Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
Członkowie
Publikacje
Galeria
Promocja
Dane kontaktowe
  Jesteś tutaj strona główna członkowie Budzów
GMINA BUDZÓW

URZĄD GMINY
34-211 Budzów 445
Centrala (033) 876 77 50
(033) 874 00 22
(033) 874 00 32 
FAX (033) 874 00 31

www.budzow.pl
gmina@budzow.pl

 

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572

info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


BUDZÓW
Miejscowości wchodzące w skład obecnej gminy Budzów zostały założone w XIV lub na pocz. XV w. Aż do upadku I Rzeczypospolitej pozostawały w granicach województwa krakowskiego. Po I rozbiorze Polski obszar ten znalazł się w obrębie Cesarstwa Austriackiego i do zakończenia I wojny światowej należał do Królestwa Galicji i Lodomerii. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w okresie dwudziestolecia międzywojennego obszar obecnej gminy Budzów wchodził ponownie w skład województwa krakowskiego, będąc częścią powiatu z siedzibą w Wadowicach. Podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945 tereny te zostały włączone do Generalnego Gubernatorstwa i należały do powiatu krakowskiego w dystrykcie krakowskim. Po II wojnie światowej miejscowości obecnej gminy powróciły do województwa krakowskiego, ponownie wchodząc w skład powiatu wadowickiego, a w okresie 1956-1975 - suskiego. Po reformie administracyjnej i likwidacji powiatów w 1975 r. omawiany obszar znalazł się w granicach województwa bielskiego. Od reformy samorządowej w 1990 r. gmina Budzów funkcjonuje w nie zmienionym kształcie. Od 1999 r. gmina ponownie wchodzi w skład powiatu suskiego w województwie małopolskim.  

 


DOROBEK GMINY W OKRESIE 20-LECIA 1990-2010


Jedne z najtrudniejszych dni w swojej historii gmina Budzów przeżyła pod koniec lipca 2001 r. Katastrofalna powódź zniszczyła wówczas, oprócz wielu prywatnych domostw, również budynki użyteczności publicznej, a także wszystkie mosty i większość dróg. Odbudowa zniszczonej infrastruktury, dzięki działaniom samorządu i pomocy płynącej z wielu źródeł, zakończyła się sukcesem i dzisiaj gmina ma zupełnie nowe oblicze.
Budzów jest gminą o dużym potencjale rozwojowym, w jej skład wchodzi sześć wsi: Baczyn, Bieńkówka, Budzów, Jachówka, Palcza i Zachełmna.

 

 

 


INWESTYCJE KOMUNALNE


Sieć drogowa

Podstawowy układ komunikacyjny w gminie stanowią:

 1. Droga wojewódzka nr 956. W ostatnich latach została ona wyremontowana na długości 4,5 km (przy udziale środków gminy). Przy drodze tej wybudowano 13 km chodników ze środków gminy i województwa.
 2. Drogi powiatowe o długości 20.071 km. Przy drogach powiatowych w ostatnich 20 latach wybudowano, z udziałem środków gminy, 8 km chodników. Przy udziale środków gminnych, wykonane zostały remonty nawierzchni:

  • drogi powiatowej Budzów - Bieńkówka (na długości 11 km),
  • drogi powiatowej Baczyn - Glinnik (2 km),
  • drogi powiatowej Budzów - Zachełmna (3 km).

W roku 2009 rozpoczęto budowę chodnika przy drogach powiatowych: w Zachełmnej, na długości 1200 mb, w Jachówce i w Bieńkówce (650 mb).

 1. Drogi gminne, które w latach 1990-2009 wybudowano i wyremontowano ogółem na długości 100 km. Przy drodze gminnej w Palczy wybudowano też 500 mb chodnika. Do wszystkich przysiółków i osiedli prowadzą obecnie drogi asfaltowe. Wykonane zostały także dwie drogi łączące sąsiednie gminy: drogę w Bieńkówce łączącą się z drogą z Harbutowic oraz drogę w Jachówce łączącą się z drogą z Makowa Podhalańskiego. Tworzą one ważne, alternatywne połączenie komunikacyjne dla gminy. Najdobitniej taka ich funkcja sprawdziła się podczas powodzi w 2001 r., gdy zostały zniszczone główne szlaki komunikacyjne i cały transport z pomocą dla mieszkańców gminy odbywał się tymi górskimi drogami.

Gmina ma w planie budowę ważnego ciągu komunikacyjnego, łączącego Maków Podhalański z Budzowem. Opracowana została dokumentacja, kosztorys inwestorski i poczynione zostały już starania o dodatkowe środki finansowe na tą inwestycję.
W gminie Budzów są 32 obiekty mostowe, które zostały odbudowane po powodzi w 2001 roku.

Gospodarka komunalna

W ciągu ostatnich 20 lat zamontowano 420 punktów świetlnych we wszystkich sołectwach gminy, wybudowano 15 zatok autobusowych i 9 wiat na przystankach autobusowych. Wybudowano 4 studnie głębinowe zaopatrujące w wodę budynki użyteczności publicznej: w Zachełmnej, Bieńkówce i Budzowie. Od roku 2003 prowadzi się systematyczną selektywną gospodarkę odpadami. Poza tym w punktach centralnych wsi znajdują się kontenery KP-7 na komunalne odpady mieszane (16 szt.). Wykonano modernizacje instalacji grzewczych z wymianą na ogrzewanie olejowe w: Gimnazjum w Budzowie, w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Budzowie, Przedszkolu Samorządowym w Budzowie, w Szkole Podstawowej w Jachówce, w Szkole Podstawowej w Palczy i częściowo w Szkole Podstawowej oraz w Domu Wiejskim w Bieńkówce. Wymiana instalacji efektywnie wpływa na stopień zanieczyszczenia powietrza w całej okolicy.

Oświata

Prowadzenie zadań oświatowych samorząd gminy przejął w 1994 roku. Obecnie na terenie gminy działa 7 szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 4 przedszkola. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ostatnim 20-leciu zaliczyć można:

 • wybudowanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Budzowie wraz z salą gimnastyczną, które w roku 1999 zostały zaadaptowane na Gimnazjum,
 • salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Jachówce (1992),
 • salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 2 w Budzowie (1996),
 • salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Bieńkowce (2003),
 • dobudowę do istniejącej w Szkole Podstawowej w Palczy sali gimnastycznej z zapleczem - zadanie to  zostało dofinansowane ze  środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (2006),
 • w roku 2008 rozpoczęto budowę szkoły podstawowej w Budzowie wraz z salą gimnastyczną (planowane oddanie obiektu do użytku w 2010),
 • przeprowadzenie generalnych remontów i modernizacji wszystkich obiektów oświatowych, polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ociepleń budynków wraz z elewacją, wymianą pokryć dachowych itp.,
 • wybudowanie 7 boisk sportowych przy szkołach podstawowych: w Bieńkówce i Budzowie (SP nr 2 - o nawierzchni trawiastej), w Jachówce i Palczy (o nawierzchni poliuretanowej), w Budzowie i Zachełmnej (o nawierzchni asfaltowej),
 • wybudowanie kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Baczynie – jest to kompleks boisk dostępnych dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą aktywnie wypoczywać; zadanie to dofinansowane zostało ze środków Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego,
 • założenie monitoringu w budynku Gimnazjum w Budzowie (2002),
 • rozbudowę przedszkoli samorządowych w Budzowie i w Bieńkówce; w wyniku rozbudowy uzyskano dodatkowe sale dydaktyczne dla dzieci,
 • wybudowanie placów zabaw dla dzieci,
 • pozyskanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej gimbusa służącego do przewozu dzieci do gimnazjum.

Ochrona zdrowia

Ośrodki zdrowia zostały przejęte przez gminę w 1995 r., wcześniej należały do ZOZ Sucha Beskidzka. W ostatnich latach zrealizowano następujące inwestycje i zadania związane ze służbą zdrowia:

 • wykonano remonty budynków ośrodków zdrowia w Budzowie i Bieńkówce - również częściowo pod kątem likwidacji barier architektonicznych,
 • przekształcono Poradnię Stomatologiczną na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2004 r.,
 • przekształcono Ośrodek Zdrowia na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (od 1.01.2010 r.).

Infrastruktura sportowo–turystyczna

Doceniając rolę sportu w indywidualnej i zespołowej pracy w procesie wychowania dzieci i młodzieży, jako czynnika przeciwdziałającego zjawiskom patologii społecznej, gmina wspierała i wspiera finansowo kluby sportowe i instytucje kultury. Kluby sportowe otrzymują dotacje w ramach otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez gminę na realizację zadań w zakresie  kultury fizycznej i sportu. W gminie działają 2 kluby sportowe: LKS Strzelec Budzów i LKS Bieńkówka, oba zarejestrowane w MZPN w podokręgu wadowickim.
W zakresie infrastruktury sportowej i turystycznej w okresie ostatniego 20-lecia zrealizowano następujące inwestycje:

 • wybudowano w Bieńkówce, Budzowie i Jachówce pełnowymiarowe boiska sportowe do piłki nożnej wraz z zapleczem socjalnym (są corocznie modernizowane),
 • wytyczono szlak edukacyjny na Babicę w Bieńkówce, oznakowano i zamontowano tablice informacyjne,
 • utworzono Podbabiogórskie Ekomuzeum "Szlakiem atrakcji i produktów lokalnych Podbabiogórza", obejmujące na terenie całej gminy 6 punktów i 22 przystanki ekomuzealne, a także oznakowano 12 km tras konnych i 49,5 km tras rowerowych. Przedsięwzięcie zrealizowano przy współpracy ze Stowarzyszeniem LGD "Podbabiogórze".

Inne

W ciągu 20 lat gmina nabyła: 4,9173 ha gruntów z przeznaczeniem pod budowę szkoły, wodociągu i oczyszczalni, budynki i grunty ośrodków zdrowia w Budzowie i w Bieńkówce, grunty pod boisko sportowe w Budzowie, w Bieńkówce i pod boisko „Orlik 2012” w Baczynie, część budynku po byłym SKR w Budzowie (nieodpłatnie), parkingi przy kościołach w Jachówce i w Budzowie, grunty pod zatoki autobusowe w Baczynie, Bieńkówce i Budzowie.
Na terenie gminy działa 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, każda jednostka ma swoją siedzibę w budynku remizy lub w jego części. W ostatnich latach remizy te zostały wyremontowane i zmodernizowane. Jednostki OSP posiadają 10 samochodów pożarniczych, które zakupione zostały w latach 1991-2009. Na utrzymanie, szkolenia pożarnicze, wyposażenie i sprawne działanie jednostek straży zabezpiecza się w budżecie gminy co roku określone środki finansowe.


INWESTYCJE ZEWNĘTRZNE


Wizerunek gminy, ład przestrzenny, poprawiły się dzięki dobrej współpracy z administratorami, zarządcami i realizatorami licznych inwestycji zewnętrznych, takich jak:

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, który uregulował i zabezpieczył wiele odcinków potoków: Paleczka, Jachówka, Zachełmka, na długości 13 km,
 • Zakład Energetyczny w Wadowicach, który wymienił i wybudował kilka odcinków sieci energetycznej i stacji trafo,
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który wyremontował drogi, wybudował chodniki i odbudował mosty,
 • Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, które wyremontowało drogi, chodniki, odbudowało mosty.

Ponadto:

 • na terenie gminy działa trzech operatorów telefonii komórkowej: ORANGE, ERA, PLUS GSM,
 • Telekomunikacja Polska S.A wykonała częściowo linie światłowodowe sieci teletechnicznej.


PLANY ROZWOJU GMINY


Główne kierunki rozwoju gminy wraz z zagadnieniami ochrony środowiska i kwestiami związanymi z rozwiązywaniem problemów społecznych w gminie zostały ujęte w dokumentach o znaczeniu strategicznym, tj. w:

 • Programie Ochrony Środowiska Gminy Budzów wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Budzów,
 • Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Budzów,
 • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Budzów,
 • Strategii Rozwoju Gminy Budzów na lata 2008-2020.
  Rozwój gminy jest skierowany na stworzenie warunków do rozwoju agroturystyki, atrakcyjności, nowoczesności z pełnym zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Do realizacji  tych celów posłużą m.in:
 • budowa wyciągów narciarskich,
 • budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych,
 • budowa kanalizacji,
 • budowa wież widokowych,
 • budowa sieci szerokopasmowej,
 • wykonanie instalacji systemu słonecznego ogrzewania wody w budynkach użyteczności publicznej,
 • remont boisk sportowych,
 • dalsza budowa i modernizacja dróg, chodników oraz oświetlenia ulicznego.

Dla każdego sołectwa gminy Budzów zostały opracowane Plany Odnowy Wsi.


NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY GMINY W OSTATNIM 20-LECIU


Edukacyjne

W trosce o wysoką jakość oświaty w gminie wyremontowano i zmodernizowano wszystkie szkoły i przedszkola oraz wyposażono w nowoczesną bazę dydaktyczną, co skutkuje m.in. dobrymi wynikami nauczania. Do największych osiągnięć edukacyjnych zaliczyć można:

 • zajmowanie przez uczniów Gimnazjum w Budzowie wysokich miejsc w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty w latach 2001-2009 (wyróżnienia, finały),
 • zdobycie przez uczniów Gimnazjum w Budzowie wyróżnień w finałach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Teatrze (2005, 2008, 2009),
 • zdobycie przez uczniów Gimnazjum w Budzowie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Gawędziarskim "Sabałowe Bajania" (2009),
 • zdobycie przez uczniów Gimnazjum w Budzowie III miejsca w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” (2009),
 • powstanie Klubu Europejskiego "Sokrates" w Gimnazjum w Budzowie, skupia ono zainteresowanych historią Europy i integracją Polski z Unią Europejską,
 • uzyskanie przez Publiczne Przedszkola w Budzowie i Bieńkówce certyfikatów: "Przyjaciele natury", "Małego Ekologa", "Przedszkole Przyjazne Środowisku",
 • zajęcie przez Przedszkole w Bieńkówce I miejsca w Konkursie Ogólnopolskim na Plakat pt. "Bliżej Przedszkola",
 • uzyskanie przez Szkołę Podstawową nr 2 w Budzowie "Certyfikatu przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie",
 • udział i bardzo dobre wyniki uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Budzowie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny",
 • zdobycie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Budzowie II miejsca w ogólnopolskim konkursie plastycznym z wystawą w Brukseli "Jestem Obywatelem Polski i Jestem Obywatelem Unii Europejskiej" oraz zdobycie II miejsca na Międzynarodowym Konkursie Plastycznym w Japonii (2009),
 • współpraca Gimnazjum w Budzowie ze szkołą w Anglii,
 • zdobycie przez Gimnazjum w Budzowie  tytułu "Szkoła z klasą" oraz drugiego certyfikatu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo",
 • udział szkół w olimpiadach "Leonardo",
 • uzyskanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baczynie certyfikatu "Szkoła Przyjazna Środowisku",
 • uzyskanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Palczy certyfikatu "Przyjaciel Natury", udział w Konkursie Ogólnopolskim Języka Angielskiego i zdobycie tytułu laureata I stopnia,
 • zajęcie przez szkołę w Zachełmnej I miejsca w I Przeglądzie Teatralnym "O Smocze Jajo", organizowanym przez Teatr Groteska w Krakowie,
 • udział Szkoły Podstawowej w Bieńkówce w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium w Krakowie (miejsca w finałach), zdobycie certyfikatu "Szkoły Dbającej o Ekologię",
 • uzyskanie środków na realizację na terenie gminy programów dla dzieci i młodzieży: "Już pływam" i "Uczeń na wsi".

Sportowe

 • zdobycie I miejsca w województwie w rzucie oszczepem i pchnięciu kulą przez Gimnazjum w Budzowie,
  - zdobycie Mistrzostwa Małopolski Zachodniej przez trampkarzy starszych i młodszych klubu LKS Strzelec Budzów oraz awans do Małopolskiej Ligi Trampkarzy (2006),
 • zdobycie Pucharu Prezesa Wojewódzkiego Zrzeszenia LKS w Krakowie w kategorii juniorów młodszych przez LKS Strzelec Budzów (2006-2007),
 • awans seniorów LKS Strzelec Budzów do klasy A (2009),
 • powstanie klubu sportowego LKS w Bieńkówce (1999),
 • udział LKS Bieńkówka – Sekcja Piłki Siatkowej dziewcząt w międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej (2005, 2006),
 • zajęcie przez LKS w Bieńkówce III miejsca w rozgrywkach o Mistrzostwo Klasy C (2007 i 2008).

Kulturalne

 • - powstanie i działalność Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy, która pełni zadania ośrodka kultury w gminie. W skład organizacyjny instytucji wchodzi: Gminna Biblioteka w Palczy i jej 5 filii bibliotecznych w: Baczynie, Bieńkówce, Budzowie, Jachówce i Zachełmnej. Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami dysponuje księgozbiorem liczącym ponad 60 tys. woluminów. Biblioteka od lat zajmuje pierwsze miejsce w powiecie pod względem zakupu nowości wydawniczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców, jak również pierwsze miejsce w powiecie wśród gmin wiejskich pod względem liczby czytelników i wypożyczeń. Przy wszystkich bibliotekach działają Młodzieżowe Kluby 4–H. Prowadzone są stałe warsztaty plastyczne, muzyczne i taneczne. BiOAK upowszechnia i wspiera rozwój amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego, poprzez sprawowanie opieki nad twórcami ludowymi, Kołami Gospodyń Wiejskich i orkiestrami dętymi.
 • utworzenie przy wszystkich bibliotekach czytelni z bezpłatnym dostępem do internetu,
 • organizacja, od 6 lat, cyklicznej imprezy o zasięgu powiatowym pn. "Powiatowy Konkurs Potraw i Palm Wielkanocnych" dla  Kół Gospodyń Wiejskich i szkól gastronomicznych powiatu suskiego,
 • organizacja cyklicznej imprezy "Dni Gminy Budzów" przeznaczonej dla mieszkańców gminy Budzów, której towarzyszą występy zespołów regionalnych, wystawy twórczości ludowej oraz degustacje potraw regionalnych,
 • organizacja konkursów pt. "Babiogórska Szopka Regionalna" (etap gminny) oraz "Światy, Podłaźniki i Pająki", przeznaczonych dla rodzin oraz dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem konkursów jest kultywowanie i popularyzacja tradycji ludowych,
 • utworzenie Gminnej Izby Regionalnej,
 • utworzenie Zespołu Regionalnego "Budzowska Nutka" (2008).

Nagrody, wyróżnienia

 • I miejsce i tytuł Najlepsza Gmina „Platynowa Płyta Chodnikowa” za lata 2002-2007 w I Konkursie Bezpieczne Drogi w Małopolsce – budujemy chodniki (2008).
 • Od roku 2002 Urząd Gminy w Budzowie uzyskuje I miejsce w rankingu najmniejszych wydatków bieżących poniesionych na administrację w kategorii gmin wiejskich.
STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572