Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
Członkowie
Publikacje
Galeria
Promocja
Dane kontaktowe
  Jesteś tutaj strona główna członkowie Maków Podhalański
GMINA
MAKÓW PODHALAŃSKI

Gmina Maków Podhalański
ul. Szpitalna 3
34-220 Maków Podhalański
tel. 0-33-877-15-08
fax. 0-33-877-15-22
makow-podhalanski@um.pl,
www.makow-podhalanski.pl


STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572

info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


MAKÓW PODHALAŃSKI
Najstarsza wzmianka o Makowie pochodzi z 1378 r. Pozostałe miejscowości obecnej gminy powstały w XV-XVII w. Aż do upadku I Rzeczypospolitej tereny te pozostawały w granicach województwa krakowskiego. Po I rozbiorze Polski obszar ten znalazł się w obrębie Cesarstwa Austriackiego i do zakończenia I wojny światowej należał do Królestwa Galicji i Lodomerii. W tym czasie, w 1840 r., Maków uzyskał prawa miejskie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w okresie dwudziestolecia międzywojennego obszar obecnej gminy Maków Podhalański wchodził w skład województwa krakowskiego, początkowo stanowiąc część powiatu z siedzibą w Myślenicach (1918-1923). W l. 1924-32 Maków był siedzibą oddzielnego powiatu, w tym okresie (w 1930 r.) oficjalnie zatwierdzono jego nazwę - Maków Podhalański. Po likwidacji powiatu makowskiego większość terenów obecnej gminy w l. 1932-1939 i w pierwszych latach po II wojnie światowej należała do powiatu wadowickiego, jedynie Kojszówka i Wieprzec wchodziły w skład powiatu myślenickiego, będąc w l. 1934-1954 częścią zbiorowej gminy Bystra. Podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945 tereny obecnej gminy Maków Podhalański zostały włączone do Generalnego Gubernatorstwa i należały do powiatu nowotarskiego w dystrykcie krakowskim. Po utworzeniu powiatu suskiego w 1956 r. obszar ten znalazł się w jego granicach. Po reformie administracyjnej i likwidacji powiatów w 1975 r. znalazł się w granicach województwa bielskiego. Od reformy samorządowej w 1990 r. gmina Maków Podhalański funkcjonuje w nie zmienionym kształcie i od 1999 r. gmina ponownie wchodzi w skład powiatu suskiego w województwie małopolskim.


DOROBEK GMINY W OKRESIE 20-LECIA 1990-2010


W ciągu 20 lat istnienia samorządu gmina Maków Podhalański, w której skład wchodzą: miasto Maków Podhalański oraz sześć wsi: Białka, Grzechynia, Juszczyn, Kojszówka, Wieprzec i Żarnówka, znacznie zmieniła swe oblicze. Maków Podhalański umocnił się na pozycji jednego z trzech głównych ośrodków społeczno-gospodarczych Podbabiogórza. Na terenie gminy nastąpiło znaczne ograniczenie działalności rolniczej, rozwinął się natomiast sektor usług i małych przedsiębiorstw. W historię Makowa Podhalańskiego wpisała się na trwałe zarówno wielka powódź z 2001 r., która zniszczyła znaczną część miasta, jak i mobilizacja władz samorządowych i mieszkańców umożliwiająca szybką i skuteczną odbudowę. Gmina zmienia się stale także dzięki inwestycjom samorządowym. Najważniejsze z nich przedstawione są poniżej.

 


INWESTYCJE KOMUNALNE


Sieć drogowa
Układ komunikacyjny gminy stanowią: droga krajowa nr 28, droga wojewódzka, drogi powiatowe i drogi gminne.
1. Droga krajowa została gruntownie wyremontowana na odcinku Kojszówka - Białka. W ciągu tej drogi został wybudowany nowy most w Juszczynie, a most w Białce został wyremontowany. Na odcinku Kojszówka - Maków wybudowano chodnik, a po obu stronach drogi w centrum Makowa chodniki wyremontowano.
2. Droga wojewódzka w Białce została wyremontowana na całej długości. Remont połączony był z budową nowego chodnika.
3. Na drogach powiatowych w Grzechyni, Juszczynie, na Makowską Górę, w Wieprzcu i Żarnówce na najbardziej zniszczonych odcinkach zostały położone nowe nawierzchnie. Przy drogach w Grzechyni, Wieprzcu, Żarnówce i na Makowską Górę zbudowano odcinki chodników.
4. Na gminnych drogach osiedlowych, na odcinkach liczących średnio po 200-250 m, położono nowe nawierzchnie asfaltowe. W ten sposób wyremontowano: w Białce - 28 dróg, w Grzechyni - 32, w Juszczynie - 33, w Kojszówce - 22, w Makowie Centrum - 21, w Makowie Dolnym - 21, w Wieprzcu - 11, w Żarnówce - 22. W Makowie przebudowano w całości kompletnie zniszczone w czasie powodzi w 2001 r. rynek i ul. Źródlaną oraz położono wiele nowych nawierzchni chodników przy drogach gminnych i powiatowych. Remontowana jest droga Bielasy - Przysłop (wspólnie z gminą Zawoja).

Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona środowiska
1. Razem z gminami: Jordanów, Bystra-Sidzina, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce i Sucha Beskidzka wybudowano w Suchej Beskidzkiej Rejonową Sortownię i Składowisko Odpadów za kwotę ponad 13 mln zł. Pozwoliło to na likwidację i rekultywację wysypiska śmieci w Makowie. Opracowano także system odbioru śmieci, co przyczyniło się do znacznego ograniczenia ilości odpadków, wyrzucanych w lasach i potokach. Coraz więcej śmieci jest segregowanych. Odpady segregowane są odbierane bezpłatnie.
2. Inwestycją gminną, realizowaną od kilkunastu lat, jest budowa kolektora ścieków i kanalizacji sanitarnej. Z własnych i zewnętrznych środków udało się doprowadzić kolektor ścieków do Makowa. Podłączono do niego część miasta. Uzyskane w 2009 r. środki z funduszu spójności w wysokości ponad 37 mln zł, pozwolą na podłączenie do kanalizacji całego miasta Maków Podhalański. W trakcie realizacji jest opracowanie projektu kanalizacji w Białce.
3. Po powodzi z 2001 r. powstały na terenie gminy liczne osuwiska. Dzięki podjętym staraniom udało się pozyskać część środków na ich likwidację w Makowie. Poprawie uległa też infrastruktura drogowa w rejonie osuwisk.

Oświata

Najbardziej kapitałochłonne inwestycje są przeprowadzane w szkołach i przedszkolach. Od czasu przejęcia prowadzenia oświaty przez gminę Maków Podhalański wykonano następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:
- dobudowa sali gimnastycznej, rozbudowa szkoły i gruntowny remont starego budynku szkoły w Grzechyni,
- dobudowa sali gimnastycznej i remont wnętrza budynku szkoły w Makowie Dolnym,
- dobudowa sali gimnastycznej i remont wnętrza budynku szkoły w Wieprzcu,
- zmiana pokrycia dachu szkoły w Makowie Podhalańskim, sukcesywnie dokonuje się remontów wewnętrznych,
- wykonanie kosztownego remontu przedszkola w Makowie Podhalańskim, mającego na celu wzmocnienie ławic i ścian,
- rozbudowa szkoły w Juszczynie, w nowo powstałej części mieści się sala gimnastyczna, przedszkole i sale lekcyjne oraz pomieszczenia biurowe (przy wykorzystaniu środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki); remont starego budynku i otoczenia szkoły,
- budowa nowego budynku szkoły w Białce, w oddanej do użytku części mieszczą się sale lekcyjne i nowo utworzone przedszkole (wykorzystano środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki); remont starego budynku szkoły i placów przyszkolnych oraz sali gimnastycznej,

- remonty wewnętrzne w szkołach w Kojszówce, gdzie powstała salka gimnastyczna, i Żarnówce,
- powstanie w Juszczynie nowoczesnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, który zapewnia opiekę i naukę dzieciom niepełnosprawnym z terenu powiatu suskiego.

Ochrona zdrowia
Najważniejszym osiągnięciem w zakresie ochrony zdrowia było oddanie do użytku nowego budynku dla Miejskiej Przychodni Rejonowej i Przychodni Międzyzakładowej w Makowie Podhalańskim, dzięki czemu poprawiły się warunki pracy służby zdrowia i warunki przyjmowania pacjentów. W budynku tym mieści się także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Postawiony kilkanaście lat temu budynek Ośrodka Zdrowia nie spełniał obecnie kryteriów Rozporządzenia Ministra Zdrowia, dlatego konieczne było wykonanie wielu prac remontowych, takich jak m. in.: dobudowa windy, remont c.o., malowanie dachu. Liczne prace remontowe zostały wykonane ze środków gminnych także w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Juszczynie. We współpracy z suskim ZOZ-em dokonywany jest remont oddziałów makowskiego szpitala i placów na jego terenie. Gmina Maków Podhalański partycypuje w kosztach zakupu nowego sprzętu medycznego zarówno dla szpitala, jak i ośrodków zdrowia.

Infrastruktura sportowo-turystyczna

Gminna infrastruktura sportowa jest zarządzana przez kluby sportowe i szkoły. W gminie działają cztery kluby sportowe, które są finansowo wspierane w drodze konkursów na zadania z zakresu kultury fizycznej. Dzięki temu kluby obejmują szkoleniem duże grupy dzieci i młodzieży. Na bieżąco dokonywane są remonty nawierzchni boisk i obiektów. Kluby MKS Halniak Maków Podhalański i LKS Naroże Juszczyn posiadają własną bazę noclegową, a ten ostatni także salę gimnastyczną. Gmina wspiera klub WKS Tempo Białka w staraniach o uregulowanie statusu boiska sportowego. Zakupiła także teren pod budowę boiska sportowego w Grzechyni, które służyć będzie młodzieży Zespołu Szkół w Grzechyni i członkom klubu WKS Grom. Wykonany został projekt budowy tego boiska i w najbliższym czasie powinna rozpocząć się jego budowa. Część infrastruktury sportowej jest zarządzana przez szkoły. Zespół Szkół w Makowie Centrum posiada halę sportową, Zespoły Szkół w Białce, Grzechyni i Juszczynie mają sale gimnastyczne, a pozostałe szkoły - małe salki gimnastyczne. Baza sportowa szkół jest wykorzystywana także do zajęć pozalekcyjnych oraz wynajmowana dla zorganizowanych grup na zajęcia sportowe.
W zakresie infrastruktury turystycznej gmina wzbogaciła się o szlak "Podbabiogórskie Ekomuzeum". W Grzechyni powstało gospodarstwo agroturystyczne "Drwalówka" z ośrodkiem jazdy konnej. Gospodarstwo to promuje także tradycyjne metody wyrobu produktów spożywczych, umożliwiając samodzielny wypiek chleba czy wyrób masła. Ośrodek jazdy konnej powstał także na Makowskiej Górze. Czynione są starania o uzyskanie środków unijnych na remont i rozbudowę Ośrodka Usług Turystycznych "Jazy".

Inne
Z pozostałych inwestycji należy wymienić:
- gruntowny remont i rozbudowę Urzędu Miejskiego,
- wybudowanie Domu Ludowego w Żarnówce, w którym mieści się filia Miejskiej Biblioteki Publicznej i świetlica Domu Kultury,
- zapewnienie nowych lokalizacji, remont i adaptacja budynków przy ul. Kościuszki i 3-Maja na potrzeby Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- wybudowanie nowych obiektów dla OSP w Kojszówce i Juszczynie,
- remonty pozostałych budynków OSP,
- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia dla jednostek OSP,
- wykup części gruntów pod parking przy ul. Kochanowskiego w Makowie Podhalańskim.

Inwestycje zewnętrzne
Bardzo dużą inwestycją realizowaną na terenie gminy Maków Podhalański przez RZGW Kraków oddział w Żywcu są prace związane z regulacją rzek i potoków. Wartość wykonanych dotychczas prac, które zabezpieczą gminę od strat w czasie kolejnych wezbrań rzek i potoków, wynosi kilkanaście milionów zł.
Duże znaczenie dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i jego jakości mają przeprowadzone na terenie gminy inwestycje na drogach: krajowej, wojewódzkiej i powiatowych. W ich wyniku położono nowe nawierzchnie w Kojszówce, Juszczynie, Białce, Grzechyni, Wieprzcu i Żarnówce oraz wybudowano nowe chodniki i przeprowadzono remont części starych. Budowany jest nowy most na rzece Skawica w Juszczynie, a remontowany most na Białce. Została wykonana sygnalizacja świetlna w Makowie.
Powstały nowe linie telekomunikacyjne, a ostatnio, w związku z rozstrzygnięciem konkursu na informatyzację Małopolski (w tym części gminy Maków Podhalański), ruszyły prace, których realizacja (do 2011 r.) umożliwi uzyskanie dostępu do internetu szerokopasmowego przez 100 % firm i instytucji oraz 90 % odbiorców prywatnych.
Wykonana została przez Powiat rozbudowa i modernizacja makowskiego Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego (szkoła ponadgimnazjalna). Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy tej placówce.
Dzięki działaniom samorządu uratowany został makowski szpital, w którym w ostatnich latach przeprowadzany jest znaczny remont.
W okresie ostatniego 20-lecia do gminy doprowadzony został gaz ziemny i podłączone do niego ważniejsze instytucje. Wkrótce spodziewane jest podjęcie prac nad dalszą gazyfikacją Makowa Podhalańskiego.

Plany rozwoju

Plany rozwoju gminy ujęte są w "Strategii Rozwoju Gminy Maków Podhalański na lata 2007-2015" oraz "Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015" i obejmują m. in.:
- rewitalizację Makowa i odnowę centrów wsi z wykorzystaniem środków zewnętrznych,
- dalszą kanalizację gminy i zwiększenie długości sieci wodociągowej,
- dalsze remonty dróg gminnych,
- budowę chodników przy najbardziej uczęszczanych drogach gminnych i powiatowych,
- dalszą odnowę chodników przy drodze krajowej,
- renowację i rozbudowę Ośrodka Turystycznego "Jazy",
- dalszą rozbudowę bazy oświatowej,
- budowę parkingów,
- budowę boiska sportowego w Grzechyni,
- rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego,
- budowę sieci szerokopasmowej i powstanie hotspotów,
- budowę boiska wielofunkcyjnego "Orlik 2012" w Makowie Podhalańskim.


Najważniejsze osiągnięcia i sukcesy gminy w okresie 20-lecia


edukacyjne

- dostosowanie bazy oświatowej do potrzeb wynikających z reformy systemu oświaty, w tym wybudowanie sal gimnastycznych przy wszystkich szkołach oraz utworzenie niepublicznych przedszkoli w Białce i Makowie,
- Gimnazjum w Białce zostało określone jako "szkoła sukcesu" na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych z lat 2006-2009 oraz wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej (2009),
- Pani Bernadeta Biskup - nauczyciel kształcenia zintegrowanego Zespołu Szkół w Białce  zdobyła I miejsce w IV edycji projektu promocji edukacji regionalnej "Bliższe Ojczyzny - MAŁOPOLSKA" za program autorski "Białka - moja Mała Ojczyzna".

Wśród sukcesów jakie odnosiły w ostatnich latach uczniowie i placówki szkolne z terenu gminy wymienić można:

1. Uczniowie Zespołu Szkół w Białce m.in.: 14-krotnie indywidualnie awansowali do finału etapu wojewódzkiego szkolnych konkursów i zawodów, a Sabina Mosur zajęła II miejsce w Pucharze Polski w kolarstwie górskim, w kategorii: Junior młodszy; 20-krotnie wśród laureatów i wyróżnionych na etapie wojewódzkim znalazły się szkolne zespoły, w tym zespół wokalno-taneczny "Maskotki", zespół instrumentalny "Akord", zespół taneczny "Tip-Top".
2. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzechyni dotarli 11-krotnie do finału etapu wojewódzkiego w konkursach kuratoryjnych, a Michał Polak zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego. W roku szkolnym 2002/2003 SP z Grzechyni zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Mój szkolny kolega z Afryki", dodatkową nagrodą było powstanie reportażu telewizyjnego z udziałem zwycięzców konkursu.
3. Szkoła Podstawowa w Kojszówce - Spółdzielnia Uczniowska "Sezamik" w konkursie o Puchar MEN na najlepszą Spółdzielnię Uczniowską w kraju zdobyła w 2009 r. I miejsce, a wcześniej 3-krotnie II miejsca i 2-krotnie III miejsca. Podobne sukcesy odniosła w krajowym konkursie "Zdrowa Przyroda - Zdrowa Żywność - Zdrowy Człowiek". Ponadto uczeń szkoły został laureatem Wojewódzkiej Olimpiady z Fizyki.
4. Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim - uczniowie odnosili sukcesy w zawodach sportowych, konkursach muzycznych, religijnych i przedmiotowych organizowanych przez kuratorium oświaty. Makowska Szkoła Podstawowa była 32 razy reprezentowana przez uczniów i zespoły szkolne w konkursach i olimpiadach na poziomie województwa i ogólnopolskich. Natomiast uczniowie i zespoły szkolne z Gimnazjum byli, na przestrzeni ostatnich lat, 37 razy wśród finalistów takich konkursów.

sportowe

- organizowanie od 1994 r. Międzynarodowego Biegu Ulicznego po Ziemi Makowskiej; w imprezie tej biorą udział znani polscy długodystansowcy oraz zawodnicy z Afryki i Europy,
- liczne sukcesy krajowe i zagraniczne maratończyka Janusza Sarnickiego z Grzechyni,
- awans piłkarzy MKS Halniak do ligi okręgowej (VI liga),
- utworzenie sekcji motocrossowej prowadzonej przez pana Stanisława Mrózka, wychowankiem sekcji jest  m. in. Mistrz Polski juniorów w trialu - Karol Ceremuga z Grzechyni,

kulturalne

- współorganizowanie Tygodnia Kultury Beskidzkiej, "święta ludzi gór", jednej z najstarszych i największych imprez folklorystycznych w Polsce,
- organizowanie od 10 lat Dni Makowa Podhalańskiego jako święta gminy Maków Podhalański,
- działalność Zespołu Regionalnego "Polana Makowska", zespół odniósł w ostatnich latach kilka znaczących sukcesów, m. in. zdobywając: "Srebrne Serce" na Festiwalu Górali Polskich w Żywcu, II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Obrzędowych i Kolędniczych w Żywcu, II miejsce w Małopolskim Konkursie Zespołów Folklorystycznych „O Pawie Pióro” w Trzebini, Wyróżnienie I stopnia na Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce, Wyróżnienie I kategorii na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Cepeliowskich w Krakowie,
- powstanie Kół Gospodyń Wiejskich w: Grzechyni, Juszczynie, Kojszówce, Wieprzcu i Żarnówce oraz sukcesy tych kół w powiatowych przeglądach i konkursach,
- powstanie w 2008 r. zespołu folklorystycznego "Zbyrcok" i dziecięcej grupy "Zbyrcocek" w Juszczynie, w krótkiej historii swoich występów zespoły zdobyły już: I miejsce w Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Chrzanowie; III miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej, II miejsce w Przeglądzie Zespołów Obrzędowych i Kolędniczych "Żywieckie Gody " w Rajczy
- odrodzenie się makowskiej orkiestry dętej,

inne

- utworzenie w 1990 r. pisma samorządowego "Wiadomości Makowskie" (obecnie "Biuletyn Informacyjny"),
- trzykrotny udział OSP Białka w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu centralnym,
- dwukrotny udział OSP Białka w międzynarodowych zawodach sportowo-pożarniczych wg regulaminu CTIS.

 

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572