Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
Członkowie
Publikacje
Galeria
Promocja
Dane kontaktowe
  Jesteś tutaj strona główna członkowie Koszarawa
GMINA KOSZARAWA


Urząd Gminy w Koszarawie
34 - 332 Koszarawa 17
tel. 33 863 - 94 - 07
tel. 33 863 - 94 - 20
fax: 33 863 - 93 - 73

ugkoszarawa@rekord.net.pl
www.gminakoszarawa.pl


STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572

info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


KOSZARAWA

Koszarawa została założona jako osada wołoska w XVI w. Do 1772 r. wchodziła w skład województwa krakowskiego. Po I rozbiorze Polski znalazła się w granicach Cesarstwa Austriackiego i do zakończenia I wojny światowej należała do Królestwa Galicji i Lodomerii. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Koszarawa pozostawała administracyjnie związana z pobliskim Żywcem, wchodząc w skład powiatu żywieckiego w województwie krakowskim. Po agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę w 1939 r. została przyłączona do Rzeszy Niemieckiej, pozostając w granicach okręgu żywieckiego w rejencji katowickiej prowincji Górny Śląsk. Po II wojnie światowej, w latach 1945 -1975, Koszarawa ponownie była częścią powiatu żywieckiego wchodzącego w skład województwa krakowskiego. Po reformie administracyjnej w 1975 r. Koszarawa weszła w skład województwa bielskiego, a od 1999 r. ponownie jest częścią powiatu żywieckiego, tym razem włączonego w obręb województwa śląskiego. Samorządowa gmina Koszarawa początkowo składała się z dwóch wsi - Koszarawy i Przyborowa. Taki stan rzeczy utrzymywał się do 2001 r., kiedy to Przyborów wszedł w skład gminy Jeleśnia.

 


DOROBEK GMINY W OKRESIE 20-LECIA 1990-2010

Gmina Koszarawa jest najmniejszą z gmin stowarzyszonych w SGB. Liczy obecnie około 2500 mieszkańców. Samorząd gminy stara się, mimo ograniczonego potencjału lokalnego i skromnego budżetu, rozbudowywać infrastrukturę komunalną oraz realizować inwestycje służące rozwojowi gminy. Wszystkie te działania mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Najważniejsze z tych przedsięwzięć wymienione są poniżej. 

 

 

 
INWESTYCJE KOMUNALNE

Sieć drogowa

W latach 1990-2009 odbudowano 65 km dróg gminnych oraz wyremontowano 4,5 km dróg rolniczych. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Żywcu wyremontowano 15 km drogi powiatowej nr 1419S Jeleśnia - Koszarawa - Zawoja.
Na terenie gminy znajduje się również droga powiatowa Kuków - Koszarawa nr 1429S.

Gospodarka wodno-ściekowa (komunalna)

W roku 2008 w gminie rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przedmiotowa inwestycja, której zakończenie planowane jest w roku 2010, obejmuje swym zakresem wykonanie ok. 36 km sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Obecnie projektuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji o budowę kanalizacji w przysiółkach Jałowiec, Zimna Woda i Pająkówka, dzięki czemu długość sieci kanalizacyjnej będzie wynosić ok. 44 km. Po oddaniu inwestycji do użytku systemem kanalizacji sanitarnej objętych będzie ok. 90% koszarawskich gospodarstw.
W okresie 1999-2000 wspólnie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie wybudowano 4 stopnie wodne na potoku Koszarawa. 
Wybudowano też oczyszczalnię ścieków OK 100, do której podłączone zostały: budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, Ośrodek Zdrowia, budynek wielofunkcyjny.

Oświata

Obecnie na terenie gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Koszarawie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Koszarawie oraz Przedszkola nr 1 i nr 2 w Koszarawie. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w tych placówkach w ostatnim 20-leciu zaliczają się:
- remont budynku starej leśniczówki w Przyborowie i zaadoptowanie go na przedszkole,
- termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koszarawie Bystrej (2002),
- termomodernizacja budynku Gimnazjum w Koszarawie (2002),
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Koszarawie (2002).
Kompleksowe remonty ww. budynków polegały na dociepleniu ścian, wymianie okien, wymianie źródeł ciepła na nowe, ekologiczne oraz na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

Ochrona Zdrowia

Od Starostwa Powiatowego w Żywcu w roku 2005 zakupiono budynek ośrodka zdrowia, w którym obecnie funkcjonują dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz apteka. W ostatnich latach zrealizowane zostały:
- termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Koszarawie polegająca na dociepleniu ścian, wymianie okien, wymianie źródeł ciepła na nowe, ekologiczne oraz na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania (2006),
- remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia polegający na położeniu nowej wykładziny o powierzchni 120 m2 .

Infrastruktura sportowo-turystyczna

Na terenie gminy Koszarawa działa Ludowy Klub Sportowy Babia Góra Koszarawa, który w obecnym sezonie piłkarskim występuje w rozgrywkach A klasy. Gmina wspierała i wspiera finansowo klub sportowy, przyznając mu dotacje w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez gminę na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
W zakresie infrastruktury sportowo-turystycznej zrealizowano bądź są w trakcie realizacji następujące inwestycje:
- przejęto 2 ha gruntów od Skarbu Państwa, na których wybudowano boisko sportowe dla LKS Babia Góra Koszarawa,
- w 2009 roku rozpoczęto prace związane z realizacją projektu pn. "Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Koszarawie", polegające na budowie boisk wielofunkcyjnych z trybunami i parkingami oraz amfiteatru wraz z parkingami; inwestycja ta współfinansowana jest ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Inne

- przebudowano mosty drewniane na żelbetowe, wybudowano nowy most na rzece Bystra,
- na Mendralowej Górze wybudowano przekaźnik telewizyjny emitujący sygnał TVP 1, TVP 2, Polsatu służący mieszkańcom Koszarawy i Przyborowa,
- z funduszu Obszarów Wiejskich została zamontowana centrala Pentaconta, zastąpiona pod koniec lat 90-tych centralą Siemens. Dzięki tej inwestycji znacznie wzrósł odsetek mieszkańców gminy korzystających z usług telefonicznych,
- w okresie 1993-1999 wybudowano wielofunkcyjny budynek, w którym mieści się Gminny Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna, sala gimnastyczna.

 
PLANY ROZWOJU GMINY

W ciągu najbliższych lat gmina zamierza wykonać m.in. takie zadania inwestycyjne, jak:

- przebudowa części wielofunkcyjnego budynku na świetlicę ogólnowiejską oraz adaptacja poddasza na schronisko młodzieżowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - rok 2010,
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koszarawie, lata 2010-2011,
- rozwój dostępu do internetu jako szansa dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3, lata 2009-2013,
- modernizacja dróg gminnych w latach 2010-2012,
- modernizacja sieci dróg powiatowych Jeleśnia - Koszarawa - Zawoja w ramach programu Rozwoju Subregionu Południowego - rok 2010,
- program ograniczenia niskiej emisji polegający na wymianie starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła - rok 2010,
- budowa chodników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - rok 2011,                
- zagospodarowanie terenów wzdłuż koryta rzeki Koszarawa na ogólnodostępne kąpieliska i tereny rekreacji, lata 2012-2013,                     
- budowa placów zabaw dla dzieci w przedszkolach gminnych - rok 2013,
- wyznaczenie tras rowerowych i ścieżek zdrowia, lata 2014-2015.


NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY GMINY W OSTATNIM 20-LECIU

Edukacyjne

- przeniesienie biblioteki i przedszkola z budynków prywatnych do pomieszczeń komunalnych,
- udział Gimnazjum w Koszarawie w akcji "Szkoła z klasą" (2002-2003),
- utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Koszarawie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej; szkoła otrzymała pracownię składającą się z 10 komputerów, skanera, drukarki, komputera przenośnego, rzutnika oraz serwera (2007),
- udział uczniów Gimnazjum w Koszarawie w Konkursie Wiedzy Ogólnej „LEONARDO”,
- uruchomienie w Gimnazjum w Koszarawie  nowoczesnej pracowni językowej, służącej do nauczania języków obcych (2008).

Sportowe

- powstanie klubu sportowego LKS Babia Góra w Koszarawie,
- uczestnictwo Tomasza Pudy, mieszkańca Koszarawy, w zawodach Pucharu Świata w biathlonie w roku 2008.

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572