Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
Członkowie
Publikacje
Galeria
Promocja
Dane kontaktowe
  Jesteś tutaj strona główna członkowie Jabłonka
GMINA JABŁONAK

Urząd Gminy
ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabłonka
powiat nowotarski
woj. małopolskie

tel. +48 18 26 111 00
tel. +48 18 26 111 20
tel. +48 18 26 523 35
fax. +48 18 26 111 48
fax. +48 18 26 524 68

www.jablonka.pl

sekretariat@jablonka.pl

 

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572

info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


JABŁONKA
Większość miejscowości wchodzących w skład obecnej gminy Jabłonka powstało w XVI-XVII w., w trakcie akcji kolonizacyjnej górnej Orawy, choć najstarsza wzmianka o samej Jabłonce pochodzi z 1368 r., kiedy znajdowała się na jej terenie polska komora celna na granicy z Węgrami. Przez kolejne stulecia tereny te wchodziły w skład Królestwa Węgier, będąc częścią komitatu Orawa (Árva) w tzw. Górnych Węgrzech, jak nazywano w przeszłości obszary obecnej Słowacji. Po zakończeniu I wojny światowej decyzją Rady Ambasadorów z 20 lipca 1920 r. teren ten został włączony do Polski i krótko potem wszedł w skład utworzonego w grudniu 1920 r. powiatu spisko-orawskiego w granicach województwa krakowskiego. W 1925 r. powiat spisko-orawski został zlikwidowany, a miejscowości wchodzące w jego skład przyłączono do powiatu nowotarskiego. W okresie II wojny światowej teren obecnej gminy Jabłonka znalazł się w granicach uzależnionej od III Rzeszy Republiki Słowackiej. W 1945 r. ziemie te powróciły do Polski, wchodząc ponownie w skład powiatu nowotarskiego w województwie krakowskim (w l. 1945-1975) i małopolskim (od 1999 r. do dzisiaj). W latach 1975-1999, po reformie administracyjnej likwidującej powiaty i zmieniającej sieć województw, tereny gminy Jabłonka pozostawały w granicach województwa nowosądeckiego. Od 1991 r., kiedy dwie miejscowości gminy – Lipnica Wielka i Kiczory odłączyły się, tworząc odrębną jednostkę samorządową, samorządowa gmina Jabłonka funkcjonuje w obecnym kształcie.


DOROBEK GMINY W OKRESIE 20-LECIA 1990-2010


Jabłonka jest największym ośrodkiem gospodarczo-administracyjnym polskiej Orawy. Przygraniczne położenie i układ komunikacyjny od wieków sprzyjają rozwijającemu się tu handlowi oraz drobnej wytwórczości. W ostatnich latach gmina umiejętnie wykorzystuje również inne możliwości płynące ze swojego usytuowania przy granicy polsko-słowackiej i realizuje duże, infrastrukturalne projekty transgraniczne ze środków UE. Do gminy Jabłonka należy siedem wsi: Chyżne, Jabłonka, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna.

 

 

 

 

 


INWESTYCJE KOMUNALNE


Sieć drogowa

1. Droga krajowa nr 7
W 2007 r. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Krakowie rozpoczęła przebudowę drogi na odcinku z Rabki Zaborni do Chyżnego, która ma się zakończyć w 2009 roku. Prace obejmują wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, przebudowę mostów na w/w odcinku drogi oraz wykonanie chodników dla pieszych. Dzięki staraniom Wójta Gminy Jabłonka Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Krakowie wprowadziła wiele rozwiązań wpływających na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników drogi. Zostały zamontowane kasetony przy przejściach dla pieszych ze znakiem pulsującym „D-6” oraz wykonano cztery nowe zatoczki autobusowe. Przez orawskie wioski przebiegać będzie również chodnik dla pieszych o łącznej długości 12 227 m. Ta ogromna inwestycja niewątpliwie przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ludności gminy oraz rozwoju naszego regionu.
2. Droga wojewódzka 957
W miejscowościach Zubrzyca Górna oraz Zubrzyca Dolna w latach 2007-2009 wykonano nową nawierzchnię asfaltową o łącznej długości 5 km, trzy mosty oraz około 5 km chodnika z udziałem środków gminy.
3. Drogi powiatowe
Przy udziale środków gminy Jabłonka oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Targu wykonano w latach 2007-2009 około 5,5 km nowej nawierzchni asfaltowej w miejscowości Lipnica Mała.
4. Drogi gminne
Łączna długość dróg gminnych wynosi ok. 880 km. W 2009 r. długość nawierzchni asfaltowych wynosiła 121 km, dróg z nawierzchnią tłuczniową 200 km. Resztę stanowiły drogi o nawierzchni naturalnej. W 2009 r. wykonano na drogach gminnych 6,5 km nawierzchni asfaltowej, w 2008 r. - 5,2 km, natomiast w 2007 r. około 6,5 km. Łącznie w latach 1990-2010 wykonano ponad 100 km nawierzchni asfaltowej.

Gospodarka wodno–ściekowa (komunalna)

Priorytetem dla gminy Jabłonka jest dbałość o środowisko naturalne oraz rozwiązywanie problemów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Związane z tym inwestycje rozpoczęły się w 1994 r., kiedy to w Jabłonce wybudowano pierwszy odcinek kanalizacji o długości 1485 m. W roku następnym oddano do użytku oczyszczalnię ścieków oraz 11 km kanalizacji. W 1995 roku rozpoczęto budowę kanalizacji we wsi Zubrzyca Górna oraz Zubrzyca Dolna. W 1996 roku nastąpiło uruchomienie oczyszczalni ścieków w Zubrzycy Dolnej. Rok 2002 to początek budowy sieci kanalizacyjnej w Lipnicy Małej. Natomiast w  2008 r. rozpoczęła się budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Podwilku. W samym 2008 r. wykonano łącznie 28 km sieci kanalizacyjnej. Na koniec 2008 r. łączna długość sieci kanalizacyjnej w gminie Jabłonka wynosiła 141,5 km, w tym w Jabłonce długość sieci wynosiła 48,5 km, w Lipnicy Małej 24 km, w Zubrzycy Dolnej oraz Zubrzycy Górnej 69 km. 15.10.2009 r. nastąpił rozruch oczyszczalni w Podwilku, do której zostały podłączone 34 gospodarstwa.
Ogromnym sukcesem gminy było pozyskanie w 2009 r. dotacji z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Republika Słowacka 2007-2013 na realizację zadania "Poprawa czystości rzek regionu Orawy - Czarna Orawa, Orawa i Jeziora Orawskiego" w kwocie 2.659.884 EUR. Dotacja pokryje 59,59 % całkowitych kosztów, które będą wynosić 4.463.641 EUR. W ramach projektu zostanie wykonana kanalizacja w Jabłonce oraz powstanie oczyszczalnia ścieków i część kanalizacji w Podwilku. Wniosek o dofinansowanie został złożony na wsie Podwilk i Jabłonka, gdyż dokumentacja na kanalizację w tych wsiach spełniała wymogi funduszy unijnych. Projekt został przygotowany w partnerstwie z miastem Trstena.
W przygotowaniu są projekty kanalizacji sanitarnej w Orawce oraz Chyżnem.

Oświata

Prowadzenie zadań oświatowych gmina Jabłonka przejęła w 1994 roku. Obecnie na terenie gminy działa 13 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 1 przedszkole oraz 3 punkty przedszkolne. Najważniejsze inwestycje, które zostały zrealizowane w ostatnim 20-leciu to:

- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Podwilku (1993-1998),
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Podwilku (1997-2003),
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lipnicy Małej (1995-1998),
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnicy Małej (1999-2004),
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Zubrzycy Górnej (1999),
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chyżnem wraz z budową sali gimnastycznej (1997-2003),
- budowa  budynku Gimnazjum w Jabłonce wraz z halą sportową (1996-2004),
- remont pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonce (2008),
- przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnicy Małej. W pierwszym etapie inwestycji zostanie wykonany stan zerowy budynku, gdzie mieścić się będą sale lekcyjne.

Ochrona zdrowia

Do najważniejszych inwestycji, które były realizowane w gminie Jabłonka w latach 1990-2010 należą:

- budowa Ośrodka Zdrowia w Lipnicy Małej (1993),
- remont Ośrodka Zdrowia w Zubrzycy Górnej (2002),
- modernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Podwilku (2003),
- w 2008 r. rozpoczęły się prace związane z budową Ośrodka Zdrowia w Jabłonce. Do dnia dzisiejszego wykonano stan surowy budynku wraz z pokryciem dachowym.

Infrastruktura sportowo-turystyczna

Jednym z nadrzędnych celów gminy Jabłonka zawartych w Strategii Rozwoju Gminy jest rozwój kultury fizycznej oraz wspieranie aktywności sportowej.

W zakresie infrastruktury sportowej w latach 1990-2010 zrealizowano następujące inwestycje:
- budowa hali sportowej w Jabłonce, hala usytuowana jest przy Zespole Szkół (1996-2001),
- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Chyżnem (1997-2003),
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lipnicy Małej (1995-1998),
- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zubrzycy Górnej (rozpoczęto w 2006),
- gruntowny remont boiska sportowego w Jabłonce poprzez wymianę nawierzchni oraz montaż sprzętu sportowego do piłki ręcznej oraz koszykówki (2009),
- budowa budynku socjalnego na stadionie sportowym w Jabłonce, w budynku znajdują się szatnie dla sportowców, pomieszczenia z przeznaczeniem na świetlicę oraz zaplecze socjalno-bytowe (2009),
- budowa kompleksu boisk „Orlik 2012” w Jabłonce, który oddano do użytku w październiku 2009 r.; składa się on z dwóch boisk sportowych do piłki nożnej (nawierzchnia z trawy syntetycznej) oraz boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, tenisa oraz piłki siatkowej (nawierzchnia poliuretanowa).
Ponadto gmina wspiera finansowo kluby sportowe działające na jej terenie. Kluby sportowe otrzymują dotacje w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, ogłaszanych przez Wójta Gminy.


PLANY ROZWOJU GMINY


Plany rozwoju gminy Jabłonka zawierają się w dokumentach o znaczeniu strategicznym. Są nimi:

1. Strategia Rozwoju Gminy Jabłonka na lata 2004-2013.
2. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jabłonka na lata 2007-2013.
Gmina Jabłonka zmierza do stałego podnoszenia standardu życia mieszkańców poprzez: ukierunkowanie na turystykę i ekologiczne rolnictwo z zachowaniem bogatych tradycji kulturowych i walorów przyrodniczych.
Celami strategicznymi są:
1. Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie ilości miejsc pracy na terenie gminy.
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy.
3. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna).
4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej (drogi, mosty oraz oświetlenie).
5. Budowa, modernizacja i remont infrastruktury wiejskiej: place, chodniki, boiska sportowe.
6. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia. Poprawa jakości opieki zdrowotnej.
7. Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury oświatowej. Budowa hal i sal gimnastycznych.
8. Promocja gminy.
9. Uzyskanie zewnętrznych źródeł finansowania dla zrealizowania planowanych inwestycji.
10. Wspieranie aktywności kulturalnej i sportowej mieszkańców gminy. Zachowanie tradycyjnej kultury i języka. 
Kolejnym dokumentem, który zawiera szczegółowy plan inwestycyjny miejscowości jest Plan Odnowy Miejscowości Jabłonka.


NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY GMINY W OSTATNIM 20-LECIU


Edukacyjne

W latach 2007-2009 pozyskano środki na realizację programu dla dzieci oraz młodzieży "Już pływam".

Sportowe

Powstanie klubów sportowych:
- LKS Orawa Jabłonka (1995), który obecnie występuje w lidze okręgowej. W sezonie 2008/2009 zespół wywalczył Puchar Polski na szczeblu Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej. Zdobycie Pucharu Podhala jest największym sukcesem klubu.
- UKS Podwilk (1998), który prowadzi sekcję kolarstwa górskiego. W 2008 r. klub z Podwilka zajął 7 miejsce w sztafecie drużynowej podczas Mistrzostw Polski MTB. W klasyfikacji indywidualnej Sabina Zamroźniak wywalczyła tytuł wicemistrza Polski w kat. młodziczka, natomiast Karolina Rychlik tytuł wicemistrza Polski w kat. juniorka młodsza.
- Po zwycięstwie w eliminacjach II Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych, Kobieca Drużyna Pożarnicza OSP Jabłonka wzięła udział w ogólnopolskim finale, który został rozegrany w Lądku, zajmując tam wysokie 9 miejsce (2008).
- Organizacja w latach 2004-2009 , wraz z UKS Podwilk, ogólnopolskich zawodów w kolarstwie górskim o "Puchar Szlaku Solnego".

Kulturalne

- odnowa zabytkowego centrum wsi Orawka - rozbudowano remizę OSP, wykonano nawierzchnię asfaltową placu i urządzono pasy zieleni (2006),
- opracowano projekt techniczny oraz uzyskano pozwolenie na remont kapitalny budynku dawnego Domu Ludowego w Jabłonce z przeznaczeniem na Centrum Kultury Górnej Orawy - Orawska Biblioteka Publiczna; do dnia dzisiejszego wykonano dobudowę klatki schodowej, więźbę dachową wraz z przykryciem (2008),
- gmina Jabłonka, w partnerstwie z miastem Trstena na Słowacji, otrzymała z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013 dotację na realizację projektu "Centrum Kultury Górnej Orawy" w kwocie 2.167.386 EUR, dotacja pokryje 85% całkowitych kosztów, które będą wynosić 2.549.867 EUR; w ramach projektu w pobliżu budynku Urzędu Gminy Jabłonka powstanie nowoczesny dom kultury’
- organizacja, corocznie od 18 lat, "Orawskiego Lata",
- organizacja Festiwalu Piosenki Religijnej "Stabat Mater",
- współorganizowanie, razem z Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym "Młodzi Światu" z Krakowa, festynu
"Orawa Dzieciom Afryki".

Nagrody, wyróżnienia

- Gmina Jabłonka zajęła 25. miejsce w kraju, wśród gmin wiejskich, w Rankingu Samorządowców Rzeczpospolitej 2006. Ranking wyłaniał najlepiej zarządzane miasta i gminy w Polsce (2006).
- W 2008 r., podczas oficjalnej wizyty w Reichelsheim, Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak otrzymał Złotą Gwiazdę zaangażowania obywatelskiego, przyznaną przez Komisję Unii Europejskiej w Brukseli. Nagrodę przyznano głównie za współpracę pomiędzy gminą Jabłonka i miastem Reichelsheim w Niemczech. To jedna z 12 Gwiazd jakie corocznie przyznaje Unia Europejska najbardziej aktywnym gminom w kategorii partnerskiej aktywności obywateli Europy. Złota Gwiazda dla gminy Jabłonka to wielkie wyróżnienie. W ciągu prawie 10-letniej współpracy z gminą Reichelsheim zrealizowano 23 projekty, w których uczestniczyło ok. 550 osób z obu stron.
- Gmina Jabłonka wygrała plebiscyt i otrzymała statuetkę Euro-Gmina 2008/2009 - Lider Gospodarki i Przedsiębiorczości. Sukces odniesiony w tym prestiżowyn konkursie, którego celem jest wyróżnienie i promocja gmin to znaczące osiągnięcie i wyróżnienie dla pracowników, samorządowców, radnych i mieszkańców gminy.
- Specjalne wyróżnienie dla gminy Jabłonka w kategorii "Najbardziej Przyjazna Gmina Województwa Małopolskiego" 2008/2009 w plebiscycie Euro-Gala w konkursie SMS-owym audiotele.

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572