Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
Członkowie
Publikacje
Galeria
Promocja
Dane kontaktowe
  Jesteś tutaj strona główna członkowie Stryszawa
GMINA STRYSZAWA

Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34 - 205 STRYSZAWA
Tel./fax: 33 874 72 72
stryszawa@ug.pl
www.stryszawa.ug.pl


STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572

info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


STRYSZAWA
Najstarszą miejscowością gminy Stryszawa jest Krzeszów, który już w 1355 r. był siedzibą parafii. Krzeszów wchodził wówczas w skład księstwa oświęcimskiego, a następnie zatorskiego. Pozostałe miejscowości gminy powstawały później, w XVI-XVII w. Obszar obecnej gminy od 1564 r., gdy tereny księstw oświęcimskiego i zatorskiego zostały ostatecznie inkorporowane do Rzeczypospolitej, należał do województwa krakowskiego. Po I rozbiorze Polski w 1772 r. tereny te weszły w skład Cesarstwa Austriackiego i do zakończenia I wojny światowej należały do Królestwa Galicji i Lodomerii. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Stryszawa i okolice pozostawały w granicach województwa krakowskiego, wchodząc w skład powiatu żywieckiego (1918-1923 i 1932-1939) i makowskiego (1924-1932). Po agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę w 1939 r. tereny te zostały przyłączone do Rzeszy Niemieckiej, pozostając w granicach okręgu żywieckiego w rejencji katowickiej prowincji Górny Śląsk. Po II wojnie światowej obszar obecnej gminy Stryszawa znalazł się ponownie w województwie krakowskim, stanowiąc część powiatu żywieckiego (do 1956 r.) i suskiego (1956-1975). Po reformie administracyjnej, likwidującej powiaty i tworzącej nowe, mniejsze województwa, tereny te weszły w skład województwa bielskiego. Od reformy samorządowej w 1990 r. gmina Stryszawa funkcjonuje w nie zmienionym kształcie. Od 1999 r. gmina Stryszawa ponownie należy do powiatu suskiego w województwie małopolskim.


DOROBEK GMINY W OKRESIE 20-LECIA 1990-2010

Stryszawa to obecnie gmina, która dzięki umiejętnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych i działaniom partnerskim z rozmachem realizuje inwestycje, które mają poprawić standard życia mieszkańców. Obok rozrastającej się działalności gospodarczej, w tym drobnej przetwórczości i usług, ważnym elementem rozwoju staje się turystyka i rekreacja. Sprzyja temu położenie tworzących gminę ośmiu wsi: Huciska, Kukowa, Kurowa, Krzeszowa, Lachowic, Pewelki, Stryszawy i Targoszowa, w atrakcyjnym przyrodniczo i krajobrazowo terenie. Najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne, dorobek gminy i niektóre dokonania mieszkańców w ostatnim dwudziestoleciu przedstawiony został poniżej.

 
INWESTYCJE KOMUNALNE

Sieć drogowa
Główne drogi przebiegające przez gminę Stryszawa, to:
1. Droga wojewódzka nr 946 Sucha Beskidzka - Żywiec o długości 8 km.
Główną inwestycją gminy przy drodze wojewódzkiej była budowa na długości 7 km chodnika oraz kanalizacji deszczowej w Stryszawie i Kukowie.
2. Drogi powiatowe o długości 48 km.
W ostatnich latach gmina współfinansowała remont dróg powiatowych: Stryszawa Skrzyżowanie - os. Przysłop oraz Stryszawa Stachówka - Lachowice. Przy drogach powiatowych, przy udziale środków gminy, wybudowano chodniki o długości 5,8 km.
3. Drogi gminne i osiedlowe, o długości ok. 200 km.
Wiele z nich zostało zniszczonych przez powodzie w latach 1997 i 2001. W ciągu ostatnich kilku lat odbudowano i wyremontowano 31 dróg gminnych i osiedlowych. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wybudowano również 16 kładek pieszo-jezdnych oraz wyremontowano 8 mostów na potokach, przepływających przez miejscowości gminy.
W latach 2003–2009 wydatki na modernizację i utrzymanie dróg, leżących w obrębie gminy Stryszawa oraz na budowę chodników wyniosły 21.239.099 zł.
Koszty inwestycji związanych z budową i modernizacją mostów wyniosły w tym okresie 2.530.345,40 zł. 

Gospodarka wodno-ściekowa (ochrona środowiska)

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej dla zdecydowanej większości gmin w Polsce gospodarka wodno-ściekowa stała się priorytetem, szczególnie, że istnieje możliwość pozyskania znacznych środków finansowych na realizację zadań z tej dziedziny. Z tej możliwości skorzystała także gmina Stryszawa; wlatach 2003-2009 wydatki na budowę kanalizacji na jej terenie wyniosły 6.820.000 zł, z tego 2.137.774,45 zł pozyskano z unijnego programu Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego, a 1.300.000 zł z programu SAPARD.
W latach 2003-2009 wydatki na budowę wodociągów na ternie gminy Stryszawa wyniosły 3.885.161 zł.
Najważniejsze inwestycje ostatniego dwudziestolecia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:
1. Budowa i rozbudowa wodociągów w miejscowościach:
- Stryszawa (1990-1994, 1998-1999, 2001-2002, 2005-2006, 2009),
- Krzeszów (1997, 2005, 2008-2009),
- Kuków (2002-2003, 2005-2009),
- Targoszów (1997, 2006-2007).
2. Budowa ujęć wodnych w miejscowościach:
- Targoszów (1990-1994),
- Lachowice (2006-2008).
3. Budowa oczyszczalni Bioclar w Stryszawie (1990-1994).
4. Budowa gminnej kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w Stryszawie (dotacja z programu SAPARD) (2004),
5. Budowa gminnej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stryszawa (dofinansowanie z unijnego programu ZPORR) (2005),
6. Remont i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Wygoda w Stryszawie (2002),
7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Krzeszowie os. Podkoziel (2009).

Oświata

Prowadzenie zadań oświatowych samorząd przejął w 1994 r. Obecnie na terenie gminy Stryszawa działa 7 szkół podstawowych (w tym jedna prowadzona od niedawna przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich), 3 gimnazja i 3 przedszkola.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w dziedzinie oświaty, zrealizowanych w ostatnim 20-leciu, zaliczyć można:
- budowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Stryszawie (1993),
- pozyskanie dwóch autobusów szkolnych "gimbus",
- wykonanie instalacji lub przebudowy kotłowni olejowych w budynkach szkół podstawowych w: Lachowicach, Kukowie, Stryszawie, w Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszowie, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lachowicach i Gimnazjum w Stryszawie,
- ocieplenie elewacji i wymianę stolarki okiennej we wszystkich gimnazjach, w szkołach podstawowych w Lachowicach, Kukowie, Hucisku-Pewelce i Stryszawie Dolnej oraz w przedszkolach w Stryszawie i Krzeszowie,
- oddanie do użytku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i wyposażeniem w Zespole Szkół Samorządowych Krzeszowie oraz w Gimnazjum w Lachowicach,
- rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej w Kurowie oraz remont dachu budynków Gimnazjum oraz sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Stryszawie,
- stworzenie pracowni komputerowych i internetowych w Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszowie, Szkole Podstawowej w Kukowie, Szkole Podstawowej nr 2 w Stryszawie,  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lachowicach, Gimnazjum w Lachowicach, Gimnazjum w Stryszawie (lata 2004-2006),
- wykonanie solarów na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie (2008),
- otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kukowie (2004),
- założenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Stryszawie (2009).
Większość inwestycji wykonanych w placówkach oświatowych przypadło na lata 2000-2009. Wysokość nakładów na termomodernizację, wymiany kotłowni, pracownie internetowe, autobusy szkolne, solary to kwota 6.559.254,00  zł.

Ochrona zdrowia

Na terenie gminy Stryszawa funkcjonują 3 ośrodki zdrowia. W 2006 r. wykonano modernizację Przychodni Zdrowia w Stryszawie i Lachowicach. Dzięki dofinansowaniu z PFRON przystosowano wejście do Ośrodka Zdrowia w Stryszawie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
1 lutego 2009 r. przekształcono ośrodki w Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.
W 2009 r. dobiegła końca termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Stryszawie.

Infrastruktura sportowo-turystyczna

Gmina, dbając o zaspokajanie potrzeb sportowo-rekreacyjnych swoich mieszkańców, wspiera działalność funkcjonujących na jej terenie klubów sportowych:
- LKS Jałowiec Stryszawa; działa od 1970 r., zrzesza 102 zawodników, sekcje: seniorzy, juniorzy, trampkarze, żaki, oldboje; klub występuje w rozgrywkach A klasy,
- LKS Lachy Lachowice; działa od 1981 r., zrzesza 102 zawodników, sekcje: seniorzy, juniorzy, trampkarze, żaki, oldboje; klub występuje w rozgrywkach B klasy,
- LKS Żuraw Krzeszów; działa od 1991 r.; zrzesza 89 zawodników, sekcje: seniorzy, juniorzy starsi, juniorzy młodsi, trampkarze, oldboje, drużyna dziewcząt; klub występuje w rozgrywkach B klasy,
- ULKS Lachowice; działa od 2005 r., propaguje tenis stołowy, zrzesza ok. 40 zawodników; klub bierze udział w rozgrywkach III ligi tenisa stołowego,
- UPKS Zorza; działa od 2000 r. w Krzeszowie; jego celem jest zagospodarowywanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez treningi piłki nożnej i turystykę - wycieczki górskie.
Ważny element pobudzania aktywności sportowej mieszkańców stanowią również inwestycje w infrastrukturę sportowo-turystyczną, takie jak:  
- budowa boisk sportowych w Stryszawie, Kukowie, Hucisku-Pewelce (1990-1994),
- budowa boiska sportowego w Krzeszowie (1999),
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lachowicach (2003),
- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszowie (2003),

- modernizacja i rozbudowa zaplecza sportowego obok Gimnazjum nr 1 w Stryszawie
(zakres: bieżnia, skocznia w dal oraz boisko wielofunkcyjne) (2008-2009),
- budowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Stryszawie - boisko do piłki nożnej, trybuny, pawilon sportowy (dofinansowanie z programu SAPARD – 2004).

Na terenie gminy Stryszawa powstała również mała infrastruktura turystyczna. W latach 2006-2008 wytyczono 6 gminnych ścieżek dydaktycznych oraz 3 trasy rowerowe o łącznej długości 150 km, postawiono wiaty turystyczne i tablice panoramiczne na najważniejszych szczytach, leżących w obrębie gminy. 
Gmina przyłączyła się również do ciekawych inicjatyw:
- Szlaku Bursztynowego - biegnącego od Węgier po Bałtyk, łączącego atrakcyjne miejsca z ich dziedzictwem kulturowym oraz inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem regionu,
- Ekomuzeum Babia Góra - szlaku łączącego najważniejsze i najciekawsze zabytki oraz inicjatywy społeczne regionu Babiej Góry,
- Szlaku Architektury Drewnianej - do którego, jako jeden z punktów, dołączył zabytkowy, drewniany kościół w Lachowicach.

Inne

W latach 90. postawiony został na Wojewodowej Górze przekaźnik sygnału TV, co znacznie poprawiło odbiór sygnału telewizyjnego przez mieszkańców gminy.
Oprócz wymienionych już placówek oświatowych w ostatnich latach dokonano termomodernizacji innych obiektów gminnych: Urzędu Gminy w Stryszawie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kukowie, Warsztatów Twórczych w Stryszawie i Domu Nauczyciela w Stryszawie. Na Szkole Podstawowej nr 2 w Stryszawie zainstalowane zostały solary, które zapewniają ciepłą wodę dla całego zespołu budynków oświatowych (tj. szkoły, przedszkola, Domu Nauczyciela).
Podczas powodzi w 2001 r. na terenie Lachowic powstało osuwisko, które zniszczyło kilka domów. Dla uniknięcia w przyszłości podobnych tragedii, w latach 2005-2006 ustabilizowano naruszony górotwór w Lachowicach Zawodziu oraz na osiedlu Kwaki w Stryszawie.
Wybudowano również dom komunalny w Lachowicach, z przeznaczeniem dla mieszkańców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
Na terenie gminy działa 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W ostatnich latach zakupiono samochody pożarnicze dla jednostek OSP w: Hucisku, Kurowie, Stryszawie, Kukowie i Targoszowie. W remizach wykonane zostały prace remontowo-modernizacyjne.


PLANY ROZWOJU GMINY


Plan rozwoju gminy ujęto w "Strategii Rozwoju Gminy Stryszawa" - dokumencie, który powstał w 2003 r. Strategia rozwoju zakłada realizację inwestycji w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, z zakresu infrastruktury komunalnej, drogowej, turystycznej. Misją samorządu i społeczności jest stworzenie gminy przyjaznej mieszkańcom, inwestorom, przedsiębiorcom, a jednocześnie gminy atrakcyjnej dla turystów, chroniącej i propagującej lokalne dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe. Aby zrealizować ten cel, wyznaczono dwie główne domeny strategiczne: 
- rozwój turystyki wiejskiej,
- rozwój małych i średnich firm z uwzględnieniem lokalnych tradycji.


NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY GMINY W OSTATNIM 20-LECIU


Edukacyjne

- uzyskanie przez Szkołę Podstawową nr 3 w Stryszawie certyfikatów: "Szkoła z klasą", "Szkoła przyjazna środowisku", "Otwarta szkoła", "Szkoła bez przemocy",
- uczniowie szkół podstawowych z gminy Stryszawa byli finalistami i laureatami: w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny", w konkursie wiedzy "Leonardo", w Międzynarodowym Konkursie Historycznym "Oxford", eliminacji powiatowych i wojewódzkich konkursów muzycznych i tanecznych, etapu wojewódzkiego olimpiady przedmiotowej z języka polskiego, Małopolskiego Konkursu Biologicznego, Matematycznego, Języka Niemieckiego oraz w wojewódzkich konkursach informatycznych.

W 2009 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz pierwszy przeprowadziło badania  EWD (Edukacyjna Wartość Dodana). Metoda EWD to zestaw technik statystycznych, pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Wkład ten jest nazywany edukacyjną wartością dodaną. EWD jest miarą efektywności nauczania w danej szkole. Wyróżnia pięć typów gimnazjów:
gimnazjum sukcesu, neutralne, wspierające, wymagające pomocy, niewykorzystanych szans.
Z powiatu suskiego do kategorii "gimnazjum sukcesu" zakwalifikowano 4 placówki, w tym dwie placówki z terenu gminy Stryszawa: Gimnazjum w Krzeszowie oraz Gimnazjum w Lachowicach. Bardzo bliskie osiągnięcia oceny "gimnazjum sukcesu" było również Gimnazjum w Stryszawie.

Sportowe

Najważniejsze osiągnięcia sportowe mieszkańców gminy, to te osiągane w zawodach na najwyższych strzeblach krajowych, europejskich i światowych. Należą do nich:
- srebrny medal Katarzyny Trzop w sztafecie 4 x 400 podczas Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski Juniorów w Słupsku (2007), czwarte miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski w Spale (2007) oraz wysokie lokaty w biegach na 200 i 400 m,
- wysokie miejsca Sławomira Buczkowskiego w biegach przełajowych, m.in. piąte miejsce na Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Słupsku (2008), oraz piąte miejsce w biegu na 800 m podczas Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych  w Bydgoszczy (2008), 
- medale zdobyte przez Józefa Lasika podczas Mistrzostw Polski, Europy i Świata w Lekkiej Atletyce Weteranów; najważniejszym sukcesem sportowca było zdobycie  dwóch złotych medali, w trójskoku i skoku w dal, na Mistrzostwach Olimpijskich Weteranów w Sydney (2009).

Wiele sukcesów w rywalizacji sportowej osiągali również uczniowie poszczególnych szkół z terenu gminy, i tak:
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Stryszawie: udział w wojewódzkich finałach piłki siatkowej chłopców, piłki nożnej, koszykówce, sztafetowych biegach przełajowych,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Stryszawie: I i II miejsca w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w pływaniu, indywidualnym i drużynowym tenisie stołowym, piłce siatkowej,
- Szkoła Podstawowa w Kukowie: udział w eliminacjach etapu wojewódzkiego w indywidualnym  tenisie stołowym,
- Gimnazjum w Stryszawie: udział uczniów w Krajowym Finale Ligi Lekkiej Atletyki, udział w finałach Wojewódzkiego Konkursu Biegów Przełajowych.

Kulturalne

- organizacja cyklicznej, jedynej tego typu w Polsce, imprezy - "Święta Zabawki Ludowej" (od 1997),
- założenie Gminnej Orkiestry Dętej, która rokrocznie zdobywa wysokie miejsca w konkursach powiatowych i wojewódzkich,
- organizacja dziewięciu edycji ogólnopolskiego konkursu rzeźbiarskiego "Patroni naszych kościołów",
- organizacja sześciu Rajdów Górskich im. Kard. Stefana Wyszyńskiego,
- realizacja projektów dotyczących ochrony oraz promocji stryszawskiego zabawkarstwa ludowego (lata 2001-2005); zrealizowano m.in. projekty: "Zabawki naszych rodziców", "Babiogórskie Sklepiki", "Targi Produktów Lokalnych w Krakowie",
- nagroda EPCE "Przyroda-Tradycja-Ludzie" dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie za projekt ratowania ginącego zawodu - wyrobu ludowych zabawek i opracowanie planu promocji stryszawskich zabawek (2003),
- uzyskanie przez kościół parafialny p.w. Św. Piotra i Pawła w Lachowicach ogólnopolskiego wyróżnienia "Zabytek zadbany" (2004),
- Nagroda Starosty Suskiego dla Warsztatów Twórczych, działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego (2005).

Inne:

- organizacja pięciu edycji Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Podmiotów Tworzących i Współdziałających z Systemem KSRG,
- jako jedyna gmina w powiecie suskim Stryszawa wzięła udział w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach"; w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kukowie utworzono Centrum wyposażone w specjalistyczny sprzęt, platforma edukacyjna dysponuje 66 bezpłatnymi kursami, realizowanymi w systemie e-learning; pod względem liczby ukończonych kursów na 379 gmin uczestniczących w projekcie, gmina Stryszawa zajęła 5 miejsce, a pod względem liczby zalogowanych uczestników znalazła się w pierwszej trzydziestce; liczba wydanych przez Centrum zaświadczeń o ukończeniu kursu wynosi ponad 800 sztuk,
- wydawanie "Kuriera Stryszawskiego", gminnej gazety o charakterze społeczno-kulturalnym (od 2003 r. przez Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia),  
- w 2008 r., po wcześniejszym przejęciu od Skarbu Państwa budynku dawnej leśniczówki, dworku pochodzącego z poł. XIX w., wpisanego do rejestru zabytków, rozpoczęto prace związane z  rekonstrukcją i adaptacją obiektu na potrzeby Ośrodka Kultury i ekspozycji poświęconej tradycyjnym zabawkom drewnianym; od 2009 roku prace te realizowane są w ramach polsko-słowackiego projektu "Chrońmy dziedzictwo kulturowe gmin Gbelany i Stryszawa" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi dla polskiej strony 338.000 EUR.

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572