Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
Członkowie
Publikacje
Galeria
Promocja
Dane kontaktowe
  Jesteś tutaj strona główna członkowie Lanckorona
GMINA LANCKORONA


Urząd Gminy Lanckorona
34 - 143 Lanckorona
ul. Krakowska 473
Centrala (33) 876-35-95
fax (33) 876-35-69


sekretariat@lanckorona.pl
urzad@lanckorona.pl

www.lanckorona.pl


STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572

info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


LANCKORONA
Pierwsza pewna wzmianka źródłowa o Lanckoronie pochodzi z 1359 r. W 1361 r. otrzymała ona prawa miejskie i do końca istnienia I Rzeczypospolitej stanowiła ośrodek rozległej królewszczyzny – starostwa lanckorońskiego, w skład którego wchodziły także wszystkie inne miejscowości obecnej gminy. Pod względem administracyjnym miasto i jego okolice należały do województwa krakowskiego. Po I rozbiorze Polski obszar ten znalazł się w granicach Cesarstwa Austriackiego i do zakończenia I wojny światowej należał do Królestwa Galicji i Lodomerii. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w okresie dwudziestolecia międzywojennego obszar obecnej gminy Lanckorony wchodził ponownie w skład województwa krakowskiego, będąc częścią powiatu z siedzibą w Wadowicach. W 1934 r. Lanckorona utraciła prawa miejskie. Podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945 Lanckorona i okolice zostały włączone do Generalnego Gubernatorstwa i należały do powiatu krakowskiego w dystrykcie krakowskim. Po II wojnie światowej miejscowości obecnej gminy powróciły do województwa krakowskiego, ponownie wchodząc w skład powiatu wadowickiego. Po reformie administracyjnej i likwidacji powiatów w 1975 r. omawiany obszar znalazł się w granicach województwa bielskiego. Od reformy samorządowej w 1990 r. gmina Lanckorona funkcjonuje w niezmienionym kształcie. Od 1999 r. gmina ponownie wchodzi w skład powiatu wadowickiego w województwie małopolskim.


DOROBEK GMINY W OKRESIE 20-LECIA 1990-2010


Gmina Lanckorona, którą tworzy pięć wsi: Lanckorona, Izdebnik, Skawinki, Jastrzębia i Podchybie i zamieszkuje około 6000 osób, ma znaczny potencjał rozwojowy, zwłaszcza turystyczny, wzmacniany dodatkowo bliskim sąsiedztwem takich ośrodków, jak: Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska czy Kraków. Sama Lanckorona jest uroczą miejscowością wypoczynkową, o unikatowym w skali kraju małomiasteczkowym układzie urbanistycznym. Gmina nieustannie się rozwija, wykorzystując przy tym finansowe środki zewnętrzne, pozyskiwane na realizację różnych projektów. W ciągu 20 lat wykonanych zostało wiele inwestycji zmniejszających wcześniejsze zapóźnienia cywilizacyjne i przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców.

 
INWESTYCJE KOMUNALNE


Sieć drogowa

W latach 1990-2010 przeprowadzono prace inwestycyjne na następujących drogach:
- Łaśnica - Ostrowiec w Lanckoronie (dotacja MSWiA),
- Skawinki - Zachełmna, na długości 1200 mb (dofinansowane z programu SAPARD),
- Podchybie - Izdebnik,
- droga rolnicza Knapówka w Lanckoronie,
- Izdebnik - Leszcze,
- ulica Jagiellońska w Lanckoronie (dotacja MSWiA),
- Jastrzębia - Pasieka (dotacja MSWiA),
- droga dojazdowa do pól w Skawinkach (dotacja FOGR),
- droga do Peterscheina w Izdebniku,
- Jastrzębia - Krzywoniówka k/Lenika w miejscowości Jastrzębia na długości 420 mb,
- drogi rolnicze w Izdebniku i Lanckoronie,
- droga asfaltowa Lanckorona - Kępa na długości 390 mb,
- droga rolnicza Skawinki do Słonki na długości 1 km,
- droga asfaltowa Izdebnik – Leszcze - Podchybie na długości 700 mb,
- droga asfaltowa wraz ze stabilizacją osuwiska Skawinki-Zadziele (dotacja z Europejskiego Banku Inwestycyjnego),
- droga Izdebnik - Zarębówka (dotacja z Phare Odbudowa),
- droga Izdebnik - Dziuba (Dotacja z Phare Odbudowa),
- droga do Gumowni w Izdebniku,
- droga Izdebnik - Dąbrówka,
- drogi: Wronówka, Rzycki i Marcówka w Skawinkach,
- ulica Cicha
oraz na mostach:
- most Izdebnik - Podchybie,
- most na Migówce (dotacja UE).

Gospodarka wodno-ściekowa (komunalna)

Dla centrum Lanckorony wybudowano w latach 60. i 70. wodociąg, który był modernizowany w latach 1999-2002 i rozbudowywany w latach 2006-2007.
Gmina Lanckorona ma zabezpieczone dostawy wody z ujęcia powierzchniowego w Wadowicach Jaroszowicach. Woda ta jest doprowadzona do granicy gminy (Brody - Lanckorona i na Chatałówce - Izdebnik). Ujęcie wody "Solca" w Izdebniku wybudowane z udziałem środków ZPORR stanowi główne źródło wody dla Izdebnika i Podchybia.
Całość sieci wodociągowej zostanie dokończona w ciągu 2-3 lat. Docelowo większość  mieszkańców ma korzystać z wody źródlanej z ujęć „Łaśnica” i „Solca”, zaś woda z ujęcia w Jaroszowicach, tam gdzie to możliwe, stanowić ma alternatywę.

W latach 1990-2010 wybudowano następujące wodociągi:
- Lanckorona - Łaśnica jako początek wodociągu w Skawinkach,
- Izdebnik - Podchybie,
- sieć wodociągowa w Skawinkach,
- sieć wodociągowa na Podchybiu oraz ujęcie wody na Solcy Izdebnickiej (dofinansowanie z UE),
- sieć wodociągowa w Jastrzębi.

Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków w Lanckoronie.
Obecnie wybudowane zostało:
- 3,5 km sieci i 32 przykanaliki, do których podłączono głównie obiekty użyteczności publicznej i 15 budynków mieszkalnych
- oczyszczalnia kontenerowa o przepustowości 41m3/dobę,
- sieć kanalizacyjna dla ulicy Cichej i Jagiellońskiej w Lanckoronie, możliwość podłączenia ma 987 mieszkańców.
W 2010 roku planowana jest budowa w Lanckoronie oczyszczalni o przepustowości 150 m3/dobę oraz sieci z przyłączem do 100 budynków. Oczyszczalnia ta będzie zlokalizowana w miejscu istniejącej kontenerowej, o przepustowości 41 m3/d, oczyszczającej ścieki z obiektów użyteczności publicznej (szkoła, urząd gminy, hotel, restauracja, przedszkole) oraz budynków mieszkalnych. Prace inwestycyjne związane z kanalizacją Lanckorony i oczyszczalnią ścieków, przygotowane są do realizacji w ciągu najbliższych 2-3 lat (warunkowane jest to głównie uzyskaniem dofinansowania z UE w wysokości ok. 6 mln złotych).

Oświata

- budowa przedszkola i biblioteki w budynku Starej Szkoły w Izdebniku,
- docieplenie budynku Zespołu Szkół w Lanckoronie - termomodernizacja i podniesienie estetyki obiektu (zadanie dofinansowane z Banku Światowego PAOW Komponent B2),
- wymiana okien we wszystkich szkołach gminy Lanckorona, ocieplenie ścian,
- wykonanie nowej elewacji na budynku Zespołu Szkół w Skawinkach,
- wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół w Izdebniku,
- remont dachu na przedszkolu w Lanckoronie.

Ochrona zdrowia

- przebudowa i termoizolacja budynku ośrodka zdrowia w zabytkowym centrum Lanckorony - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 2004-2006,
- remont ośrodka zdrowia - nadbudowa dachu i remont elewacji oraz schodów budynku Przychodni Zdrowia w Lanckoronie,
- remont ośrodka zdrowia w Izdebniku.

Infrastruktura sportowo-turystyczna

a) Infrastruktura sportowa

- budowa boiska sportowego i pawilonu w Izdebniku,
- budowa boiska sportowego w Lanckoronie,
- plany budowy pawilonu i zaplecza dla istniejącego boiska sportowego w Lanckoronie,
- instalacja systemu oświetlenia na boisku w Lanckoronie,
- zakup terenu pod boisko sportowe w Skawinkach,
- budowa kortu tenisowego w Jastrzębi wraz z kompleksem boisk,
- zagospodarowanie centrum rekreacyjno-edukacyjnego w Jastrzębi.

b) Infrastruktura turystyczna

- Program Szlak Bursztynowy - dzięki projektowi została oznakowana trasa rowerowa o długości 38,5 km, wydano okolicznościową mapę oraz odtworzono, po blisko 100 latach, sięgający tradycją średniowiecza - Jarmark Świętojański,
- Wyszehradzka sieć Ekomuzeów w Europie Środkowej. - program doprowadził do stworzenia w Lanckoronie Ekomuzeum jako nowego sposobu prezentacji i interpretacji lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego,
- Światowe Dziedzictwo Kultury i Natury UNESCO - Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony razem z gminą Lanckorona realizuje projekt ratujący średniowieczne ruiny zamku wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w ramach wpisu Kalwarii Zebrzydowskiej; oznakowano 10 km ścieżek spacerowych, zbudowano altanki i ławki, uporządkowano ruiny a także otrzymano w 2004 roku dotację z programu SAPARD na zabezpieczenie murów zamku,
- Szlak Konfederatów Barskich - w 2007 roku Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony podjęło inicjatywę utworzenia „Szlaku Konfederatów Barskich” na bazie dziesięciu miejsc pamięci – krzyży, kapliczek, pól bitew - związanych z toczącymi się tutaj w 1771 r. walkami Konfederatów z wojskami rosyjskimi pod dowództwem generała Suworowa; obiekty te wymagają renowacji i odtworzenia nieczytelnych już dzisiaj napisów; w ramach tej inicjatywy tworzona jest w Muzeum w Lanckoronie "Izba Pamięci" poświęcona Konfederacji Barskiej.
- Inicjatywa na Rzecz Ekoregionu Karpackiego Światowego Funduszu Ochrony Przyrody WWF (World Wide Fund for Nature) - był to projekt rewitalizacji Lanckorony, który WWF uznał za modelowy dla innych regionów i społeczności lokalnych w Karpatach; w ramach tego projektu zmodernizowano trakt do ruin zamku, oznakowano 26,5 km trasy bryczek konnych, 20 km trasy pieszej i narciarstwa biegowego, oznakowano szlak Ekomuzeum oraz wydano przewodnik po gminie Lanckorona.

Inne

Wśród zrealizowanych przez gminę przedsięwzięć inwestycyjnych ważne miejsce zajmują te związane z odbudową i ochroną lokalnego dziedzictwa kulturowego:
- "Remont zabytkowego centrum Lanckorony - poprawa atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej" (dotacja Phare CBC),
- instalacja systemu monitoringu na Rynku w Lanckoronie,
- "Rewitalizacja ruin zamku w Lanckoronie. Prace zabezpieczające i porządkowe" (zadanie dofinansowane z programu SAPARD),
Gmina przeprowadziła również prace remontowe, m.in. w takich obiektach jak: budynek Urzędu Gminy w Lanckoronie wraz z otoczeniem, Stary Magistrat w Lanckoronie, budynek Gminnego Zakładu Budżetowego. Dokonano też zakupu dwóch dużych i jednego małego samochodu dla Gminnego Zakładu Budżetowego.
Pracami remontowo-inwestycyjnymi i zakupami sprzętu objęte zostały jednostki OSP z terenu gminy. W tym zakresie najważniejszymi były:
- remont garażu i pomieszczeń OSP w Lanckoronie,
- zakup samochodu dla OSP w Lanckoronie,
- remont rynien i daszku na OSP w Skawinkach,
- dobudowa garażu dla OSP Skawinki,
- zakup samochodu bojowego dla OSP Skawinki,
- docieplenie budynku, wykonanie nowej elewacji oraz dachu na budynku OSP w Izdebniku,
- zakup samochodu bojowego dla OSP Izdebnik,
- remont remizy OSP w Jastrzębi (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego),
- uregulowanie stanu prawnego budynku OSP Łaśnica.


PLANY ROZWOJU GMINY


Gmina Lanckorona od 15 lipca 2003 r. posiada nowy plan zagospodarowania przestrzennego, który w rozdziale trzecim „Zasady ochrony wartości kulturowych i krajobrazowych” uwzględnia politykę ochrony i kształtowania środowiska kulturowego. Ogólne zasady postępowania dla całego obszaru zobowiązują do: kształtowania atrakcyjnego wizerunku gminy oraz zwiększania atrakcyjności turystycznej poprzez zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego, decydujących o tożsamości kulturowej i wkomponowanie ich we współczesne struktury; zachowania krajobrazu otwartego o wybitnych wartościach przyrodniczych i kulturowych, przy równoczesnym uwzględnieniu potrzeby wszechstronnego rozwoju gospodarczego oraz poprawy jakości życia mieszkańców.
Realizacja tych zadań będzie polegała na:
- współdziałaniu ze służbami ochrony zabytków w podejmowaniu działań ochronnych dotyczących obiektów i zespołów zabytkowych prawnie chronionych i postulowanych do objęcia ochroną (odnowa obiektów zabytkowych),
- zachowaniu historycznej struktury przestrzennej i kompozycji urbanistycznej obszaru centrum Lanckorony w powiązaniu z zespołem zamkowym,
- wyeksponowaniu obiektów zabytkowych i historycznych szlaków komunikacyjnych oraz wzbogaceniu tradycyjnej usługowo handlowej funkcji rynku, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi turystów,
- utrzymania tradycyjnych kierunków rozwoju podstawowej struktury osadniczej,
- utrzymaniu, w miarę możliwości, przysiółkowego charakteru struktury obszarów peryferyjnych w nawiązaniu do historycznej sieci drożnej i rozłogu łanowo-leśnego,
- ochronie przedpola zespołów i obiektów zabytkowych i ich ekspozycji poprzez zakaz działań ograniczających pole widoczności (szczególnie sylweta zespołu staromiejskiego z Górą Lanckorońską),
- ścisłej ochronie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
- ochronie otwartego krajobrazu pól, kompleksów leśnych, dolin rzek i potoków (ochrona zasobów przyrodniczych),
- zachowaniu i ochronie terenów otwartych w obrębie terenów osadniczych oraz ochronie zieleni w sąsiedztwie obiektów zabytkowych,
- kształtowaniu współczesnej zabudowy w nawiązaniu do skali i istotnych cech zabudowy tradycyjnej,
- ochronie stanowisk archeologicznych,
- promowaniu walorów kulturowych gminy przez różnorodne formy działalności informacyjnej i eksponowaniu ich atrakcyjności dla turystyki krajoznawczej m.in. przez utworzenie szlaku dziedzictwa kulturowego oraz adaptację obiektów zabytkowych na cele usługowe związane z obsługą turystyki,
- uwzględnieniu wymagań ochrony przeciwpożarowej.


  NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIECIA I SUKCESY GMINY W OSTATNIM 20-LECIU


Osiągnięcia i sukcesy Gminy

- Zofia Oszacka, Wójt Gminy Lanckorona, odebrała 4 marca 2006 r. certyfikat akcji "Przejrzysta Polska" propagującej postawy antykorupcyjne i poprawę jakości życia publicznego. Program wdrożony został w Urzędzie Gminy Lanckorona.
- Urząd Gminy otrzymał CERTYFIKAT - Nowoczesnego Zarządzania w Administracji Publicznej.
- Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży otrzymał dotację na realizację programu "Równać Szanse 2009".
- Na początku czerwca 2009 r., w ramach projektu "Wioska internetowa- kształcenie na odległość na terenach wiejskich", finansowanego m.in. ze środków Unii Europejskiej otwarte zostało w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie Centrum Kształcenia.

Wyróżnienia i nagrody

- Przewodnik "Lanckorona-Miasteczko na wzgórzu" zyskał nagrodę specjalną w ramach XII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej, organizowanego przy Międzynarodowym Salonie Turystycznym Tour-Salon Poznań 2003, a także bardzo pozytywną recenzję Antoniego Kroha w internetowej wersji tygodnika „Polityka”.
- Gmina Lanckorona jest dwukrotnym laureatem (2005 i 2006) plebiscytu Wielkie Odkrywanie Małopolski.
- Lanckorona czterokrotnie znalazła się w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej zdobywając w 2006 miejsce 37, w 2007 miejsce 35, w 2008 miejsce 18, w 2009 miejsce 25 - jest to ranking najlepiej rozwijających się samorządów w Polsce.
- Lanckorona jako jedyna miejscowość z Polski została wyróżniona z okazji European Greenways Award.
- Projekt "Opracowanie studium i projektu rewaloryzacji rynku w Lanckoronie", autorstwa prof. Anny Mitkowskiej, zdobył nagrodę III stopnia Ministerstwa Infrastruktury w dziedzinie architektury, budownictwa, planowania przestrzennego i urbanistyki oraz geodezji i kartografii.
- Kapelusz Wójta dla Zofii Oszackiej - Wójta Gminy Lanckorona w VI plebiscycie im. Wincentego Witosa na Najlepszego Wójta Małopolski - Wójt Gminy Lanckorona Zofia Oszacka znalazła się w gronie 10 laureatów.
- W 2009 roku Gmina została laureatem plebiscytu Eurogmina w kategorii dbałości o dziedzictwo historyczne.

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572