Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaStryszów       StryszówSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
Członkowie
Publikacje
Galeria
Promocja
Dane kontaktowe
  Jesteś tutaj strona główna członkowie Stryszów
GMINA STRYSZÓW


Gmina Stryszów
34-146 Stryszów 149
tel. (33) 879-74-12
tel. (33) 879-77-44
fax : (33) 879-74-23
gmina@stryszow.pl
http://www.stryszow.pl


STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572
info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


STRYSZÓW
Najstarsze wzmianki o miejscowościach obecnej gminy Stryszów pochodzą z XIV-XVI w. Do 1792 r. tereny te należały do województwa krakowskiego. Po I rozbiorze Polski obszar ten znalazł się w obrębie Cesarstwa Austriackiego i do zakończenia I wojny światowej należał do Królestwa Galicji i Lodomerii. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w okresie dwudziestolecia międzywojennego teren obecnej gminy Stryszów wchodził ponownie w skład województwa krakowskiego, będąc częścią powiatu z siedzibą w Wadowicach. Podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945 Stryszów i okolice zostały włączone do Generalnego Gubernatorstwa i należały do powiatu krakowskiego w dystrykcie krakowskim. Po II wojnie światowej miejscowości obecnej gminy powróciły do województwa krakowskiego, ponownie wchodząc w skład powiatu wadowickiego. Po reformie administracyjnej i likwidacji powiatów w 1975 r. omawiany obszar znalazł się w granicach województwa bielskiego. Od reformy samorządowej w 1990 r. gmina Stryszów funkcjonuje w niezmienionym kształcie. Od 1999 r. ponownie wchodzi w skład powiatu wadowickiego w województwie małopolskim.

 


DOROBEK GMINY W OKRESIE 20–LECIA 1990-2010


Ostatnie 20 lat stryszowskiego samorządu to okres dynamicznego rozwoju gminy, widoczny w dziesiątkach inwestycji, realizacji strategicznych wyzwań, zabiegania o środki finansowe krajowe i unijne, intensywny czas pracy władz samorządowych, radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Dorobek gminy, w skład której wchodzi sześć wsi: Dąbrówka, Leśnica, Łękawica, Stronie, Stryszów i Zakrzów, uwzględniający najważniejsze przedsięwzięcia przedstawiony został w poniższym zestawieniu.


INWESTYCJE KOMUNALNE


Sieć drogowa
Sieć dróg na terenie gminy Stryszów stanowią drogi powiatowe, których administratorem jest Starostwo Powiatowe w Wadowicach (25,5 km), drogi gminne (40,5 km) oraz wewnętrzne, administrowane przez Urząd Gminy.
Gmina podejmuje działania związane z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę nawierzchni i współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych oraz nowych punktów oświetleniowych.
Sieć dróg gminnych została w znacznym stopniu zmodernizowana po powodziach w latach 1997-2001 oraz w 2009 r., podczas których w infrastrukturze gminnej zanotowano poważne straty. Na wielu drogach wykonano nowe nawierzchnie bitumiczne.
Znaczna część środków finansowych na te prace została pozyskana z rezerwy celowej budżetu państwa oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi. W latach 2003-2004 gmina uczestniczyła w programie przedakcesyjnym

SAPARD, w ramach którego wykonano przebudowę drogi Łękawica - Zadziele oraz zmodernizowano plac gminny w centrum Stryszowa. Co roku gmina otrzymuje również środki finansowe z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remonty dróg dojazdowych do pól uprawnych.
Najważniejsze inwestycje drogowe zrealizowane w poszczególnych sołectwach gminy:
- Leśnica: Pustki, Syberia, Nogówka, Do Budki,
- Stronie: Przez Wieś do Potoczka, Do Dołka, Za Górą, Kamionka, Pod Sady,
- Zakrzów: Do Chełmu, Pod Las, Chodnik,
- Stryszów: Bugaj Stryszowski, Potoczek, Łęgi, Dział, Pod Kościół, Pod Chełm,
- Dąbrówka: Srokówka, Role, Do Rymarzy, Do Pawłowskiego.

Gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska

Największym wyzwaniem dla gminy Stryszów było i jest rozwiązanie problemów związanych z gospodarką wodno-ściekową. Pierwsze inicjatywy, związane z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji gminy, pojawiły się początkiem lat dziewięćdziesiątych. Dzięki przemyślanym decyzjom radnych IV kadencji podjęta została w 2004 r. uchwała o budowie oczyszczalni ścieków w Stryszowie. Takie rozwiązanie było alternatywną dla forsowanej wcześniej koncepcji budowy 5 osobnych obiektów. Realizacja inwestycji wodno-kanalizacyjnych nabrała szybkiego tempa w okresie dwóch ostatnich kadencji. Szczególnie intensywne prace prowadzone były w latach 2005-2009, kiedy to wykonane zostały takie zadania inwestycyjne jak:
- budowa zbiorczej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Stryszowie (2005/2006),
- budowa sieci kanalizacyjnej sołectwa Stryszów (2005/2006),
- budowa sieci kanalizacyjnej sołectwa Zakrzów (2006),
- budowa sieci kanalizacyjnej sołectwa Stronie (2006),
- budowa sieci kanalizacyjnej sołectwa Dąbrówka (2006),
- budowa sieci kanalizacyjnej sołectwa Łękawica etap I (2006-2008),
- budowa wodociągu sołectwa Dąbrówka (2005).
Duży wkład finansowy w realizację inwestycji kanalizacyjnych wniósł inwestor zbiornika Świnna Poręba - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Efektem realizacji w/w przedsięwzięć jest skanalizowanie 5 sołectw gminy i powstanie 93 km sieci kanalizacyjnej oraz budowa 43 km sieci wodociągowej.

Oświata

Obecnie na terenie gminy działają 4 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 2 przedszkola i 2 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Prowadzenie zadań oświatowych samorząd gminy przejął w 1994 r.  Funkcjonujące wówczas szkoły podstawowe posiadały skromną infrastrukturę. Tylko w jednej z nich, w Stroniu, znajdowały się wewnętrzne, skanalizowane sanitariaty, z pojedynczymi węzłami. W pozostałych placówkach dzieci musiały korzystać z położonych na zewnątrz "sławojek" - suchych sanitariatów. W większości szkół, ze względu na brak sal dydaktycznych, uczono na dwie zmiany, a dzieci z młodszych klas wracały do domu późną porą, zimą często już po zmierzchu. Priorytetowym zadaniem władz samorządowych była w tej sytuacji rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej. Do najważniejszych inwestycji, zrealizowanych w ostatnim 20-leciu, zaliczyć można:
- rozbudowę Gimnazjum wraz z budową sali gimnastycznej w Zakrzowie (1998-2001),
- rozbudowę Szkoły Podstawowej w Łękawicy (1993-2001),
- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Stryszowie (1993),

- rozbudowę Szkoły Podstawowej w Stryszowie (1994-1998),
- rozbudowę Szkoły Podstawowej w Dąbrówce (1997-2003),
- adaptację pomieszczeń budynku szkolnego w Stryszowie na Przedszkole Samorządowe w Stryszowie (2001),
- rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Stroniu (2007-2010).

Ochrona zdrowia

Na terenie gminy funkcjonuje Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stryszowie i Punkt Lekarski w Łękawicy. Budynek Ośrodka Zdrowia w Stryszowie powstał w latach 80. i jest na bieżąco remontowany i doposażany w sprzęt specjalistyczny. W ostatnich latach zrealizowane zostały następujące inwestycje:
- remont i dostosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych (2007),
- budowa parkingu przed budynkiem ośrodka zdrowia (2009).

Dokonano również zakupu:
- ultrasonografu i unitu stomatologicznego, sfinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (2004-2005),
- elektrokardiogramu, sfinansowano przez gminę (2005),

Infrastruktura sportowo-turystyczna

Samorząd wspiera finansowo działalność klubów sportowych z terenu gminy. Doceniana jest również rola sportu w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Znajduje to odbicie m.in. w zrealizowanych w okresie ostatniego 20-lecia inwestycjach w zakresie infrastruktury sportowej, takich jak:

- budowa boiska bitumicznego do piłki ręcznej w Zakrzowie (1991),
- budowa boiska bitumicznego do piłki ręcznej w Stroniu (1993),
- budowa boiska przyszkolnego w Łękawicy (1995),
- utworzenie drugiego boiska treningowego przy LKS Chełm Stryszów (2002),
- zabezpieczenie płyty głównej boiska w Stryszowie (2002),
- budowa boiska z bieżnią lekkoatletyczną w Zakrzowie (2001),
- budowa kompleksu sportowego w Łękawicy (2009-2013).

W zakresie infrastruktury turystycznej:
- oznakowano piesze szlaki turystyczne, przy współpracy z PTTK Oddział Wadowice,
- otworzono 32-kilometrową trasę rowerową "Bursztynowy Szlak Rowerowy AMBER TRAIL Stryszów", otwarta w 2001 r. trasa łączy w sobie turystykę kwalifikowaną, wypoczynkową, przygodową z walorami przyrodniczymi, pozwala poznać "smaki i barwy stryszowskich wsi",
- utworzono "Bursztynowy Szlak Greenways" - część szlaku przebiega przez gminę; jest to szlak mający na celu inicjowanie, wspieranie i wzmacnianie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju regionów, położonych wzdłuż korytarza biegnącego od Budapesztu przez Kraków po Morze Bałtyckie; trasa łączy ciekawe miejsca, ludzi i ich inicjatywy, dzięki czemu można wspierać praktyczne działania związane z turystyką dziedzictwem kulturowym, ekoturystyką i produktem lokalnym,
- w 2006 r. powstał "Małopolski Szlak Owocowy", prowadzący przez sadownicze gminy województwa małopolskiego; na szlaku znajduje się gmina Stryszów, na terenie której oznakowano tabliczkami identyfikującymi szlak gospodarstwa owocowe, w których można dokonać degustacji i zakupu owoców, przetworów owocowych domowej roboty oraz innych produktów pochodzenia lokalnego; w gminie zamontowano tablice główne szlaku, informujące o lokalizacji gospodarstw na jej terenie gminy,
- utworzono "Ekomuzeum Stryszów - Szlak Przydrożnej Modlitwy" - szlak tętniący "boskim rytmem", gdzie kierunek wędrówki wyznaczają dziesiątki przydrożnych kapliczek, krzyży i figur wotywnych, utworzony w 2006 r.; w 2008 r. na bazie tego szlaku utworzono Szlak Ks. Jana Twardowskiego, umieszczając przy kapliczkach kamienne głazy z wyrytymi cytatami z utworów poety,
- oznakowano atrakcje turystyczne gminy w ramach programu System identyfikacji atrakcji turystycznych IDENTUR (2003).


INWESTYCJE ZEWNĘTRZNE


Systematyczny rozwój gminy i poprawa jej ładu przestrzennego możliwe były również dzięki dobrej współpracy z instytucjami i firmami realizującymi inwestycje zewnętrzne:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie uregulował i zabezpieczył wiele odcinków potoku Stryszówka, wykonując „kosze” kamienno-siatkowe.
2. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie uregulował potok Leśnicki i Cedron.
3. Zakład Energetyczny w Wadowicach wymienił i wybudował kilka odcinków sieci energetycznej i stacje trafo, doprowadził prąd do oczyszczalni ścieków w Stryszowie i do zbiorników wyrównawczych wody w Dąbrówce.
4. W latach 1992-1994 na terenie gminy wykonana została sieć gazowa o długości 130 km, czego efektem jest wykonanie 832 przyłączy, w tym 806 do gospodarstw prywatnych, a 26 do budynków użyteczności publicznej.
5. Telekomunikacja Polska S.A zmodernizowała urządzenia telekomunikacyjne w budynku agronomówki i wykonała kilka światłowodowych odcinków sieci teletechnicznej m.in. Stryszów - Centrum - Wielkie Pole - Ligoczyzna - Rzeczki - Bugaj, Stronie - Centrum
i Za Górą, Zakrzów - Pańskie, Leśnica. Gmina eksploatuje centralę telefoniczną o pojemności 888 numerów, do której przyłączonych jest 767 abonentów. Wskaźnik gęstości telefonicznej, liczony ilością abonentów na 100 mieszkańców, wynosi 11,25. Ponadto na terenie Gminy działa trzech operatorów telefonii komórkowej: ORANGE, ERA, PLUS GSM.
6. Starania samorządu zaowocowały wybudowaniem przemiennika telewizyjnego, co poprawiło, w trudnym górzystym terenie, możliwości odbioru programów I i II TVP.


PLANY ROZWOJU GMINY


Plan rozwoju gminy określa Strategia Rozwoju Gminy Stryszów, opracowana przez liderów społeczności lokalnej na przełomie 1998/1999 r. pod kierunkiem ekspertów Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego z/s w Akademii Rolniczej w Krakowie.
Stworzona w tym dokumencie wizja gminy Stryszów do 2010 r., początkowo wydająca się mieć charakter czysto życzeniowy, została w ostatnich latach, co potwierdzają statystyki i analizy różnych instytucji oraz zdobyte wyróżnienia, w znacznym procencie zrealizowana. Potwierdzeniem tego jest dynamiczny rozwój i zmiana wizerunku gminy Stryszów.
Oprócz strategii rozwoju, gmina posiada też inne opracowania planistyczne i strategiczne, m.in.:
- "Kierunki rozwoju turystycznego Gminy Stryszów", opracowane przez dr hab. Mariana Nowakowskiego,
- Koncepcja zagospodarowania turystycznego,
- Gminny Program Ekorozwoju,
- Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryszów,
- Plany Odnowy Wsi.
Dla osiągnięcia celów nakreślonych w wizji strategicznej samorząd gminy w swoich działaniach dąży do:
- aktywnej ochrony środowiska,
- poprawy komunikacji i bezpieczeństwa publicznego,
- doposażania działalności straży pożarnej,
- doskonalenia oświaty, wychowania i usług medycznych.


NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY GMINY W OSTATNIM 20-LECIU


Edukacyjne

- gminie Stryszów przyznano tytuł Samorządu Przyjaznego Szkole Uczącej Się, nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie (2007),
- pozyskano środki unijne na realizację projektu w ramach Programu Banku Światowego PAOW Podkomponent B2-Edukacja w wysokości 134.581,00 zł (2003-2004),
- Gimnazjum w Zakrzowie pozyskało środki unijne w kwocie 65.960 zł na realizację projektu "Szkoły Jagiellońskie" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 i uzyskało tytuł "Szkoła Jagiellońska" (2007),
- Szkoła Podstawowa w Dąbrówce uzyskała tytuły: "Szkoły z klasą" (2004), "Szkoły Marzeń" (2006), "Szkoły Uczącej Się" (2007),
- Szkoła Podstawowa w Dąbrówce pozyskała środki Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 531.497,45 zł na realizację projektu pn. "Przedszkolaki Na Start - projekt równych szans" w ramach PO KL (2008),
- Gimnazjum w Zakrzowie pozyskało środki unijne na realizację projektu trzyletniego pn. "Szkoła wspiera - uczeń wybiera. Odważ się być mądrym!" w kwocie 461.489,47 zł z EFS w ramach PO KL,
- gmina pozyskała środki z budżetu państwa i województwa na realizację projektów edukacyjnych tj.: "Jestem ze wsi", "Już Pływam", "Gmina przyjazna dzieciom", "Uczeń na wsi", "Małopolskie Remizy", "Kapliczka".

Sportowe

- organizacja cyklicznych kolarskich zawodów przełajowych, w tym Mistrzostw Małopolski,
- zdobycie w 2009 r. przez uczniów Szkoły Podstawowej w Stroniu III miejsca w kraju w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; drużyna strońska pod opieką dyrektora Jana Gębala zajęła ponadto I miejsce w turnieju międzygminnym, I miejsce w powiecie i I miejsce w województwie.

Kulturalne

- utworzenie w 2006 r. "Ekomuzeum Stryszów - Szlaku Przydrożnej Modlitwy", skupionego wokół unikalnych kapliczek i figur,
- wypromowanie cyklicznej imprezy rekreacyjno-sportowej "Piknik - Pożegnanie Lata", która organizowana jest corocznie od 2000 r.; bogaty program imprezy ściąga do Stryszowa nie tylko mieszkańców gminy, lecz także wielu gości z sąsiednich miejscowości i regionu.

Inne

- od kilku lat gmina zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskim rankingu inwestycyjnym tygodnika samorządu lokalnego "Wspólnota" w kategorii gmin wiejskich,
- w latach 2005-2006 gmina Stryszów wybudowała jedną z najbardziej nowoczesnych zbiorczych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków o pojemności 600m3/dobę, zlokalizowaną w Stryszowie,
- sukcesem gminy w 2005 r. było pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR na realizację projektu pn. „Ochrona zlewni zbiornika wodnego "Świnna Poręba" budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR w kwocie 3.324.991,67 zł,
- w latach 2004-2009 gmina zrealizowała szereg inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych, czego efektem jest skanalizowanie 5 sołectw i powstanie 93 km sieci kanalizacyjnej oraz budowa  43 km sieci wodociągowej,
- gmina Stryszów jest piątą gminą wiejską w Polsce, która posiada certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2000; głównym celem wdrożenia Certyfikatu ISO w Urzędzie Gminy jest poprawa jakości pracy, zapewnienie profesjonalnej i rzetelnej obsługi petentów.

Nagrody i wyróżnienia

- nadanie gminie tytułu „Samorządu Przyjaznego Szkole Uczącej Się” (2007),
- uzyskanie przez urząd gminy certyfikatu jakości ISO 9001-2000 (2007),
- X miejsce w kraju, w kategorii gmin wiejskich, w rankingu inwestycyjnym tygodnika samorządu lokalnego "Wspólnota", obejmującym lata 2004-2006 (2007),
- III miejsce w kraju w rankingu inwestycyjnym tygodnika samorządu lokalnego "Wspólnota", obejmującym lata 2005-2007; wójt gminy Stryszów otrzymał z rąk redaktora naczelnego tego pisma - Janusza Króla statuetkę Kazimierza Wielkiego (2008),
- VI miejsce w kraju w rankingu inwestycyjnym tygodnika samorządu lokalnego "Wspólnota", obejmującym lata 2006-2008 (2009).

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572