Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
Członkowie
Publikacje
Galeria
Promocja
Dane kontaktowe
  Jesteś tutaj strona główna członkowie Lipnica Wielka
GMINA LIPNICA WIELKA

Urząd Gminy Lipnica Wielka
34-483 Lipnica Wielka na Orawie 518
tel: (+48) 18 26 345 95
fax:(+48) 18 26 345 97


lipnicaw@gminyrp.pl
www.lipnicawielka.pl


STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572

info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


LIPNICA WIELKA
Lipnica Wielka powstała prawdopodobnie na przełomie XVI i XVII w., w trakcie akcji kolonizacyjnej górnej Orawy. Przez kolejne trzysta lat wchodziła w skład Królestwa Węgier, będąc częścią komitatu Orawa (Árva) w tzw. Górnych Węgrzech, jak nazywano w przeszłości obszary obecnej Słowacji. Po zakończeniu I wojny światowej decyzją Rady Ambasadorów z 20 lipca 1920 r. Lipnica Wielka została podzielona na dwie części – dolna część wsi została włączona do Polski i krótko potem weszła w skład utworzonego w grudniu 1920 r. powiatu spisko-orawskiego w granicach województwa krakowskiego, a górna, większa część została przyznana Czechosłowacji. W 1924 r. dokonano wymiany – należące dotąd do Polski wsie Głodówka i Sucha Góra włączono do Czechosłowacji, a górna część Lipnicy została połączona z dolną i od tej pory cała wieś znajdowała się już w granicach Polski. W 1925 r. powiat spisko-orawski został zlikwidowany, a miejscowości wchodzące w jego skład, w tym Lipnicę Wielką, przyłączono do powiatu nowotarskiego. W okresie II wojny światowej wieś znalazła się w granicach uzależnionej od III Rzeszy Republiki Słowackiej. W 1945 r. powróciła do Polski, wchodząc ponownie w skład powiatu nowotarskiego w województwie krakowskim (w l. 1945-1975) i małopolskim (od 1999 r. do dzisiaj).  W latach 1975-1999, po reformie administracyjnej likwidującej powiaty i zmieniającej sieć województw pozostawała w granicach województwa nowosądeckiego. Od 1991 r. Lipnica Wielka i Kiczory, wchodzące wcześniej w skład gminy Jabłonka, tworzą samodzielną samorządową gminę Lipnica Wielka.


DOROBEK GMINY W OKRESIE 20-LECIA 1990-2010


Druga połowa ubiegłego wieku zapisała się w historii Lipnicy Wielkiej pod znakiem nieustannych starań miejscowych działaczy o usamodzielnienie gminy. To właśnie usamodzielnienie i wydzielenie administracyjne gminy, zdaniem mieszkańców, dawało największą szansę na jej przyszły, dynamiczny rozwój. Wydawało się, że starania te zakończyły się sukcesem, gdy w wyniku reformy administracyjnej, z dniem 1 stycznia 1973 r. utworzono gminę Lipnica Wielka, w skład której weszła także wieś Lipnica Mała. Jednak już 1 lutego 1975 r. decyzją władz państwowych i partyjnych woj. nowosądeckiego, gmina Lipnica Wielka została włączona do gminy Jabłonka. Kolejne lata starań doprowadziły do reaktywowania z dniem 2 kwietnia 1991 gminy Lipnica Wielka. Obecnie do samorządowej gminy należą dwie wsie: Kiczory i Lipnica Wielka. Gmina zajmuje powierzchnię 7803 ha, a zamieszkuje ją około 5800 mieszkańców.


INWESTYCJE KOMUNALNE


Sieć drogowa

Po  reaktywowaniu gminy w 1991 r. jedną z pierwszych inwestycji  było położenie  nawierzchni asfaltowej na drodze w Murowanicy i Przywarówce. W latach 1991-2000 przeznaczono z budżetu gminy na remonty dróg gminnych i polnych kwotę ogółem 1,2 mln zł oraz oddano do użytku 9 mostów. Na terenie gminy w latach 2001-2009 r. wybudowano w poszczególnych sołectwach 25 nowych dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Dokonywano także remontu dróg polnych poprzez ich utwardzanie i odwadnianie.
W latach 2008-2009 wykonano remont nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej (4,4 km) oraz wybudowano chodnik na odcinku 2 km. Gmina dofinansowała to zadanie w 50% całkowitych kosztów.
Gmina przejęła Przejście Graniczne Winiarczykówka - Bobrów. W 1997 roku dokonano jego otwarcia oraz rozpoczęto budowę budynku odpraw celno-paszportowych. Obiekt oddano do użytku 2002 roku (2,7 mln złotych).

Gospodarka wodno-ściekowa (komunalna)

Priorytetowymi zadaniami dla gminy były takie inwestycje ekologiczne, jak budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. W roku 1997 rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej etap I. W latach 1997-2009 wykonano łącznie ponad 53 kilometry sieci kanalizacyjnej i podłączono do niej 778 budynków. Nakłady inwestycyjne na budowę kanalizacji wyniosły ogółem 18,1 mln złotych. Źródłami finansowania kanalizacji były: budżet gminy, fundusze unijne (realizacja projektu pt. "Kanalizacja sanitarna - Etap II-cz. 1" w Lipnicy Wielkiej - program SAPARD 2004), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie.
W 1999 roku  gmina wybudowała oczyszczalnię ścieków w Lipnicy Wielkiej - Murowanicy o przepustowości 500 m³ na dobę z możliwością jej dalszej rozbudowy. Oczyszczalnię zbudowano w oparciu o biologiczno-mechaniczne rozwiązanie wg norweskiej technologii Biovac. Inwestycję sfinansowano ze środków budżetu gminy i NFOŚiGW w Warszawie. Po rozbudowie systemu kanalizacji w gminie przystąpiono do rozbudowy oczyszczalni (kolejne 500 m³ na dobę). Inwestycję  sfinansowano ze środków unijnych i budżetu gminy w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska naturalnego-przygranicznych wód Jeziora Orawskiego - poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków we wsi Lipnica Wielka" - Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka (2006).
Na terenie gminy przeprowadzono geologiczne prace poszukiwawcze do budowy lokalnych ujęć pitnych wód głębinowych na Buczniku dla osiedla Centrum. Wydajność źródeł potwierdziła możliwość budowy ujęcia wody dla 200 budynków (2006).

Oświata:

W 1991 r. samorząd gminy przejął prowadzenie zadań oświatowych. Na terenie gminy funkcjonuje: 5 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 2 szkoły średnie i 1 przedszkole. Od 1997 r. wszystkie szkoły funkcjonują w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Wśród najważniejszych osiągnięć inwestycyjnych w dziedzinie oświaty wyróżnić należy:  
- budowę nowego obiektu szkolnego w Centrum, gdzie obecnie mieści się gimnazjum, liceum i technikum,
- budowę  nowego obiektu Szkoły Podstawowej w Kiczorach,
- generalny remont Domu Ludowego w Centrum w Lipnicy Wielkiej. Obiekt rozbudowano na potrzeby oświaty - mieści się w nim Szkoła Podstawowa nr 2,
- wykonanie prac remontowych w pozostałych trzech szkołach na terenie gminy i Domu Nauczyciela (wymiana części instalacji grzewczej, wymiana pieców c.o. na ekologiczne, wymiana stolarki okiennej).

Ochrona zdrowia
Gmina przejęła prowadzenie placówek służby zdrowia w 1993 roku jako zadanie zlecone. Od tamtej pory powstały nowe placówki, takie jak:
- Laboratorium Analityczne - służy ono mieszkańcom gminy i dzieciom przebywającym na rekonwalescencji w ośrodku "Górska Przystań" (1996),
- Gabinet Rehabilitacji Medycznej - aparaturę do zabiegów przekazał KRUS w Nowym Sączu, pozostały sprzęt zakupiono ze środków własnych SPZOZ i PFRON,
- Gabinet stomatologiczny – zatrudniono drugiego stomatologa (1998).
W okresie 2008-2009 dokonano remontu generalnego budynku ośrodka zdrowia. Remont przeprowadzono dzięki przeznaczeniu całości własnych środków inwestycyjnych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2008. W ciągu roku obiekt został przebudowany, zwiększyła się jego kubatura. Obiekt spełnia wymogi unijne, układ komunikacyjny dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji wyniósł 1,8 mln złotych.

Infrastruktura sportowo – turystyczna

W dbałości o właściwy rozwój dzieci i młodzieży samorząd gminy starał się stworzyć społeczności możliwości aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu. W tym celu powołano Międzyszkolny Klub Sportowy Babia Góra, który gmina wspiera finansowo. Na przestrzeni 20 lat działalności gminy zrealizowano inwestycje takie jak:
- budowa pełnowymiarowej hali sportowo - gimnastycznej w Lipnicy Wielkiej (1992-1997),
- budowa pełnowymiarowego boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 105x55m   (2006-2007),
- budowa boiska do siatkówki plażowej (2008),
- "Pieszo i rowerem - remont i przebudowa ścieżki rowerowej na drodze Kiczory - Rajsztak  etap I" w ramach działania 2.3. "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006",
- trasy rowerowo-piesze o łącznej długości około 50 km. Najważniejsze z nich to: 11-kilometrowa trasa Winiarczykówka - Lasy Urbaru - Droga Rabczycka,  6-kilometrowa  Przywarówka - Kiczory - Polana - Szkoła; 5-kilometrowa Stańcowa - Rajsztak - Kiczory - Remiza OSP.

Inne

Dokonano kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego, w ramach której zmodyfikowano 171 lamp oświetleniowych oraz dobudowano 131, ograniczając tym samym zużycie energii elektrycznej (2005).
W gminie działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Bazę lokalową - przeciwpożarową stanowią 4 budynki remiz strażackich (3 remontowane) w trzech sołectwach: Murowanica, Centrum, Przywarówka i wsi Kiczory. Wszystkie jednostki OSP zostały wyposażone w specjalistyczne samochody bojowe (zakupiono 5 wozów bojowych) oraz potrzebny sprzęt (urządzenia wywoływania selektywnego, urządzenia radiowe, motopompy, odzież ochronna). Corocznie w budżecie gminy zabezpiecza się środki finansowe dla potrzeb OSP.


INWESTYCJE ZEWNĘTRZNE


W 2002 r. zakończony został proces telefonizacji gminy, który realizowany był we wcześniejszych latach, w dwóch etapach. W I etapie wykonano instalację centrali i podłączenie światłowodem Lipnicy do Nowego Targu. W II etapie zrealizowany został projekt budowlany "Kompleksowa telefonizacja gminy Lipnica Wielka - w części liniowej" -
ilość podłączeń - 619 (1995).


PLANY ROZWOJU GMINY


W ostatnich latach opracowane zostały plany, strategie i programy poświęcone głównie zrównoważonemu rozwojowi gminy. Najważniejsze z tych dokumentów to:
- Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipnica Wielka na lata 2005-2013 (oprac.2004/2005),
- Plany odnowy miejscowości  Lipnica Wielka  oraz miejscowości Kiczory na lata 2009-2015 (2008),
- Plan strategiczny zrównoważonego rozwoju turystyki w gminie Lipnica Wielka na Górnej Orawie (1999 r., Phare Credo),
- Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki na Górnej Orawie (2000, USAID LGPP),
- Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Lipnica Wielka (2000),
- Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Lipnica Wielka na lata 2005-2012 (2005),
- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lipnica Wielka na lata 2005-2012 (2005).

W zakresie polityki przestrzennej gminy zostały opracowane następujące plany:
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla całego obszaru Gminy Lipnica Wielka (1992),
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnica - Wielka (1998),
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Kiczory (2004),
- Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Lipnica Wielka (2005),
- Koncepcja Planowanego Centrum Usługowo - Handlowego wraz z Ratuszem Gminy Lipnica Wielka (1997, 1998, 2001).


NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY GMINY W OKRESIE 20 - LECIA


Edukacyjne

- utworzenie Samorządowego Liceum Technicznego (1995), które przekształcono w kolejnych latach w Liceum Profilowane; od kilku lat samorząd gminy prowadzi także Liceum Ogólnokształcące, a od roku 2008 również Technikum Budowlane,
- zorganizowanie Multimedialnego Centrum do Nauki Języka Angielskiego przekształconego  następnie w pracownię komputerową,
- nawiązanie kontaktów międzynarodowych i wyjazdy młodzieży do Francji (obserwacja prac Parlamentu Europejskiego),
- przywrócenie imienia Św. Królowej Jadwigi Szkole Podstawowej nr 1 (1997),
- nadanie imion szkołom podstawowym oraz poświęcenie sztandarów: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4.

Sportowe

- powstanie MKS Babia Góra (1999),
- w roku 2000 drużyna juniorów MKS Babia Góra brała udział w finałowych turniejach Mistrzostw Polski w unihokeju i zdobyła wicemistrzostwo Polski,
- udział w finale Pucharu Polski na szczeblu Podhala (2007) drużyny piłki nożnej MKS Babia Góra,
- awans drużyny piłki nożnej MKS Babia Góra do klasy A (2009),
- I miejsce drużyny Liceum w Lipnicy Wielkiej, w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej na Orawie (2005/06)
- udział młodzieży szkolnej w: Ogólnopolskich Mistrzostwach Młodzików w Biathlonie Letnim, Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Biathlonie, Igrzyskach Wojewódzkich w Biegach Narciarskich oraz Ogólnopolskich Zawodach Uczniowskich Klubów Sportowych w Biegach Narciarskich.

Kulturalne

- założenie zespołów regionalnych (Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny Orawa im. E. Miki (1976-2000 ), Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny Orawiacy - kontynuacja działalności zespołu Orawa, Dziecięcy Zespół Regionalny Orawianie im. Heródka, Dziecięcy Zespół Mładnik ) i kapel (Muzyka Lipnicka Wolorze, Muzyka Młodzieżowa),
- kontynuacja działalności Strażackiej Orkiestry Dętej,
- założenie Oddziału Górali Orawskich Związku Podhalan  (2002).
- udział Zespołów i Muzyk Folklorystycznych w imprezach regionalnych i ogólnopolskich, 
- utrzymywanie współpracy międzynarodowej,
- coroczne organizowanie Święta Pasterskiego,   
- ponowne odsłonięcie pamiątkowej tablicy ku czci Piotra Borowego na kościele   parafialnym (1992),
-  przyjęcie herbu św. Łukasza przez Gminę Lipnica Wielka (1994),
- wizyta Księżnej Yorku Sary Ferguson i nadanie Jej honorowego obywatelstwa gminy Lipnica Wielka (1995),
- wizyta Prezydenta Lecha Wałęsy (1995),
- "Akcja sadzenia 2000 lip" przez mieszkańców gminy w Milenijnym roku 2000,
- założenie Oddziału Górali Orawskich Związku Podhalan (2002),
- odsłonięcie tablicy pamiątkowej Leona Rydla na Szkole Podstawowej nr 4,
- VII Festyn Góralski - Euroregion bez Granic (impreza międzynarodowa 2004),
- wmurowanie tablicy z popiersiem dr Emila Kowalczyka, na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Lipnicy Wielkiej (2005),
- XIV Powiatowa Parada Orkiestr Dętych w Lipnicy Wielkiej (2006),
- "Rok obchodów 400 - lecia założenia Lipnicy Wielkiej" (2006),
- wydanie płyty "Orawskie Pastorałki" (projekt z programu Rozwój Inicjatyw Lokalnych – 2008).

Inne

-  utworzenie Gminnej Biblioteki Publicznej (1991),
-  uruchomienie Otwartego Centrum Nauki Języka Angielskiego (1992),
-  początek wydawania lokalnego pisma Gminne Nowiny (1993),
-  otwarcie Ośrodka "Children in Crisis" (Dzieci w Kryzysie)(1994),
-  utworzenie Klubu Pracy - Środowiskowego Hufca Pracy,
-  założenie Koła Galicyjskich Gospodarstw Gościnnych w Lipnicy Wielkiej (1998).

Nagrody, wyróżnienia

- Wyróżnienie w I edycji Konkursu "Małe Ojczyzny - Tradycja dla Przyszłości" przez Fundację Kultury (1993).
- "Srebrny Talar - Być Najlepszym" - Konkurs "Najprężniej rozwijająca się Gmina w 1994 roku Lipnica Wielka na Orawie" (1995).
- I Nagroda w II edycji Konkursu "Małe Ojczyzny-Tradycja dla Przyszłości" za program Lipnickie Ławy przyznana przez Fundację Kultury (1995).
- Dyplom Rady Europy za udział w programie "Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego" (1998-2001).
- Nagroda Prezesa Zarządu dla Gminy Lipnica Wielka w II edycji Konkursu Na najlepiej rozwiniętą gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich (2001).
- Dyplom Rzeczypospolitej Złotej Setki Samorządu 2001 za inwestycje w rozwój lokalny w latach 1998 - 2000, zajęcie 10 miejsca w Polsce i I miejsca w województwie małopolskim.
- Dyplom Złotej Setki Samorządu – najlepsza gmina Małopolski (2002).
- Akt Nominacji przez Prezydenta RP oraz Ministra Środowiska "Gmina Przyjazna Środowisku"  (2002).
- Dyplom Złotej Setki Samorządu (2003).
- Wyróżnienie dla Gminy Lipnica Wielka Gmina Przyjazna Środowisku ponownie przyznaneprzez Prezydenta RP i Ministra Środowiska(2003).
- Nagroda Grand Prix dla Lipnicy Wielkiej w V Plebiscycie Wielkie Odkrywanie Małopolski w kategorii: miejscowość (2005).
- Laureat w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" - Najlepsza Gmina Wiejska (2008).

 

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572