Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
Członkowie
Publikacje
Galeria
Promocja
Dane kontaktowe
  Jesteś tutaj strona główna członkowie Jordanów
MIASTO JORDANÓW

Urząd Miasta
Rynek 1
34-240 Jordanów
woj. małopolskie

018 26 91 700
Faks: 018 26 91 719
www.jordanow.pl

miasto@jordanow.pl

 

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572

info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


JORDANÓW
Jordanów jest najstarszym miastem powiatu suskiego. Przywilej na założenie miasta wystawił w r. 1564 król Zygmunt August, a jego fundatorem był podskarbi wielki koronny i wojewoda (a później – kasztelan) krakowski Wawrzyniec Spytek Jordan z Zakliczyna. Miasto do 1772 r. wchodziło w skład województwa krakowskiego. Po I rozbiorze Polski Jordanów znalazł się w obrębie Cesarstwa Austriackiego i do zakończenia I wojny światowej należał do Królestwa Galicji i Lodomerii. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, miasto wchodziło ponownie w skład województwa krakowskiego, będąc częścią powiatu z siedzibą w Myślenicach (1918-1923 i 1933-1939) oraz w Makowie (1924-1932). W 1929 przyłączono do Jordanowa grunty Malejowej, przysiółki Chrobacze i Przykiec oraz Mąkacz. Podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945 miasto zostało włączone do Generalnego Gubernatorstwa i należało do powiatu nowotarskiego w dystrykcie krakowskim. Po II wojnie światowej Jordanów powrócił do województwa krakowskiego, ponownie wchodząc w skład powiatu myślenickiego, a w okresie 1956-1975 - suskiego. Po reformie administracyjnej i likwidacji powiatów w 1975 r. miasto znalazło się w granicach województwa nowosądeckiego. Krótko po reformie samorządowej w 1990 r. gmina, w skład której wchodziło miasto Jordanów oraz okoliczne wsie, została podzielona na trzy odrębne jednostki samorządowe: gminę miejską Jordanów, gminę wiejską Jordanów i gminę wiejską Bystra-Sidzina. Odtąd (od 1992 r.) miasto Jordanów funkcjonuje w niezmienionym kształcie, od 1999 r. wchodząc ponownie w skład powiatu suskiego w województwie małopolskim.


DOROBEK MIASTA W OKRESIE 20-LECIA 1990-2010

Miasto Jordanów, które jest jednym z głównych centrów gospodarczo-edukacyjnych w powiecie suskim, stara się realizować wszystkie zadania służące poprawie standardu życia mieszkańców. W ciągu 20 lat działalności samorządu udało się systematycznie podnosić poziom infrastruktury społecznej i technicznej realizując szereg inwestycji, z których najważniejsze przedstawione są poniżej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w 1990 roku przed nowymi, wybranymi w demokratycznych wyborach władzami, stanął ogrom zadań. Wcześniejsze, wieloletnie zaniedbania spowodowały, że infrastruktura komunalna była w bardzo złym stanie. Po podziale Miasta i Gminy Jordanów, w 1992 roku, na trzy odrębne administracyjnie gminy, Jordanów stał się niewielką gminą miejską z relatywnie niskim poziomem dochodów własnych, co ma także bezpośrednie przełożenie na potencjał i możliwości inwestycyjne miasta.


INWESTYCJE KOMUNALNE


Sieć drogowa

Do roku 2007:
- wyremontowano i zmodernizowano 18 km dróg o nawierzchni bitumicznej,
- wykonano odcinek chodnika przy ul. Gen. Maczka stanowiący dojście do ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego,
- wykonano chodnik przy ul. Zakopiańskiej.
W 2007 roku:
- wydano na remonty dróg około 300.000 zł,
W 2008 roku:
- wydano na remonty dróg około 600.000 zł,
- wyremontowano około 3 km dróg i chodników (m.in. ul. Przemysłowa - partycypacja w kosztach z Powiatem Suskim, ul. Malejowska - boczna, Skotnica, Zakopiańska - boczna, chodnik w rynku podcienie północne I etap).
W roku 2009:
- wydano na remonty dróg blisko 850.000 zł,
- wyremontowano około 3,5 km dróg (m.in. ul. Przemysłowa, ul. Gen. Maczka - partycypacja w kosztach z Powiatem Suskim, ul. Zakopiańska - boczna, Mickiewicza - boczna, 3 Maja - boczna, Batalionów Chłopskich).

Gospodarka wodno-ściekowa (komunalna)

- przekształcono Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakład budżetowy pod nazwą Zakład Komunalny,
- zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody (koszt ok. 300.000 zł),
- zbudowano zbiornik wyrównawczy (500 m³) na Hajdówce wraz z siecią magistralną (koszt ok. 900.000 zł),
- zbudowano ok. 1,5 km sieci wodociągowych,
- wykonano ok. 6 km kanalizacji sanitarnej,
- zmodernizowano istniejącą oczyszczalnię ścieków, przestarzały technologicznie obiekt zastąpiono nowym - wybudowano oczyszczalnię biologiczno-mechaniczną (koszt ok. 1.600.000 zł),
- zakupiono urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków przy oczyszczalni ścieków Wrzosy (koszt 170.000 zł),
- rozbudowano wodociąg przy ul. Sosnowej (koszt blisko 100.000 zł).

Oświata

- wybudowano nowy budynek Szkoły Podstawowej, budynek Gimnazjum i szkolną halę sportową,
- wybudowano kotłownie na biomasę w Szkole Podstawowej oraz wspólną dla Miejskiego Przedszkola i Gimnazjum,
- wzmocniono konstrukcję dachu nad Szkołą Podstawową, zakupiono ogrodzenie wokół Gimnazjum (koszt 65 000 zł),
- przebudowano wejście do Gimnazjum (koszt około 35 000 zł).

Ochrona zdrowia

Wybudowano budynek Miejskiej Przychodni Zdrowia. Miasto przekazało dotację na remont i
modernizację pomieszczeń szpitalika dla Powiatu Suskiego w wysokości 20.000 zł.

Infrastruktura sportowo-turystyczna

Wybudowano, przy ul. Kolejowej, budynek zaplecza socjalnego dla klubu sportowego.

Inne

Rozpoczęto prace związane z restauracją zabytkowego budynku ratusza, których I etapem była wymiana pokrycia dachowego. Odnowiono elewacje oraz wymieniono stolarkę okienną (koszt inwestycji ok. 750 000 zł).


INWESTYCJE ZEWNĘTRZNE


- przy pomocy niskooprocentowanych pożyczek i dotacji z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oddano do użytku około 6 km kanalizacji sanitarnej,
- Powiat Suski wykonał modernizacje kotłowni w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja,
- Powiat wybudował salę gimnastyczną przy ZS im bł. ks. P. Dańkowskiego oraz dokonał całkowitej termomodernizacji budynku ZS im. H. Kołłątaja,
- najbardziej prestiżową inwestycją ostatniego okresu jest trwająca rewitalizacja ratusza miejskiego polegająca na odnowieniu elewacji, detali architektonicznych oraz stolarki okiennej. Wspomniana inwestycja wykonywana jest przy znaczącym udziale środków zewnętrznych.


PLANY ROZWOJU GMINY


Dalszy rozwój miasta możliwy będzie m.in. dzięki realizacji zadań określonych w opracowaniach strategicznych. Należą do nich:
1. Tworzenie warunków do zatrudnienia i powstania nowych miejsc pracy realizowane poprzez:
- zwiększanie zatrudnienia poprzez organizację staży,
- wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
- promocję miasta oraz szukanie potencjalnych inwestorów,
- współpracę z organizacjami, instytucjami i związkami wspierającymi rozwój lokalny.

2. Rozwój turystyki osiągany dzięki:
- rozbudowie oraz modernizacji infrastruktury turystycznej,
- budowie oraz modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym: modernizacji boiska sportowego do piłki nożnej poprzez odnowę nawierzchni oraz rozbudowę zaplecza sportowego,
- remontowi dróg na terenie miasta,
- promocji agroturystyki.

3. Poprawa ładu przestrzennego oraz estetyki miasta poprzez:
- rewitalizację centrum miasta, w tym: odnowę nawierzchni rynku, zagospodarowanie płn. pierzei rynku, odnowę zabytkowych budynków w centrum miasta.

4. Ochrona dziedzictwa narodowego poprzez:
- poprawę stanu zachowania obiektów zabytkowych na terenie miasta. Remont zabytkowego budynku ratusza.

5. Wysoka jakość szkolnictwa podstawowego, średniego i edukacji społecznej realizowana dzięki:
- technologiom cyfrowym dla edukacji,
- podnoszeniu kwalifikacji kadry pedagogicznej.

6. Wysoka jakość innych usług publicznych osiągana poprzez:
- działania mające na celu przybliżenie dostępności specjalistycznych gabinetów lekarskich,
- remont oraz dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych,
- informatyzację Urzędu Miasta.


NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY GMINY W OSTATNIM 20-LECIU


Edukacyjne

Szkoła Podstawowa:

- II miejsce - Wielki Wojewódzki Konkurs Świetlic (1990/1991).
- I miejsce - Wojewódzki Konkurs Recytatorski - K. Klehr (1992/1993),
- II miejsce - XI Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych - świetlica (1995/1996),
- I miejsce - Wojewódzka Olimpiada z Chemii - J. Gospodarczyk (1996/1997),
- II miejsce - Ogólnokrajowa Olimpiada z Chemii - J. Gospodarczyk (1996/1997),
- I miejsce - Olimpiada Wojewódzka z Języka Polskiego - H. Zając (1997/1998),
- I miejsce - Olimpiada Wojewódzka z Biologii - A. Wójciak (1997/1998),
- I miejsce - Wojewódzki Konkurs Świetlic Szkolnych (1997/1998),
- I miejsce - Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "Zdrowa przyroda - Zdrowa żywność - Zdrowy człowiek" - świetlica (1999/2000),
- I miejsce - Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "Zdrowa przyroda - Zdrowa żywność - Zdrowy człowiek" - świetlica (2000/2001),
- I miejsce - Ogólnopolski Konkurs o puchar MEN na najlepiej pracującą Spółdzielnię Uczniowską (2000/2001),
- Wyróżnienie - Ogólnopolski konkurs "Zakładamy zielone skwery wokół szkoły" (2000/2001),
- I miejsce - Ogólnopolski Konkurs o puchar MEN na najlepiej pracującą Spółdzielnię Uczniowską (2001/2002),
- II miejsce - Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "Zdrowa przyroda - Zdrowa żywność - Zdrowy człowiek" - świetlica (2002/2003),
- II miejsce - Ogólnopolski Konkurs o puchar MEN na najlepiej pracującą Spółdzielnię Uczniowską (2002/2003),
- I miejsce - Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "Zdrowa przyroda - Zdrowa żywność - Zdrowy człowiek" - świetlica (2003/2004),
- I miejsce - Ogólnopolski Konkurs o puchar MEN na najlepiej pracującą Spółdzielnię Uczniowską (2003/2004),
- I miejsce - Ogólnopolski Konkurs o puchar MEN na najlepiej pracującą Spółdzielnię Uczniowską  (2004/2005),
- I miejsce - Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "Zdrowa przyroda - Zdrowa żywność - Zdrowy człowiek" - świetlica (2004/2005),
- II miejsce - Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "Zdrowa przyroda - Zdrowa żywność - Zdrowy człowiek" - świetlica (2005/2006),
- II  miejsce - Ogólnopolski Konkurs o puchar MEN na najlepiej pracującą Spółdzielnię Uczniowską (2005/2006),
- Nagroda I stopnia, II stopnia, III stopnia Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur" (etap ogólnopolski)  J. Rypel, M. Salawa, J. Ławski (2006/2007),
- II miejsce - Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "Zdrowa przyroda - Zdrowa żywność - Zdrowy człowiek" - świetlica (2006/2007),
- I miejsce - Ogólnopolski Konkurs o puchar MEN na najlepiej pracującą Spółdzielnię Uczniowską (2007/2008),
- I miejsce - Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "Zdrowa przyroda - Zdrowa żywność - Zdrowy człowiek" (2007/2008),
- I miejsce - Mały Finał Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego "Słowo daję" (+ udział w wielkim finale) - M.Stankiewicz (2008/2009),
- I miejsce - Ogólnopolski Konkurs o puchar MEN na najlepiej pracującą Spółdzielnię Uczniowską (2008/2009),

Gimnazjum:

- finał etapu wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego - Anna Kudzia (2001/2002),
- finał etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Polonistycznego - Justyna Radke (2001/2002),
- finał etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Matematycznego - Joanna Hodana (2001/2002),
- finał etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego - Bożena Marfiak (2002/2003),
- finał etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Dzieje oręża polskiego" - Marta Maciura, Anna Kudzia, Dominika Kulka (2002/2003),
- I miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym - Monika Salawa (2003/2004),
- I miejsce w Konkursie "LEONARDO" - Adrian Niziołek (2003/2004),
- II miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim "W cieniu jodeł i świerków" - Rafał Salawa (2004/2005),
- I miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim "Podbabiogórskie opowieści" - Katarzyna Feiglewicz (2004/2005),
- II miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim oraz finał etapu wojewódzkiego - Dominika Feiglewicz (2005/2006),
- II miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim oraz finał etapu wojewódzkiego - Dominika Feiglewicz (2006/2007),
- II miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym - Małgorzata Salawa (2007/2008),

Liceum Ogólnokształcące:

- finał Wojewódzkiego Etapu Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych (2004),
- III miejsce w Krajowej Edycji Konkursu Stockholm Junior Water Prize (2005),
- Wyróżnienie w III Ogólnopolskim Konkursie "Z poprawną polszczyzną na co dzień" (2006),
- finał (2 uczestniczki) XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (2006),
- Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym (2007),
- finał w Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych na szczeblu wojewódzkim (2008),
- finał XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej na szczeblu centralnym (2008),
- finał w Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych na szczeblu wojewódzkim (2009),
- Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta (2009).

Sportowe

Pod egidą miasta działa, mający wieloletnie tradycje, Klub Sportowy Jordan, założony w 1923 r. Klub szkoli obecnie około 120 zawodników w 6 grupach wiekowych, zatrudniając dwóch trenerów. Drużyna seniorów w roku 2000 awansowała z klasy B do klasy A Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej, gdzie w 2009 roku zdobyła tytuł mistrza i awansowała do klasy okręgowej (aktualnie VI liga).
Osiągnięcia w sporcie szkolnym:
- I miejsce w powiecie i II miejsce w etapie rejonowym w piłce nożnej (gimnazja) (2000/2001),
- I miejsce w powiecie i III miejsce w etapie rejonowym w koszykówce dziewcząt (gimnazja) (2000/2001),
- II miejsce w powiecie w koszykówce chłopców (gimnazja) (2000/2001),
- I miejsce w powiecie - lekkoatletyka: 600 m dziewcząt - I. Pietrzak (2005/6),
- II miejsce w Wojewódzkich Zawodach w Kolarstwie Górskim (2008),
- V miejsce w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców (2008),
- II miejsce w piłce siatkowej w Wojewódzkiej Licealiadzie Chłopców (2009).

Kulturalne

Miejski Ośrodek Kultury organizuje wiele imprez, w tym corocznie, nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat, Dni Ziemi Jordanowskiej. Placówka ta zajmuje się kultywowaniem tradycji regionalnych oraz rozwija zainteresowania dzieci i młodzieży w różnego rodzaju kołach twórczych. Na stałe w MOK-u znalazł miejsce punkt informacji turystycznej, prężnie działają grupy Turystyki Górskiej, Wspinaczki Skałkowej, a także Grupa Turystyczno–Krajoznawcza Seniorów. MOK zajmuje się także promocją miasta. Przez wiele lat MOK borykał się z trudnościami lokalowymi, obecnie, od blisko siedmiu lat, swą siedzibę ma w zabytkowym budynku „baszty” z 1908 r.
W Jordanowie działa Jordanowskie Stowarzyszenie Twórców "Pasja". Formalnie swoją działalność rozpoczęło 22.12.2000 r., z hasłem na przełom wieków "Kultura łagodzi obyczaje". Stowarzyszenie organizuje wystawy, warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Współpracuje z pokrewnymi organizacjami (Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Środowiska", Stowarzyszenie "Tradycja i Natura" w Bystrej-Sidzinie). Współpracuje również z ośrodkami kultury (Jordanów, Sucha Beskidzka, Nowy Targ) oraz wieloma organizacjami poza terenem miasta i gminy Jordanów. Działania "Pasji" objęła patronatem naukowym Akademia Pedagogiczna - Instytut Sztuki w Krakowie. Praca członków stowarzyszenia uzyskała uznanie i w 2005 r. Jordanowskie Stowarzyszenie Twórców "Pasja" otrzymało nagrodę Starosty Suskiego za propagowanie kultury i poszanowanie dziedzictwa kulturowego.
Na terenie miasta działają również: Koło Gospodyń i Koło Kultury Ludowej oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej rozbudzające zainteresowania historyczne i pielęgnujące tradycje m.in. poprzez organizowane wystawy i sympozja. Z inicjatywy TMZJ sukcesywnie nadawane są odznaczenia regionalne - "Zasłużony dla Ziemi Jordanowskiej", wręczane podczas Dni Ziemi Jordanowskiej.
Przy Zespole Szkół im. H. Kołłątaja działa chór "Bel Canto", który powstał w styczniu 2000 r. Dyrygentem chóru jest Ksenia Miśkiewicz, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2009 r. chór został odznaczony medalem "Zasłużony Dla Ziemi Jordanowskiej". Główne sukcesy chóru to: II miejsce na III Archidiecezjalnym Konkursie Kolęd i Pastorałek na Podhalu (Zakopane 2000), udział w koncercie Grzegorza Turnaua i wspólne wykonanie utworu "Cichosza", I miejsce na IV Archidiecezjalnym Konkursie Kolęd i Pastorałek na Podhalu (Zakopane 2001), udział w Finale Ogólnopolskim VIII Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Będzinie (2001), udział w Finale Ogólnopolskim XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej w Kaliszu - 2002, Srebrne Pasmo na XXIV Małopolskim Konkursie Chórów, II miejsce na X Małopolskim Konkursie Poezji Śpiewanej „Kraina Łagodności” w Krakowie (2000), "Laur Babiogórski" Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich (2003), Nagroda Starosty Powiatu Suskiego (2003), udział w Festiwalu Verím Pane w Námestovie na Słowacji (2003), I miejsce na VI Archidiecezjalnym Konkursie Kolęd i Pastorałek na Podhalu, Zakopane 2003, udział w Finale XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów A’Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy – Brązowy Kamerton (2004). W 2005 chór śpiewał podczas 24 Małopolskiego Konkursu Chórów A’Cappella w Niepołomicach i zdobył "Złotą Strunę".

Bogaty księgozbiór, z którego korzysta szeroki krąg czytelników, posiada Biblioteka Miejska.

Inne

- przy Miejskim Ośrodku Kultury w Jordanowie powstał Klub Seniora, utworzono go z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego seniorów, osób starszych, samotnych, dla podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych; do współpracy został zaproszony Jordanowski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów,
- nawiązano stosunki partnerskie z gminami Askersund i Karlskoga w Szwecji oraz z miastem  Dukla, z którym łączy Jordanów postać założyciela obu miast - Spytka Jordana.
- od 1993 władze samorządowe wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Jordanowskiej wydają czasopismo "Echo Jordanowa", które cieszy się uznaniem wśród mieszkańców,
- w mieście działa mająca duże zasługi i wieloletnie tradycje Ochotnicza Straż Pożarna.

Nagrody, wyróżnienia

- Za zasługi w wojnie obronnej 1939 r. i postawę w czasie okupacji Jordanów  został w 1984 r. odznaczony Orderem Krzyża Grunwaldu.
- W 2005 r. Miasto Jordanów otrzymało tytuł "Gmina Fair Play" Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.
- Kapituła Nagrody "Srebnego Talara" przyznawanego przez Sądecko-Podhalańską Izbę Gospodarczą w Nowym Sączu, nominowała do tej nagrody Jordanów w kategorii "Najprężniej działające Miasto-Gmina", za rozbudzenie lokalnego patriotyzmu i społecznej aktywności.
78 79

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572