Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
Członkowie
Publikacje
Galeria
Promocja
Dane kontaktowe
  Jesteś tutaj strona główna członkowie Bystra-Sidzina
GMINA BYSTRA-SIDZINA

Urząd Gminy Bystra-Sidzina
34-235 Bystra 373
tel. 18 268 12 20
tel. 18 268 12 21
fax. 18 268 12 91
urzad_gminy@bystra-sidzina.pl
gmina@bystra-sidzina.pl
www.bystra-sidzina.pl

 

 

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572

info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


BYSTRA-SIDZINA
Najstarsze pewne historyczne wzmianki o miejscowościach wchodzących w skład obecnej gminy Bystra-Sidzina pochodzą z XVI w. Data powstania Bystrej nie jest dokładnie znana, a Sidzina (zwana początkowo Miłoszową) została lokowana w 1563 r. Aż do upadku I Rzeczypospolitej obie wsie pozostawały w granicach województwa krakowskiego. Po I rozbiorze Polski obszar ten znalazł się w obrębie Cesarstwa Austriackiego i do zakończenia I wojny światowej należał do Królestwa Galicji i Lodomerii. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w okresie dwudziestolecia międzywojennego obszar obecnej gminy Bystra-Sidzina wchodził ponownie w skład odrodzonego województwa krakowskiego, będąc częścią powiatu z siedzibą w Myślenicach. Podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945 tereny te zostały włączone do Generalnego Gubernatorstwa i należały do powiatu nowotarskiego w dystrykcie krakowskim. Po II wojnie światowej miejscowości obecnej gminy powróciły do województwa krakowskiego, ponownie wchodząc w skład powiatu myślenickiego. Warto zaznaczyć, że w l. 1934-1954 Bystra była siedzibą zbiorowej gminy, w skład której wchodziły także Kojszówka, Osielec, Sidzina, Toporzysko i Wieprzec. W okresie 1956-1975 omawiany teren wchodził w skład powiatu suskiego. Po reformie administracyjnej i likwidacji powiatów w 1975 r. Bystra i Sidzina znalazły się w granicach województwa nowosądeckiego. W 1990 r., gdy przeprowadzona została reforma samorządowa, Bystra i Sidzina wchodziły w skład gminy Jordanów, która wkrótce uległa podziałowi, w wyniku którego od 1992 r. funkcjonuje samorządowa  gmina Bystra-Sidzina, od 1999 r. wchodząca ponownie w skład powiatu suskiego w województwie małopolskim. 


DOROBEK GMINY W OKRESIE 20-LECIA 1990-2010


Początkowy okres przemian społeczno-gospodarczych z lat 90. XX w. to czas, w którym miejscowi działacze samorządowi budują koalicję na rzecz usamodzielnienia wsi Bystra i Sidzina w ramach wspólnej, nowej gminy. Udaje się to osiągnąć w 1992 roku. Priorytetowymi zadaniami postawionymi od początku funkcjonowania gminy Bystra-Sidzina było nadrobienie zaległości w inwestycjach drogowych i komunalnych (m.in. poprawa bazy lokalowej szkół), ale także inwestycje służące ożywieniu życia społecznego i kulturowego. Przez lata funkcjonowania gminy udało się osiągnąć wszystkie najważniejsze wyznaczone wówczas cele. Jednak rozwój gospodarczy, społeczny i techniczny stawia przed gminą coraz to nowe, ambitne zadania, które mają służyć głównie dalszej poprawie jakości codziennego życia mieszkańców.


INWESTYCJE KOMUNALNE


Sieć drogowa

Drogi powiatowe
Drogami powiatowymi, organizującymi komunikacyjny ruch w gminie, są następujące drogi: Zubrzyca - Sidzina – Bystra - Łętownia, Sidzina - Sidzina Górna, Jordanów - Mąkacz - Bystra i Jordanów (ul. Przemysłowa) - Toporzysko - Sidzina. Poszczególne odcinki nawierzchni tych dróg były remontowane z udziałem finansowym gminy. Budowa chodników wzdłuż tych dróg była możliwa przede wszystkim dzięki finansom budżetu gminy - łącznie zostało wybudowanych 9 km chodników.

Drogi gminne
- budowa i remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na długości ok. 285 km, corocznie wykonywane są remonty i modernizacje ok. 20-30 odcinków dróg w każdej ze wsi,
- budowa chodnika dla pieszych przy drodze do kościoła w Bystrej (150 mb),
- uregulowanie stanu prawnego drogi w Sidzinie tzw. "Głazy", która ma obsługiwać projektowaną strefę aktywizacji gospodarczej - tereny działalności przemysłowo-usługowej, związanej z przeróbką drewna tj. tartaki, składy drewna, itp.

Gospodarka wodno-ściekowa (komunalna)

Budowa wodociągów wiejskich:
- "Centrum Sidzina" (lata 1997-2000) - ujęcie wody, zbiornik wyrównawczy oraz sieć wodociągowa,
- "Centrum Bystra" (lata 2000-2005) - wykonane ujęcie wody, zbiornika oraz część sieci wodociągowej,
- "Mostów Bystra" (lata 1996-2000) - wykonanie ujęcia wody, zbiornika oraz sieci wodociągowej.
Obecnie prowadzony jest końcowy etap opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

Oświata

Prowadzenie zadań oświatowych samorząd gminny przejął w 1994 r. Obecnie na terenie gminy działają 2 przedszkola, 1 szkoła podstawowa oraz 2 zespoły szkół, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszcza łącznie 327 gimnazjalistów, 614 uczniów szkół podstawowych oraz 184 przedszkolaków. Każda ze szkół posiada pracownię komputerową. Ponadto w 2005 r. przy Zespołach Szkół w Bystrej i w Sidzinie zostały uruchomione siłownie.

Najważniejsze zadania inwestycyjne, jakie zostały wykonane w ciągu ostatnich lat to:
- dobudowa do istniejącej Szkoły Podstawowej w Bystrej sali gimnastycznej z zapleczem oraz pomieszczeń do nauki - zadanie to zostało dofinansowane ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. Dobudowa wykonywana była w latach 1996-1998 (modernizowana w 2000 r.). W wyniku rozbudowy uzyskano salę gimnastyczną, zaplecze oraz sale lekcyjne dla Szkoły Podstawowej,
- rozbudowa budynków Zespołów Szkół w Bystrej (adaptacja poddasza na sale lekcyjne w 2003 r.),
- utworzenie stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Bystrej (2002),
- rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Sidzinie (remont generalny w latach 1996-98, uzyskanie dodatkowych sal lekcyjnych na potrzeby Gimnazjum w 2000 r.),
- remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół w Sidzinie oraz adaptacja pomieszczeń użytkowych na potrzeby klasy zerowej (2004). Inwestycja dofinansowana z programu Aktywacja Obszarów Wiejskich (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego),
- remont generalny świetlicy, kuchni i stołówki oraz wyposażenie w nowoczesne meble i sprzęt kuchni w Zespole Szkół w Sidzinie (2006-2007), wymiana stolarki okiennej (2009),
- założenie monitoringu na budynkach Zespołów Szkół w Bystrej i Sidzinie (2008),

- remont sal Szkoły Podstawowej nr 2 w Sidzinie, przebudowa sanitariatów, wymiana posadzek na korytarzach, wymiana stolarki drzwiowej (2004). Ponadto w ramach różnych projektów wyposażono szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne,
- rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Bystrej – 2007 r.; w wyniku rozbudowy uzyskano gabinety oraz sale dydaktyczne dla dzieci; inwestycja ta znalazła się w finale ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2007”,
- modernizacja ogrodu przy Przedszkolu w Bystrej: wyposażenie placu zabaw, zakup nowych urządzeń oraz budowa parkingu (2004-2008),
- wymiana pokrycia dachowego i remont elewacji na budynku, w którym znajduje się Publiczne Przedszkole w Sidzinie, ogrodzenie placu zabaw (1995-2005), remonty wewnątrz budynku (wymiana posadzek, instalacji, remont kuchni 2001-2009 r.), remont tarasu - przystosowanie podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych (2007-2008).

Infrastruktura sportowo – turystyczna

Gmina Bystra-Sidzina może poszczycić się dobrym zapleczem sportowym. Zarówno Bystra jak i Sidzina posiadają nowoczesne boiska sportowe. Przy Zespołach Szkół od kilku już lat działają siłownie. Najważniejszymi zrealizowanymi inwestycjami w tej dziedzinie były:
1.Budowa boisk sportowych:
- boisko sportowe do gry w piłkę nożną w Sidzinie (2006) - boisko pełnowymiarowe z trybunami, bieżnią oraz infrastrukturą towarzyszącą,
- pełnowymiarowe boisko sportowe do gry w piłkę nożną w Bystrej z trybunami i bieżnią - dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (2008),
- kompleks sportowy do gier zespołowych przy szkole w Bystrej (siatkówka, koszykówka, korty tenisowe) - 1998 r.,
- przyszkolne boisko sportowe w Sidzinie przy Szkole Podstawowej nr 2 (1998-2000).
2.Wytyczenie szlaków rowerowych przebiegających przez gminę Bystra-Sidzina i gminę Jordanów (2000). Przy wsparciu finansowym fundacji Partnerstwo dla Środowiska zostały wytyczone i oznaczone dwa szlaki rowerowe o długościach 22 km i 33 km.

Ochrona zdrowia

Gmina Bystra-Sidzina przejęła ośrodki zdrowia w Bystrej i Sidzinie, należące wcześniej do ZOZ Rabka, w 1995 r. Zadaniami jakie zostały wykonane w ostatnich latach w zakresie ochrony zdrowia były:
- remont generalny budynku Ośrodka Zdrowia w Bystrej w 2004 r. uwzględniający likwidację barier architektonicznych (dofinansowanie z PFRON),
- remont generalny Ośrodka Zdrowia w Sidzinie w 2006 r.,
- przekształcenie ośrodków zdrowia na Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w 2005 r.,
- zakup aparatu ultrasonograficznego z wyposażeniem do Ośrodka Zdrowia w Bystrej (2005),
- rozbudowa budynku pod Ośrodek Zdrowia w Bystrej (2009). Rozbudowany obiekt posiada gabinety lekarskie, gabinety specjalistyczne, miejsce na aptekę, a także przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych (posiada windę osobową).

Inne

- rozbudowa cmentarza komunalnego w Bystrej, wykonanie parkingu, alei (2003),
- remont budynków z zasobów mienia komunalnego (Dom Nauczyciela, "Agronomówka" w Sidzinie), sprywatyzowanie budynku Domu Nauczyciela w Bystrej (2006),
- budowa muszli koncertowej i placu festynowego w Sidzinie,
- budowa parkingów w centrach Bystrej i Sidziny,
- wzniesienie obelisku poświęconego pamięci Jana Pawła II (2005). Obelisk w kształcie dwóch granitowych głazów, symbolizujących na w pół otwartą Biblię, staraniami władz samorządowych i mieszkańców gminy stanął obok skrzyżowania dróg w Sidzinie,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze całej gminy,
- monitoring na budynku OSP i Urzędu Gminy w Bystrej (2009).

W omawianym okresie wiele działań gminy skierowanych było wsparcie miejscowych jednostek OSP. Rozbudowana została remiza OSP w Bystrej, w wyniku tej rozbudowy uzyskano pomieszczenia dla Urzędu Gminy, pomieszczenia dla orkiestry OSP oraz nowe garaże dla samochodów bojowych. OSP Bystra posiada obecnie 4 samochody bojowe, które nabyła w latach 1996-2006. Taką samą ilość samochodów w przeciągu 17 lat nabyła również OSP Sidzina. Remiza OSP w Sidzinie, w ostatnich latach, również została wyremontowana i zmodernizowana.


INWESTYCJE ZEWNĘTRZNE


- telefonizacja wsi,
- umieszczenie na terenie gminy dwóch przekaźników telefonii komórkowej,
- regulacja rzeki Bystrzanka przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
- współfinansowanie remontu dróg powiatowych,
- remont dróg dojazdowych do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.


PLANY ROZWOJU GMINY


Priorytetowymi zadaniami stającymi przed gminą Bystra-Sidzina, określonymi m.in. w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Bystra-Sidzina na lata 2007-2010, jak również innych dokumentach strategicznych są:
- budowa kanalizacji na terenie gminy,
- utrzymanie i poprawa stanu nawierzchni głównych dróg gminnych "Sołtystwo - Migasy" i "Rola Trzopowa - Mała Sidzinka",
- dokończenie budowy chodników przy drogach powiatowych,
- budowa parkingów w miejscach koncentracji ruchu drogowego i pieszego,
- współdziałanie z Powiatem Suskim w zakresie odbudowy nawierzchni dróg powiatowych biegnących przez gminę,
- budowa i rozbudowa dróg gminnych,
- realizacja termomodernizacji budynków komunalnych.

Cele rozwojowe gminy:
- utworzenie strefy aktywizacji gospodarczej,
- rozwój terenów mieszkaniowych, a także terenów i infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
- ochrona walorów naturalnego środowiska,
- ochrona walorów kulturowych gminy,
- rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej.


NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY GMINY W OSTATNIM 20-LECIU


Edukacyjne

Wszystkie placówki oświatowe w gminie posiadają wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i dysponują bogatą ofertą edukacyjną, w tym również związaną z zajęciami dodatkowymi, m.in. koła zainteresowań (plastyczne, teatralne, informatyczne i inne). Uczniowie z terenu gminy biorą udział w licznych konkursach artystycznych i turniejach wiedzy, osiągając przy tym sukcesy. Do najważniejszych osiągnięć edukacyjnych zaliczyć można:
- utworzenie Lokalnego Programu Wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy tzw. Stypendia Wójta (od roku szkolnego 2002/2003); program obejmuje uczniów i studentów, którzy mają bardzo dobre lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki, kultury i kultury fizycznej, do tej pory zostało przyznanych 119 stypendiów,
- uzyskanie środków na realizację na terenie gminy programów dla dzieci i młodzieży pn. "Już pływam" i "Uczeń na wsi",
- udział szkół w programach Leonardo, Konkursie Matematycznym "Kangur" oraz Sokrates-Comenius; od 5 lat Szkoła Podstawowa nr 2 w Sidzinie oraz Zespół Szkół w Bystrej, w ramach programu Sokrates Comenius, biorą udział w realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych (Grecja, Słowacja, Turcja, Hiszpania, Rumunia, Bułgaria, Walia), projekty realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sidzinie: "Different culture-common European future" i "A He@lth friendly cooking pot" uzyskały wysoką ocenę narodowej agencji i zostały wskazane jako przykłady dobrej praktyki,
- współpraca Szkoły Podstawowej nr 2 w Sidzinie ze szkołą w Rezekne na Łotwie - szkoła zdobyła tytuł "Szkoła z Klasą" oraz zajęła I miejsce w Ogólnopolskiej Paradzie Smoków w Krakowie (2008),
- uzyskanie przez Zespoły Szkół w Bystrej oraz w Sidzinie Certyfikatu "Szkoła Przyjazna Środowisku",
- uzyskanie przez Publiczne Przedszkole w Bystrej tytułu "Mały Ekolog" i "Przedszkole Przyjazne Środowisku" (2006-2008); uzyskanie Certyfikatu przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (2007); udział i sukcesy przedszkolaków w licznych konkursach i festiwalach np. w "Wielkim Turnieju Tańca dla Przedszkolaków" - Myślenice 2009,
- uzyskanie przez Publiczne Przedszkole w Sidzinie Certyfikatu "Przyjaciele Natury"; udział przedszkolaków w konkursach m.in. propagujących kulturę fizyczną takich jak konkurs "Wszystkie gminy ćwiczą".

Sportowe

- powstanie w 2005 r. klubów sportowych: KS Bystra, KS Dąb Sidzina oraz siłowni przy szkołach; w 2007 r. KS Bystra awansował do grupy B. Działalność klubów jest wspierana przez gminę poprzez dotacje przyznawane w ramach programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- zdobywanie przez młodzież szkolną I miejsc w Sportowym Turnieju Miast i Gmin Małopolski (2006, 2007, 2008).

Kulturalne

Gmina Bystra-Sidzina dużą wagę przykłada do rozwoju kultury, a także utrzymania i upowszechniania lokalnych tradycji. W tym celu w 1993 r. został utworzony Gminny Ośrodek Kultury, w późniejszych latach przekształcony na Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu. Wprowadził on m.in. organizowanie cyklicznych imprez lokalnych takich jak: Święto Drzewa, dożynki, Sidzińskie Lato czy Biesiada Bystrzańska oraz konkursów mających na celu podtrzymanie tradycji lokalnych, m.in. konkurs palm wielkanocnych i konkurs na dekorację bożonarodzeniową.
Doceniając znaczenie organizacji i stowarzyszeń, których celem jest pomnażanie dziedzictwa kulturowego, gmina Bystra-Sidzina od początku swojego istnienia wspiera ich działalność. Gmina wspiera ponadto konkretne lokalne inicjatywy, jak np. współfinansowanie wydanego w 2006 r. przez Stowarzyszenie „Tradycja i Natura” opracowania pn. „Kapliczki, krzyże, figury przydrożne we wsiach Bystra i Sidzina”, które stanowi rodzaj katalogu wszystkich obiektów sakralnych znajdujących się na terenie gminy wraz z historią powstania każdego z nich.
Ważnymi wydarzeniami i sukcesami w dziedzinie kultury były ponadto:
- utworzenie wiejskich bibliotek (1992); biblioteka w Bystrej posiada czytelnię zaopatrzoną w komputery z programu „Ikonka” z dostępem do Internetu; każda z bibliotek posiada ponad 12000 woluminów,
- powstanie, z inicjatywy sidzińskiego Oddziału Związku Podhalan, dziecięcego zespołu „Holniki” (1999); od powstania zespołu jego działalność finansuje Gminny Ośrodek Kultury; zespół prezentuje folklor babiogórski i podhalański i ma na swoim koncie wiele występów w kraju, a także występ na Łotwie,
- powstanie przy szkole w Bystrej zespołu tanecznego „Słoneczni”, chóru szkolnego „Ego Et tu”, dziecięcego zespołu „Gwarnioki”, popularyzującego podbabiogórską gwarę; zespoły te mają na swoim koncie liczne sukcesy,
- ożywienie działalności Kół Gospodyń, orkiestr dętych, powstanie Stowarzyszenia „Tradycja i Natura” i oddziału Związku Podhalan w Sidzinie,
- przejęcie przez gminę Skansenu w Sidzinie (2009). Głównym zamierzeniem gminy przy przejmowaniu skansenu było spowodowanie ożywienia jego działalności. Już w pierwszym roku po przejęciu do skansenu został zakupiony nowy obiekt - mający ok. 100 lat młyn wodny Hajosa z Sidziny. W 2009 r. w skansenie odbywały się warsztaty rzemiosła i twórczości ludowej, a także otwarcie „Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła” organizowane przez krakowską fundację NADwyraz. Imprezę wraz z prezentacją twórczości ludowej zorganizowało w skansenie również Stowarzyszenie „Tradycja i Natura”. Gmina będzie dążyć do dalszego rozwoju skansenu, służyć temu będą m.in.: pozyskiwanie nowych, dodatkowych obiektów i eksponatów oraz dalsza współpraca z organizacjami mającymi na celu propagowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Inne

- nawiązanie współpracy partnerskiej z gminami: Nędza (woj. śląskie) i Kępice (woj. pomorskie); dzięki tej współpracy możliwa jest wzajemna wymiana doświadczeń z zakresu edukacji i podtrzymywania kultury regionalnej, ochrony przeciwpożarowej, realizowana m.in. poprzez wzajemne wizyty stowarzyszeń, związków, szkół i instytucji,
- podejmowane działania zmierzające do poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez wdrożenie i ciągłe unowocześnianie systemu odbioru odpadów komunalnych, a także działania zmierzające do zagospodarowania i odbioru odpadów drzewnych,
- poprawa estetyki centralnych miejsc obu wsi wchodzących w skład gminy,
- udział w programie "Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce", w ramach którego został zainstalowany w urzędzie infomat zapewniający powszechny dostęp do internetu oraz wdrażany jest system elektronicznego obiegu dokumentów,
- gmina może poszczycić się bardzo dobrą współpracą z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, zarówno w Bystrej jak i w Sidzinie; obie straże dysponują własną bazą lokalową oraz niezbędnym sprzętem i wyposażeniem ratowniczo-gaśniczym; straże działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Nagrody, wyróżnienia

- Uczestnictwo w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2007"- zmodernizowany budynek Przedszkola Publicznego w Bystrej znalazł się w finale konkursu; fakt zakwalifikowania bystrzańskiego przedszkola do grona finalistów konkursu jest wielkim wyróżnieniem za zrealizowaną inwestycję dla gminy Bystra-Sidzina.
- Puchary i dyplomy za wybitne osiągnięcia Gminy w Sportowych Turniejach Miast i Gmin Małopolski (2006-2009).

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572