Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
Członkowie
Publikacje
Galeria
Promocja
Dane kontaktowe
  Jesteś tutaj strona główna członkowie Sucha Beskidzka
GMINA
SUCHA BESKIDZKAGmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. (33) 874-95-36
fax (33) 874-95-32

info@sucha-beskidzka.pl
www.sucha-beskidzka.pl


STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572
info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


SUCHA BESKIDZKA
Sucha została lokowana w 1405 r. Należała wówczas do księstwa oświęcimskiego, a następnie zatorskiego. Z chwilą inkorporacji tego ostatniego do Rzeczypospolitej w 1564 r. znalazła się w granicach województwa krakowskiego, zaś po I rozbiorze Polski w 1772 r. została włączona Cesarstwa Austriackiego i do zakończenia I wojny światowej należała do Królestwa Galicji i Lodomerii. W tym czasie w 1896 r. oficjalnie uzyskała status miasta. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Sucha znalazła się w granicach województwa krakowskiego, wchodząc w skład powiatu żywieckiego (1918-1923 i 1932-1939) i makowskiego (1924-1932). Po agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę w 1939 r. miasto zostało przyłączone do Rzeszy Niemieckiej, należąc do okręgu żywieckiego w rejencji katowickiej prowincji Górny Śląsk. Po II wojnie światowej Sucha znalazła się ponownie w województwie krakowskim, stanowiąc część powiatu żywieckiego. W 1956 r. została siedzibą odrębnego powiatu suskiego. W 1964 r. miasto przyjęło oficjalnie nazwę Sucha Beskidzka. Po reformie administracyjnej, likwidującej powiaty i tworzącej nowe, mniejsze województwa, w 1975 r. Sucha Beskidzka weszła w skład województwa bielskiego. Od 1999 r. ponownie jest miastem powiatowym dla powiatu suskiego, należącego do województwa małopolskiego.


DOROBEK GMINY W OKRESIE 20-LECIA 1990-2010


Sucha Beskidzka pełni rolę centrum życia gospodarczego, kulturalnego i oświatowego w powiecie suskim. Miasto realizuje cele, które służą rozbudowie i modernizacji infrastruktury miejskiej, wpływając tym na poprawę standardu życia mieszkańców. Sucha Beskidzka, po 20 latach działalności samorządu gminnego, ma obecnie oblicze miasta nowoczesnego i w pełni otwartego na nowe idee. Największa transformacja miasta nastąpiła w okresie ostatnich 10 lat. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z osiągnięć inwestycyjnych gminy, które miały istotny wpływ na rozwój i zmianę wizerunku miasta. 


INWESTYCJE KOMUNALNE


Sieć drogowa

Układ komunikacyjny w gminie stanowią:
1. Droga krajowa Nr 28 (ul. Makowska i ul. Wadowicka) oraz droga wojewódzka nr 956 (ul. Role, Mickiewicza, Piłsudskiego). Dzięki porozumieniu gminy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie zrealizowany został remont kapitalny ulic: Mickiewicza i Piłsudskiego. Również przy tej drodze, ze środków gminy i województwa wykonano modernizację ciągów pieszych (ul. Piłsudskiego i część ul. Mickiewicza). Przy ul. Mickiewicza wydzielona została ścieżka rowerowa. Na dwóch skrzyżowaniach z ulicą Mickiewicza - ul. Handlowej i Przemysłowej oraz ul. Kościelnej i Rynek zamontowano sygnalizacje świetlne.
2. Drogi powiatowe o długości 9.864 m. Przy współfinansowaniu gminy wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach powiatowych, tj. na ul. Kościelnej, Przemysłowej, Batalionów Chłopskich, Rynek oraz 700 m odcinka ul. Błądzonka. Wybudowano nowy most na potoku Błądzonka w ciągu ul. Przemysłowej. Inwestycję zrealizowało Starostwo Powiatowe przy udziale gminy.
3. Drogi gminne i wewnętrzne. Drogi gminne, o łącznej długości 8.374 m, zostały zmodernizowane i wyremontowane niemal w 100%. Do największych inwestycji należą: budowa nowej ul. Szczepkowskiego, przebudowa ul. Goetla, ul. Błądzonka - Lipie oraz ul. 3 Maja, kompleksowe modernizacje ulic: dr Zofii Karaś, Starzeńskiego, Konopnickiej, Nad Skawą, Zielonej, Ogrodowej. Poddano też remontom i modernizacjom większość dróg wewnętrznych, których łączna długość wynosi ponad 50 km.

Gospodarka wodno-ściekowa (ochrona środowiska)

Ochrona środowiska należy do najważniejszych zadań gminy, która koncentruje ogromny wysiłek na realizacji temu służących inwestycji. Najważniejsze z nich to:
- oddanie do użytku oczyszczalni ścieków (1994) oraz Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów, zrealizowanej przez Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy (2003),
- rekultywacja starego wysypiska śmieci, dzięki funduszom europejskim, pochodzącym z programu PHARE i środkom z budżetu gminy,
- rekonstrukcja wału przeciwpowodziowego na lewym brzegu Stryszawki o długości 700 m; zadanie to w 80% sfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej,
- modernizacja Rejonowej Oczyszczalni Ścieków, inwestycję sfinansowano z funduszy europejskich, dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy, kosztem prawie 5 mln zł.,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej; obecny poziom skanalizowania miasta wynosi ponad 75 %, wybudowana sieć osiągnęła długość ok. 49 km, w tym sieć główna 39,1 km, a przyłącza 9,9 km,
- sukcesywnie realizowana rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej, dzięki czemu dzisiaj ponad 80% mieszkańców miasta korzysta z wody miejskiej; długość sieci wodociągowej wynosi 64,2 km, w tym sieć rozdzielcza 34,8 km, a przyłącza 29,4 km,
- odbudowa całkowicie zniszczonego wskutek powodzi ujęcia wody pitnej dla miasta na Stryszawce; koszt inwestycji, w 70% współfinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, wyniósł ok. 1,3 mln zł (2001),
- oddanie do użytku w 2006 r. pierwszego w Polsce i najnowocześniejszego w Europie systemu uzdatniania wody za pomocą filtrów membranowych (2006),
- rozbudowana sieć wodociągowa, uzupełniana jest realizowanymi przez gminę studniami głębinowymi, które powstały w rejonach ul. Kamienne oraz osiedli Pikieta i Podksięże,
- rozbudowa sieci gazowej, której łączna długość sieci gazowej wynosi ponad 6.000 m,
- modernizacja kotłowni w Urzędzie Miejskim, Miejskiej Przychodni Zdrowia, Zespole Szkół im. Jana Pawła II, Bibliotece Suskiej, Miejskim Przedszkolu Samorządowym; stare kotłownie węglowe zastąpiono nowoczesnymi gazowymi.

Oświata                                                                          

Sucha Beskidzka jest centrum życia oświatowego. Uczy się tu i studiuje ok. 6000 dzieci i młodzieży. W mieście działalność prowadzą:
- dwie szkoły wyższe: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - filia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
- trzy szkoły średnie: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespół Szkół im. W. Goetla i Zespół Szkół im. W. Witosa
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 2 i jej Filia na Błądzonce,
- Miejskie Przedszkole Samorządowe,
- Miejska Świetlica Profilaktyczna.
Działa także niepubliczne przedszkole „Bajkowe Ranczo”.
Do najważniejszych inwestycji oświatowych zrealizowanych przez gminę należą:
- nadbudowa piętra na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby Gimnazjum (2001),
- kompleksowa termomodernizacja budynków: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Miejskiego Przedszkola Samorządowego, polegająca na wymianie stolarki okiennej i ociepleniu,

- remont przyziemnej kondygnacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z przebudową CO i instalacji elektrycznej oraz odbudowa i modernizacja otoczenia szkoły wraz z ogrodzeniem i nawierzchnią boiska sportowego po powodzi 2006 r.,
- adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Handlowej na potrzeby Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej; w jej efekcie świetlica ma do dyspozycji obiekt o powierzchni 200 m2, zagospodarowano również jej otoczenie, powstał plac zabaw,
- remont pomieszczeń opuszczonych po zmianie siedziby Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Piłsudskiego, a następnie przekazanych Bibliotece Suskiej na działalność statutową,
- adaptacja pomieszczeń w budynku obok Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby filii biblioteki,
- gruntowny remont pomieszczeń Biblioteki Suskiej (2009).

Ochrona zdrowia

Wizytówką miasta jest prężnie działający Szpital Rejonowy im. dr Jana Gawlika, świadczący usługi na bardzo wysokim poziomie, będący jednocześnie jednym z największych zakładów pracy w mieście. Placówką prowadzoną przez miasto od 1998 r. jest Miejska Przychodnia Zdrowia. W budynku zrealizowano wiele inwestycji, począwszy od przebudowy wejścia głównego, remontu holu i pomieszczeń, poprzez termomodernizację budynku i wymianę okien.

Infrastruktura sportowo-turystyczna

- budowa Krytej Pływalni, zrealizowana dzięki porozumieniu gminy i Starostwa Powiatowego, które współfinansowały ją w równych częściach; całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 8,5 mln zł,
- budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II, modernizacja dawnej sali gimnastycznej szkoły i zaplecza sanitarnego dla obu obiektów; całkowity koszt inwestycji wyniósł 1,7 mln zł (2004),
- budowa kompleksu sportowego boisk „Orlik 2012”, w którego skład wchodzi boisko do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z budynkiem socjalnym; całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1,3 mln zł, z czego blisko połowa pokryta została z budżetu państwa i województwa małopolskiego (2009),
- wykonanie modernizacji trybun i zamontowanie ok. 500 plastikowych siedzisk na stadionie Miejsko-Kolejowego Klubu Sportowego Babia Góra Sucha Beskidzka,
 - współpraca z Oddziałem "Ziemi Babiogórskiej" PTTK w Suchej Beskidzkiej przy znakowaniu pieszych szlaków turystycznych, utworzenie i oznakowanie 5 tras rowerowych oraz oznaczenie najważniejszych obiektów Miejskiego Szlaku Turystyczno-Krajoznawczego w formie tablic informacyjnych;

oznakowanie atrakcji turystycznych w ramach programu IDENTUR - 2003; przez miasto przebiega Bursztynowy Szlak Greenways oraz Szlak Architektury Drewnianej.

Inne

- wykonanie wielu prac remontowych na terenieprzejętego w 1996 r. od Skarbu Państwa zespołu zamkowo-parkowego, obejmujących m.in. odrestaurowanie w 2000 r., przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, XVII-wiecznej polichromii w kaplicy zamkowej, uporządkowanie zieleni w parku zamkowym, wykonanie ścieżek i alejek oraz bramy wejściowej; drugie piętro południowo-wschodniego skrzydła zamku zostało wydzierżawione Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii, która dokonała jego gruntownej przebudowy,
- modernizacja - dzięki pozyskaniu przez gminę grantu - zabytkowego centrum miasta w obrębie rynku, w ramach której wyremontowano chodniki, uporządkowano zieleń, wymieniono oświetlenie i wprowadzono elementy małej architektury w postaci stylizowanych słupów, ławek i znaków informacyjnych,
- sukcesywna rozbudowa sieci oświetleniowej i modernizacja oświetlenia poprzez wymianę części lamp na energooszczędne; na terenie miasta jest obecnie zlokalizowanych ok. 1000 punktów świetlnych,
- wybudowanie budynku z dziewięcioma mieszkaniami socjalnymi przy ul. Makowskiej,
- odnowa elewacji, termomodernizacja oraz modernizacja wnętrza budynku Urzędu Miejskiego wraz z przebudową wejścia głównego, 
- przebudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim, w rynku, modernizacja górnego parkingu przy Szpitalu Rejonowym.


INWESTYCJE ZEWNĘTRZNE

W Suchej Beskidzkiej bardzo dobrze rozwijają się małe i średnie przedsiębiorstwa. W rejestrze ewidencji działalności gospodarczej gminy jest zarejestrowanych ok. 1000 firm. W ciągu 20 lat istnienia samorządu wiele firm konsekwentnie inwestując w swój rozwój, osiągnęło znaczącą pozycję rynkową. Wizerunek gminy, ład przestrzenny, podniesienie poziomu jakości infrastruktury uległy również poprawie dzięki współpracy z zarządcami i realizatorami inwestycji zewnętrznych, tj. Zarządem Gospodarki Wodnej (regulacja dolnego odcinka potoku Zasypniczanka, zabezpieczenie brzegów rzeki Skawa, regulacja potoku Błądzonka), Zakładem Energetycznym (modernizacja sieci energetycznej, stacji trafo), Telekomunikacją Polską S.A. (realizacja nowej centrali elektronicznej, realizacja linii światłowodowych, rozbudowa sieci kablowej podziemnej do wszystkich odległych przysiółków; na terenie miasta działa ponadto czterech operatorów telefonii komórkowej: ORANGE, ERA, PLUS GSM, PLAY), Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (doprowadzenie głównej nitki sieci gazowej do miasta).


PLANY ROZWOJU GMINY


Plany rozwoju ujęte zostały w dokumentach o znaczeniu strategicznym dla gminy tj: w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy oraz Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Główny kierunek rozwoju jest nastawiony na utworzenie gminy nowoczesnej, przyjaznej mieszkańcom, atrakcyjnej turystycznie, dbającej o środowisko, z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Głównymi, zaplanowanymi zadaniami, których realizacja przyczyni się do dalszego rozwoju, są:
- budowa drogi wewnętrznej na terenach „Dąbie” w celu aktywizacji terenów  inwestycyjnych, 
- rewitalizacja terenu os. Beskidzkiego wraz z modernizacją systemu ciepłowniczego,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz realizacja projektu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach, gdzie rozbudowa kanalizacji byłaby już niemożliwa, do osiągnięcia poziomu 100 %, skanalizowania gminy,
- dalsza rozbudowa sieci wodociągowej oraz realizacja studni głębinowych dla osiedli najbardziej oddalonych od rejonów centralnych,
- modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia miejskiego,
- dalsza modernizacja dróg miejskich, budowa nowych rozwiązań komunikacyjnych,
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2,
- realizacja wyciągu narciarskiego "Cholerne" w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
- rewitalizacja Obszaru Turystyki i Rekreacji przy ul. Zielonej,
- budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Babia Góra",
- budowa sali widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- budowa sieci szerokopasmowej i powstanie hotspotów.


NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIECIA I SUKCESY GMINY W OSTATNIM 20-LECIU

edukacyjne

Uczniowie suskich szkół podstawowych i gimnazjum brali udział w licznych konkursach i turniejach. Ich najważniejsze osiągnięcia to m.in.:
- I miejsce w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego,
- II miejsce w międzynarodowym konkursie  plastycznym  pn. "Katastrofy i ich zapobieganie",
- III miejsce w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny",
- III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego.
Uczniowie byli ponadto finalistami wielu konkursów i olimpiad wojewódzkich, a także powiatowych, z takich przedmiotów, jak: biologia, geografia, chemia, matematyka, język polski i języki obce, oraz w konkursie "Leonardo" i konkursach recytatorskich.

sportowe

W mieście działa 8 stowarzyszeń sportowych. Są to: Miejsko-Kolejowy Klub Sportowy Babia Góra, Liga Obrony Kraju oraz powstałe w latach 1990-2008: Beskidzki Klub Karate (1997), Ludowy Klub Sportowy Technik (1997), Łucznicze Towarzystwo Sportowe Zamek Suski (2000), Uczniowski Klub Sportowy Mechanik (2002), Uczniowski Klub Sportowy Gladiator (2007), Uczniowski Klub Sportowy Jasień (2008).
Zawodnicy tych klubów odnosili znaczące sukcesy sportowe m.in., zajmując miejsca medalowe na: Mistrzostwach Europy w Łucznictwie, Mistrzostwach Polski Juniorów w Łucznictwie, Mistrzostwach Polski Juniorów w Narciarstwie, Mistrzostwach Polski w Kick-boxingu, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Łucznictwie, oraz w: Międzynarodowych Turniejach o Złotą Ciupagę Góralską w Łucznictwie, Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Łucznictwie, Ogólnopolskim Turnieju Juniorów w Łucznictwie i Ogólnopolskim Turnieju Juniorów Karate Seido.
Największą imprezą sportową organizowaną w mieście od 1999 r. jest Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Memoriał Henryka Łasaka".

kulturalne

Działalność kulturalną w Suchej Beskidzkiej organizują i prowadzą miejskie instytucje kultury: Miejski Ośrodek Kultury-Zamek, Biblioteka Suska im. dr Michała Żmigrodzkiego i Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej.
Pod egidą Miejskiego Ośrodka Kultury-Zamek działają następujące zespoły: Zespół Muzyki Dawnej im. Gaspare Castiglione (1998), Miejski Chór "Jasień" (2002), Chór "Glissando Appassionato" (2003), Miejska Orkiestra Dęta (2004), Zespół Regionalny "Ziemia Suska" (2005) oraz "Mała Ziemia Suska" (2006). Zespoły te odnosiły w ostatnich latach liczne sukcesy podczas przeglądów i festiwali o zasięgu zarówno lokalnym, jak i krajowym.
W mieście organizowane są cyklicznie stałe imprezy kulturalne:
- Suskie Spotkania z Folklorem (od 1995), połączone z Dniami Ziemi Suskiej (od 2008),
- Dni Muzyki na Zamku (od 1996), 
- Koncerty Noworoczne (od 2004),
- Festiwal Pieśni Patriotycznej "To Polska - Moja Ojczyzna" (od 2008).
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, która w 2006 r. otrzymała nazwę Biblioteka Suska im. dr Michała Żmigrodzkiego, corocznie powiększa swój księgozbiór. W ostatnich latach, dzięki dokonanym remontom i modernizacji, jest bardziej funkcjonalna i dostępna dla czytelników. Obecnie posiada 2 filie: w Szpitalu Rejonowym oraz na ul. Zasypnickiej.
W 2007 r. zainaugurowało działalność Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, które ma swoją siedzibę w południowym skrzydle zamku. Muzeum oprócz stałych ekspozycji: kolekcji malarstwa ze zbiorów Habsburgów i wystawie odtworzonych ubiorów kobiecych z XVI i XVII w., zatytułowanej "Pochwała wymyślnym strojom białogłowskim", organizuje również czasowe ekspozycje tematyczne.

Inne

- od 1995 r. Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej wydaje czasopismo - miesięcznik samorządowy "Ziemia Suska",
- współpraca z miastami partnerskimi: Fromborkiem (od 2005), Jaszbereny na Węgrzech (od 2004) oraz z Ceriale we Włoszech (od 2007),
- przynależność i uczestnictwo w pracach stowarzyszeń: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski (od 1991), Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju (od 1994), Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich (1995), Związek Dorzecza Górnej Skawy -  Świnna Poręba (od 1997), Koalicja Marek Ziem Górskich (od 2008).

Nagrody i wyróżnienia

-     Miasto trzykrotnie zostało nagrodzone Statuetką Kazimierza Wielkiego w Ogólnopolskim Rankingu Inwestycyjnym (2003, 2004, 2005) w grupie miast powiatowych oraz zdobyło tytuł Lider Inwestycji w plebiscycie Euro-Gmina 2005-2006.
-          Laureat konkursu "Mądra Gmina" (2004 i 2006).
-          Laureat konkursu "Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego" - zdobywca EKO PRIX 2006,
- Zdobywca tytułu "Gmina Przyjazna Środowisku" (Laureat Narodowego Konkursu "Przyjaźni Środowisku") (2004, 2005, 2006).
- Zdobywca tytułu "Mecenas Polskiej Ekologii" (2008).
-          Wyróżnienie w plebiscycie "Trzy Korony Małopolski" (2006).
-          Laureat Rankingu Samorządów "Rzeczypospolitej" w kategorii Najlepsza Gmina Miejska (2008).
-          7 miejsce w rankingu "Perła w Koronie Małopolski - Zamek w Suchej Beskidzkiej" (2008).
-          2 miejsce w rankingu "Europejska Gmina, Europejskie Miasto w Województwie Małopolskim 2009".
-          3 miejsce i tytuł Najlepsza Gmina "Srebrna Płyta Chodnikowa za 2008 rok" w II Konkursie "Bezpieczne Drogi w Małopolsce - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe".

 

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572