Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
Członkowie
Publikacje
Galeria
Promocja
Dane kontaktowe
  Jesteś tutaj strona główna członkowie Mucharz
GMINA MUCHARZ

Gmina Mucharz
34-106 Mucharz 226
woj. małopolskie
telefon: (033) 876 14 83
telefon: (033) 876 14 86
fax. (033) 873 90 05
gmina@mucharz.pl
http://www.mucharz.pl


STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572

info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


MUCHARZ
Mucharz należy do najstarszych miejscowości położonych w dolinie Skawy. Najstarsza wzmianka o jego istnieniu pochodzi z 1254 r., kiedy to ks. krakowski Bolesław Wstydliwy nadał wieś klasztorowi ss. Norbertanek ze Zwierzyńca pod Krakowem. Pozostałe miejscowości wchodzące w skład obecnej gminy powstały w kolejnych stuleciach. Tereny te należały te w XIII-XVI w. do śląskich księstw: opolsko-raciborskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego i zatorskiego, a z chwilą inkorporacji tego ostatniego do Rzeczypospolitej w 1564 r. pozostawały do 1772 r. w granicach województwa krakowskiego. Po I rozbiorze Polski obszar obecnej gminy Mucharz znalazł się w obrębie Cesarstwa Austriackiego i do zakończenia I wojny światowej należał do Królestwa Galicji i Lodomerii. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w okresie dwudziestolecia międzywojennego obszar obecnej gminy Mucharz wchodził w skład powiatu wadowickiego w województwie krakowskim. W czasie okupacji hitlerowskiej 1939-1945 obszar ten był włączony do Rzeszy Niemieckiej, stanowiąc część okręgu bialskiego w rejencji katowickiej prowincji Górny Śląsk. Warto zauważyć, że gmina Mucharz zajmowała wówczas rozległy teren i wchodziły w jej skład także m.in. Śleszowice oraz Tarnawa Dolna i Górna. Spośród miejscowości obecnej gminy Mucharz jedynie Zagórze, leżące na prawym brzegu Skawy, należało do Generalnej Guberni (powiat krakowski w dystrykcie krakowskim). Po II wojnie światowej gmina Mucharz ponownie wchodziła w obręb powiatu wadowickiego w granicach województwa krakowskiego (1945-1975) i małopolskiego (od 1999 r.). W okresie 1975-1998, gdy w miejsce powiatów utworzono nowe, mniejsze województwa, obszar ten należał do województwa bielskiego.


DOROBEK GMINY W OKRESIE  20-LECIA 1990-2010


Ostatnie 20-lecie to czas, w którym na terenie gminy realizowana jest potężna inwestycja pn. "Budowa zbiornika wodnego na rzece Skawie w Świnnej Porębie". Prace związane z tym przedsięwzięciem pociągnęły za sobą nieodwracalne zmiany w wyglądzie gminy. Wielkie koszty gospodarczo-społeczne, jakie poniesione zostały w pierwszym etapie budowy zbiornika (m.in. wysiedlenie osób z terenów zalewowych, zamknięcie kilku zakładów pracy, likwidacja linii kolejowej z Wadowic do Skawiec) są w ostatnich latach równoważone dzięki zakrojonym na szeroką skalę pracom inwestycyjnym, tworzącym nową gminną infrastrukturę.
Nowoczesna, powstająca z rozkopanych terenów, z wielkiego placu budowy, gmina Mucharz, w skład której wchodzi siedem miejscowości: Mucharz, Jamnik, Jaszczurowa, Koziniec, Skawce, Świnna Poręba i Zagórze, ma również w najbliższej przyszłości obiecujące perspektywy rozwoju. Stwarzają je przede wszystkim możliwości turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania powstającego tu sztucznego jeziora.


INWESTYCJE KOMUNALNE


Sieć drogowa
Podstawowy układ komunikacyjny w gminie stanowią:

Droga krajowa nr 28. W 1998 r. na odcinku Świnna Poręba - Skawce oddano do użytku nowy odcinek tej drogi, z kilkoma wiaduktami. Droga przebiega teraz pięknymi widokowo zboczami (sołectwa Jamnik, Mucharz, Skawce). W październiku 2009 r. oddano do użytku kolejny, nowy odcinek tej drogi: Skawce - Tarnawa Dolna. Od września 2009 r. do września 2010 r. na odcinku Skawce - Świnna Poręba prowadzone będą prace drogowe, obejmujące m.in. remont nawierzchni jezdni i umocnienie poboczy, dobudowanie ciągów pieszych do istniejących przejść i zatok autobusowych.

Drogi powiatowe. Na terenie gminy ich łączna długość to 10,83 km, w tym: Mucharz - Śleszowice - 1,10 km, Mucharz - Jaszczurowa - 4,98 km, Gorzeń - Koziniec - 4,75 km. Przy drogach powiatowych, z udziałem gminy, wybudowano w ostatnich latach 250 m chodnika  przy drodze Mucharz-Jaszczurowa oraz zaprojektowano 250 m przy drodze Mucharz - Jaszczurowa i 250 m przy drodze Gorzeń - Koziniec, do realizacji w 2010 r.

Drogi gminne. Łączna długość tych dróg na terenie gminy wynosi 28,263 km. W latach 1990-2009 wybudowano kilka nowych odcinków, a wiele wyremontowano. Przy drogach gminnych wybudowano 2690 m chodnika.

Gospodarka wodno-ściekowa, ochrona środowiska

Od września 2003 r. gmina posiada własną oczyszczalnię ścieków w Jaszczurowej, o przepustowości 600 m3/dobę. Jest to oczyszczalnia ze wstępnym oczyszczaniem mechanicznym i całym procesem biologicznego oczyszczania ścieków. Do oczyszczalni tej kierowane są ścieki z miejscowości: Skawce, Mucharz, Jaszczurowa. Natomiast ścieki z sołectw: Koziniec, Świnna Poręba i Jamnik odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Wadowicach.
W okresie ostatniego 20-lecia wybudowano:
- 58,4 km sieci wodociągowej, do której obecnie jest już 738 przyłączy,
- 69,1 km sieci kanalizacyjnej, do której jest już 949 przyłączy.
Obecny stopień skanalizowania dla poszczególnych sołectw gminy Mucharz wynosi: Jaszczurowa 88%, Jamnik 90%, Skawce 96%, Koziniec 96%, Świnna Poręba 97%, Mucharz 93%, Zagórze 0%.
Od 2009 r. wprowadzona została selekcyjna zbiórka śmieci. Zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci na terenie gminy.

Oświata

Zadania oświatowe zostały przejęte przez samorząd gminy w 1994 r. Obecnie na terenie gminy działają 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum i 1 przedszkole oraz 2 oddziały przedszkolne. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych, zrealizowanych w ostatnim 20-leciu, zaliczyć można wybudowanie trzech nowoczesnych budynków szkolnych, wraz z zapleczem sportowym, salą gimnastyczną i boiskami, dla: Szkoły Podstawowej w Mucharzu, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaszczurowej oraz Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie. Ta ostatnia, oddana do użytku w 2005 r., należy do najbardziej nowoczesnych w województwie. Posiada doskonale rozwiniętą bazę sportową: 2 sale gimnastyczne, kompleks boisk i bieżni. Tak bogate zaplecze szkoły pozwala na organizowanie zawodów sportowych rangi międzynarodowej. Nowoczesna stołówka wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz pomieszczenia noclegowe umożliwiają szkole przyjmowanie wycieczek, obozów sportowych i organizowanie biwaków.
Do 2007 r. edukacja przedszkolna w gminie Mucharz odbywała się w Publicznym Przedszkolu, prowadzonym przez Siostry Zakonne Pasjonistki w Mucharzu. W 2008 r. utworzony został oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W związku z dużą liczbą zgłaszanych dzieci, przy współfinansowaniu ze środków unijnych, w ramach projektu "Moje małe przedszkole", utworzony został w 2009 r. drugi oddział przedszkolny. Oprócz szkół publicznych w Jaszczurowej mieści się Ośrodek Szkolenia i Dokształcania „OSiD”, prowadzący zajęcia uzupełniające wykształcenie oraz kursy i szkolenia zawodowe.

Ochrona zdrowia

Ośrodek zdrowia został przejęty przez gminę w 1995 r. Pierwszą decyzją samorządu było  przeniesienie go ze starego i ciasnego budynku do nowych pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Mucharzu i przekształcenie ośrodka w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Obecnie mieszkańcy mają do dyspozycji dobrze wyposażone gabinety lekarskie, a opiekę medyczną zapewniają: lekarz rodzinny, pediatra, ginekolog i stomatolog. Na 2010 r. zaplanowano generalny remont ośrodka zdrowia, na jego finansowanie pozyskano w 2009 r. część niezbędnych środków (z PFRON na likwidację barier architektonicznych).

Infrastruktura sportowo-turystyczna

Samorząd gminy, doceniając rolę sportu i kultury fizycznej w procesie wychowania dzieci i młodzieży, jak również jako czynnika przeciwdziałającego zjawiskom patologii społecznej, wspiera finansowo działalność klubów sportowych. Gmina zrealizowała także kilka dużych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowej:  

- wybudowano dwa stadiony sportowe z pełnowymiarowymi boiskami do piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykówki, które umiejscowione są przy Szkołach Podstawowych w Jaszczurowej i Świnnej Porębie,
- przy Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie powstała hala sportowa z boiskiem o wymiarach: 44 m x 21 m, wyposażona w nowoczesne urządzenia do przeprowadzania zawodów sportowych,
- przy Gimnazjum w Jaszczurowej wybudowano kort tenisowy, 
- przy Szkole Podstawowej w Mucharzu powstał w 2009 r. nowy kompleks sportowy z dwoma boiskami sportowymi ze sztuczną nawierzchnią: do piłki nożnej i wielofunkcyjnym do siatkówki i koszykówki oraz zapleczem socjalnym; kompleks został wybudowany w ramach programu "Moje boisko - Orlik  2012".

W 2008 r., w ramach projektu "Szlaki przyrodniczo-kulturowe 4 żywiołów", ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wykonano i ustawiono w wyznaczonych punktach tablice informacyjne, opisujące walory przyrodniczo-kulturowe gminy.
W Mucharzu powstało łowisko "Szuwar", umożliwiające aktywny wypoczynek miłośnikom wędkarstwa.

Inne

W 1994 r. został oddany do użytku nowoczesny kompleks budynków, będący siedzibą: Urzędu Gminy w Mucharzu, ośrodka kultury (wraz z salą widowiskową), biblioteki publicznej w Mucharzu, ośrodka zdrowia, apteki, banku oraz remizy strażackiej.
W 2009 r., dla osób z terenów zalewowych oddano do użytku dwa budynki komunalne, w których zamieszkały rodziny z gmin: Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. Jeden dla 15, a drugi dla 25 rodzin.

Na terenie gminy działają 4 jednostki OSP: w Kozińcu (jednostka ta należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Górniczego), w Mucharzu, Jaszczurowej i Skawcach - to najstarsza jednostka w gminie Mucharz, w 2009 roku obchodziła jubileusz 100-lecie istnienia. Gmina przeznacza środki finansowe na prace remontowe w remizach i zakupy sprzętu dla jednostek.


INWESTYCJE  ZEWNĘTRZNE


Największą i najważniejszą inwestycją zewnętrzną realizowaną na terenie gminy jest budowa zbiornika wodnego "Świnna Poręba". Budowa sztucznego zbiornika na rzece Skawie trwa od 1987 r., kiedy to wpisana została na listę inwestycji centralnych. Termin zakończenia budowy  jest corocznie przesuwany i oddalany. Zbiornik obejmować będzie swoim zasięgiem tereny leżące w trzech gminach: Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. Zalanych zostanie 1035 ha ziemi. Podstawową funkcją zbiornika ma być retencjonowanie 160 mln m3 wody w celu gromadzenia jej do celów przemysłowych i komunalnych oraz dla ochrony przeciwpowodziowej, między innymi dla Krakowa.
Dodatkowo przewidziano:
- powstanie hydroelektrowni o mocy 3,8 MW, produkującej energię elektryczną (rocznie 14,8 GWh, co odpowiada wielkości uzyskanej ze spalania 9430 ton węgla),
- hodowlę narybku w gospodarstwie rybnym i odłowy ze zbiornika 15 ton ryb rocznie,
- rozwój funkcji rekreacyjnych i turystycznych na obszarze ok. 1200 ha - zapewnienie powszechnego dostępu do jeziora.
Od 2004 r. na terenie gminy prowadzone są badania archeologiczne, w wyniku których  odkryto stanowiska osadnicze z bogatymi znaleziskami kamiennych narzędzi i broni, pochodzącymi sprzed 10 tys. lat.

Duże znaczenie dla codziennego życia mieszkańców, jak również dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, mają inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez prywatne podmioty gospodarcze. Powstały nowe zakłady pracy i punkty usługowe, m.in: fabryka mebli, warsztaty samochodowe, składy budowlane, restauracje, stacja benzynowa, szwalnia. W Jaszczurowej rozpoczęły działalność dwa gospodarstwa agroturystyczne: "Dudówka" i "Złota Polana".


PLANY ROZWOJU GMINY


Główne kierunki rozwoju gminy nakreślone zostały w "Strategii Rozwoju Gminy Mucharz na lata 2008-2015" i "Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Mucharz". Do realizacji celu, jakim jest utworzenie gminy nowoczesnej, atrakcyjnej turystycznie i chroniącej dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, posłużą:
- zakończenie budowy zbiornika wodnego „Świnna Poręba” na rzece Skawa,
- ustalenie stref ochronnych wokół zbiornika wodnego i ich zagospodarowanie; wyznaczenie stref ochronnych w terenie,
- budowa wież widokowych,
- budowa boiska sportowego w Skawcach,
- dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- gazyfikacja gminy i pozyskanie innych alternatywnych źródeł energii,
- dalsza budowa i modernizacja dróg, chodników oraz oświetlenia ulicznego,
- budowa ścieżek edukacyjnych i rowerowych wokół zbiornika,
- budowa sieci szerokopasmowej i powstanie hotspotów.
Oprócz wspomnianych dokumentów dla każdej z miejscowości gminy Mucharz zostały opracowane Plany Odnowy ze szczegółowymi planami inwestycyjnymi na lata 2008-2015.


NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY GMINY W OSTATNIM 20-LECIU


Edukacyjne:

Każda ze szkół z terenu gminy może poszczycić się dużymi osiągnięciami na polu dydaktycznym, wychowawczym i sportowym. Uczniowie uczestniczą w wielu olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Do szczególnych osiągnięć należą:
- Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej osiągnęła najwyższy w skali kraju wynik ze sprawdzianu po klasie VI (2009),
- Szkoła Podstawowa w Mucharzu otrzymała tytuł "Szkoły z klasą" (2002/2003),
- Gimnazjum im. Janiny Barbary Górkiewiczowej w Mucharzu zajęło I miejsce wśród gimnazjów powiatu wadowickiego i suskiego w konkursie na najlepszą stronę internetową pod hasłem "Będąc w Europie, nie zapominajmy .." (2004),
- współpraca Gimnazjum w Mucharzu z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, realizacja projektów edukacyjnych w ramach programów "Ślady przeszłości" i "Literacki Atlas Polski" (od 2003),
- film dokumentalny uczniów gimnazjum - "Wieś na dnie jeziora. Pamięci Janiny Barbary Górkiewiczowej" zdobył I miejsce w konkursie MEN i CEO oraz III miejsce na Przeglądzie Filmów "ALBATROSY" 2009 w Gdyni,
- gmina przystąpiła do projektu "Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej", w ramach którego dodatkowe kwalifikacje uzyskało 22 nauczycieli (2008),
-W 2009 r. gmina wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa z Krakowa zorganizowała dla mieszkańców kursy: komputerowy od podstaw i "żeglarza jachtowego”.

Sportowe

- założona w 2004 r. drużyna Sekcji Tenisa Stołowego przy OSP w Kozińcu zakwalifikowała się do Mistrzostw Polski w tenisie stołowym i zajęła 13 miejsce; w 2006 r. drużyna wywalczyła awans do II ligi krajowej,
- drużyny piłkarskie LKS Czarni Koziniec oraz LKS Spartak Skawce z powodzeniem uczestniczą w rozgrywkach A klasy,
- od 2008 r. uczniowie ze szkół podstawowych z gminy korzystają z bezpłatnych wyjazdów na basen i nauki pływania w ramach programu "Już pływam".

Kulturalne

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu i funkcjonujących w jego ramach zespołów: "Kozinianie", Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Mucharzu, "FLEX", Zespół Orkiestry Dętej w Mucharzu, Klub Fotograficzny „OKNO”, muzyczne zespoły młodzieżowe: "Przylądek Horn" i "APLAUZ".
- organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych takich jak m.in.: Dni Ziemi Mucharskiej, Gminny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Gminne Dożynki, Turniej Wsi,
- powstanie w 2000 r. Ludowej Dziecięcej Kapeli „Kozinianie” w Kozińcu; w ciągu 9 lat działalności kapela dała kilkadziesiąt koncertów, w tym także na imprezach o zasięgu ogólnopolskim, brała udział w licznych konkursach, zdobywając m.in. dwa razy drugie miejsce na Papieskim Konkursie Twórczości Dziecięcej w Białym Dunajcu oraz dwa razy wyróżnienie specjalne na Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Artystycznych w Wadowicach,
- w 2005 r. została założona Młodzieżowa Formacja Taneczna „FLEX” w Jaszczurowej; zespół od początku swej działalności corocznie zdobywa wyróżnienia i nagrody podczas Powiatowych Przeglądów Zespołów Artystycznych, 
- od 2007 r. Szkoła Podstawowa w Mucharzu organizuje dla mieszkańców i gości przebywających w gminie w okresie Świąt Bożego Narodzenia "Plenerowe Jasełka",
- od 2007 r. w Mucharzu funkcjonuje sklepik rękodzieła regionalnego, który powstał w ramach projektu "Tradition Plus", realizowanego przez gminę wspólnie ze "Stowarzyszeniem Gościniec 4 Żywiołów",
- mieszkańcy gminy zajęli I i III miejsce w kategorii "Dorośli" oraz II i III miejsce w kategorii "Dzieci i Młodzież" w organizowanym przez SGB konkursie poetyckim "Pamięci naszych przodków - ofiar II wojny światowej" (2009).

Inne

- od 1.09.2008 r. na terenie gminy powstała nowa parafia p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Świnnej Porębie, obejmująca swym zasięgiem: Jamnik, Koziniec i Świnną Porębę, jest to  druga parafia w gminie, obok najstarszej p.w. Św. Wojciecha w Mucharzu,
- od 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu realizuje projekt pn. "Bądźmy aktywni zawodowo", współfinansowany ze środków unijnych w ramach POKL,
- w 2009 r. gmina otrzymała dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 w ramach programu "Odnowa i rozwój wsi" do inwestycji "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP i Domu Ludowego w Jaszczurowej",
- w 2008 r. gmina podjęła stałą współpracę z gminą Ochodnica na Słowacji oraz nawiązała kontakty z gminą Dobra w Czechach, w celu wspólnej realizacji projektów, między innymi z zakresu wymiany kulturalnej i  sportowej,
- gmina należy do Lokalnej Grupy Działania "Gościniec 4 Żywiołów",
- od 2008 r. gmina należy do Stowarzyszenia „BE-20” (kontynuacja działania Grupy Partnerskiej „Beskidek”) i do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich,
- harcerze z Mucharza: 130 DSTH "Stu trzydziestu z Mucharza" im. ks. J. Poniatowskiego (Hufiec Ziemi Wadowickiej ZHP i Chorągiew Krakowska ZHP) działa w Mucharzu od 1946 r., zaś przy Gimnazjum w Mucharzu od 1999 r.; przy drużynie powstały kluby: turystyczny i fotograficzny, w 2008 r. powstała Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej; w 2009 r. drużyna zajęła I miejsce w rywalizacji drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych Hufca ZHP Ziemi Wadowickiej.

Nagrody, wyróżnienia
- I miejsce w konkursie "Mądra Gmina" za inwestycje w rozwój zawodowy pracowników,  konkurs organizowany jest przez MISTiA w Krakowie (2007).     
- III miejsce w konkursie "Mądra Gmina" (2008).
- Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" w kategorii: aktywizacja gospodarcza i obywatelska, dla Lokalnej Grupy Działania "Gościniec 4 Żywiołów", którego  gmina jest członkiem (2008).

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572