XXV Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Ogólnej “Leonardo 2023”

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWGO KONKURSU WIEDZY OGÓLNEJ „LEONARDO”

DLA KLAS VII i VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMIN ZRZESZONYCH

W STOWARZYSZENIU GMIN BABIOGÓRSKICH ORAZ W ZDRUŽENIU BABIA HORA

 

1.

Konkurs Wiedzy Ogólnej „LEONARDO” organizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich oraz Združenie Babia Hora.

2.

Adresatem Konkursu jest młodzież klas VII i VIII szkół podstawowych z gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich oraz ze strony słowackiej w Združeniu Babia hora.

3.

Konkurs swoim zakresem tematycznym obejmuje zagadnienia z przedmiotów obowiązujących w drugim etapie edukacyjnym tj. w klasach od IV do VIII (z wyłączeniem języków obcych) oraz dodatkowo wiedzę o regionie i religię. 

4.

Konkurs przeprowadzany jest w 3 etapach: I – etap szkolny, w wyniku którego wyłonieni zostają reprezentanci szkół, uczestnicy II etapu – gminnego. W III etapie – tzw. finale głównym – biorą udział zwycięzcy etapów gminnych z poszczególnych gmin w liczbie określonej przez Zarząd Stowarzyszenia: Gmina Budzów – 4, Gmina Bystra Sidzina – 3, Gmina Jabłonka – 7, Gmina Miejska Jordanów – 2, Gmina Koszarawa – 2, Gmina Lanckorona – 2, Gmina Lipnica Wielka – 2, Gmina Maków Podhalański – 6, Gmina Mucharz – 2, Gmina Stryszawa – 5, Gmina Sucha Beskidzka – 4, Gmina Zawoja – 4, Gmina Zembrzyce – 2, Gminy Słowackie – 11 oraz dodatkowo 1 uczeń  z gminy  – gospodarza finału konkursu.

5.

Komisję konkursową powołują organizatorzy w składzie siedmioosobowym (w tym jedna osoba ze strony słowackiej). Przewodniczącego wybierają członkowie komisji. Do zadań komisji należy: nadzór nad prawidłowym przebiegiem finału głównego konkursu, wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników. 

6.

Finał główny rozgrywany jest w dwóch częściach: części pierwszej – pisemnej i części drugiej – ustnej.

7.

Część pierwsza (pisemna) polega na wypełnieniu w ciągu 45 minut testów  składających się z 33 pytań (pytania z przedmiotów obowiązujących w drugim etapie edukacyjnym z wyłączeniem języków obcych + pytania z wiedzy o regionie i religii). Odpowiedzi w części pisemnej oceniane są w skali od 0 do 2 punktów.

8.

Do części drugiej (ustnej) przechodzi łącznie dziesięciu uczniów, którzy uzyskali największą ilość  punktów w części pisemnej, z zastrzeżeniem pkt. 9 i 10.

9.

Wśród uczestników części drugiej (ustnej) osiem miejsc zarezerwowanych jest dla uczniów z Polski, a dwa miejsca dla uczniów ze Słowacji.

10.

Gdy w części pisemnej dwóch lub więcej uczniów, znajdujących się na ostatnim miejscu uprawniającym do przejścia do części ustnej (odpowiednio: na ósmym miejscu wśród uczniów z Polski i drugim miejscu wśród uczniów ze Słowacji), uzyska identyczną ilość punktów, do części ustnej przechodzą wszyscy ci uczniowie, a liczba uczestników tej części konkursu odpowiednio się zwiększa.

11.

Część ustna polega na odpowiedzi przez finalistów na wylosowane przez nich zestawy składające się z pięciu pytań. Zestawy pytań są podzielone na kategorie tematyczne – uczestnicy finału najpierw sami wybierają kategorię tematyczną,  a następnie losują konkretny zestaw. Za odpowiedź na każde z pytań można otrzymać 0, 2 lub 4 punkty.

Końcowe wyniki konkursu ustalane są po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych przez jego uczestników w części pisemnej i części ustnej.

12.

Wszelkie kwestie związane z oceną i liczbą przyznawanych punktów leżą w gestii komisji konkursowej, która ma prawo w sytuacjach spornych zarządzić dogrywkę pozwalającą rozstrzygnąć konkurs.

13.

Laureaci (miejsca od I do III) mogą ubiegać się o przyznanie punktów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

14.

Nagrodą dla 31 najlepszych uczestników finału głównego (w tym 20 uczniów z gmin polskich, 11 – z gmin słowackich) jest wycieczka. Uczestnicy części ustnej finału głównego otrzymują dodatkowo dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, burmistrzów i wójtów z gmin stowarzyszonych oraz instytucje współpracujące. Szczegółowy program wycieczki zostanie podany w terminie późniejszym.

15.

W sytuacjach wyjątkowych, w przypadku gdy w wycieczce nie może wziąć udziału uczestnik z pierwszej dwudziestki finału głównego, jego miejsce może zająć uczeń, który zajął pierwsze pozalimitowe miejsce (dot. uczniów z gmin polskich).

16.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany zasad, terminów i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.

17.

Regulamin został przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dniu 26 stycznia 2022 roku. Zmieniony ze względu na sytuacje epidemiczną.

Marek Listwan

Starszy Gazda
Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

 

Do pobrania:

# Plik Data dodania Wielkość pliku
1 doc REGULAMIN Leonardo 2023 17 marca 2023 10:26 658 KB

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content