Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
Członkowie
Publikacje
Galeria
Promocja
Dane kontaktowe
  Jesteś tutaj strona główna członkowie Zawoja
GMINA ZAWOJA


Gmina Zawoja
34-222 Zawoja 1307 
Centrala tel. (33) 87-75-015,
(33) 87-75-051,
(33) 87-75-006,
(33) 87-75-400
fax: (33) 877-50-15

sekretariat@zawoja.ug.pl
www.zawoja.ug.pl


STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572
info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


ZAWOJA

Skawica powstała pod koniec XVI w., nieco później górna część tej wsi wyodrębniła się, tworząc Zawoję. Do 1772 r. obie wsie pozostawały w granicach województwa krakowskiego. Po I rozbiorze Polski obszar ten znalazł się w obrębie Cesarstwa Austriackiego i do zakończenia I wojny światowej należał do Królestwa Galicji i Lodomerii. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w okresie dwudziestolecia międzywojennego obszar obecnej gminy Zawoja wchodził w skład województwa krakowskiego, będąc częścią powiatu z siedzibą w Myślenicach (1918-1923), Makowie Podhalańskim (1924-1932) i Wadowicach (1932-1939). Podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945 Zawoja i Skawica zostały włączone do Generalnego Gubernatorstwa i należały do powiatu nowotarskiego w dystrykcie krakowskim. Od 1945 r. obszar obecnej gminy Zawoja znalazł się ponownie w województwie krakowskim, należąc do powiatu wadowickiego (1945-1956) i suskiego (1956-1975). Po reformie administracyjnej i likwidacji powiatów w 1975 r. znalazł się w granicach województwa bielskiego. Od 1999 r. gmina Zawoja ponownie wchodzi w skład powiatu suskiego w województwie małopolskim.

 


DOROBEK GMINY W OKRESIE 20-LECIA 1999-2010


Zawoja awansowała w ostatnich latach do ścisłego grona największych ośrodków turystycznych w polskich górach. Stało się to możliwe za sprawą rozbudowy infrastruktury turystycznej i bazy noclegowo-gastronomicznej, jak również podnoszenia poziomu usług i poszerzenia oferty. Dzisiaj gmina może przyjąć jednorazowo przeszło 3000 gości. To właśnie turystyka jest siłą napędową jej  rozwoju. Wiele inwestycji i przedsięwzięć, zrealizowanych w latach 1990-2010, przyczyniło się do tego, że dziś gmina, w skład której wchodzą dwie wsie: Skawica i Zawoja, jest nowoczesnym ośrodkiem o rozbudowanych funkcjach usługowo-handlowych i edukacyjnych. Zmiany jakie nastąpiły w tym okresie możliwe były dzięki działaniom władz samorządowych i - przede wszystkim - dzięki gospodarności, zaradności i zapobiegliwości mieszkańców.
INWESTYCJE KOMUNALNE


Sieć drogowa.
Podstawowy układ komunikacyjny w gminie stanowią:
1. Droga wojewódzka nr 957. W ostatnich dwóch latach jest gruntownie przebudowana, otrzymała nie tylko nową nawierzchnię, ale także podbudowę, ma nowe profile i odwodnienie na całej długości. Przebudowano także skrzyżowania z drogami powiatowymi, w Zawoi Górnej powstało rondo. Gmina wybudowała przy tej drodze 7,8 km nowego chodnika, pozyskując na ten cel 115.423,10 EUR z funduszu Phare Inrred. Dalsze 13 km przebudowano w partnerstwie z Zarządem Dróg Publicznych.
2. Drogi powiatowe o łącznej długości 27,3 km, przy których wspólnie z Powiatem wybudowano nowe chodniki: z Zawoi Widły do Zawoi Barańcowa i w Skawicy, od skrzyżowania z drogą wojewódzką do cmentarza, razem 3 km. Drogi powiatowe to:
- droga Zawoja - Markowa,
- droga Koszarawa - Zawoja Wełcza,
- droga Zawoja - Stryszawa,
- droga Grzechynia - Zawoja,
- droga Zawoja - Sucha Góra,
- droga Skawica - Juszczyn.
3. Drogi gminne. W ostatnich latach wykonano i wyremontowano 70 km dróg, wykonując nową podbudowę i nawierzchnię asfaltową, emulsyjną, lub bitumiczno-mineralną. Modernizacja drogi gminnej Zawoja Przysłop - Lachy w 2006 r. kosztowała 702.379,27 zł. Z tej sumy z budżetu gminy wydano 210.713,78 zł., dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 421.427,56 zł., pozostała część pochodziła z budżetu państwa (70.237,93 zł.). Budowano także i modernizowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych ze środków pozyskanych na ten cel z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
W ciągu ostatnich 20 lat zrealizowanych zostało szereg inwestycji związanych z oświetleniem dróg gminnych i powiatowych. Zdołano także odremontować prawie wszystkie mosty, w tym:
- wybudowano nowy most na potoku Jałowiec do przysiółka Koliste,
- most na Bębnach Górnych otrzymał nową nawierzchnię drewnianą,
- przeprojektowano i przebudowano most na Bębnach Dolnych, otrzymał on betonową podłogę i trwałe barierki,
- odremontowano most obok Zakładu Energetycznego,
- Starostwo Powiatowe wykonało nowy most na potoku Wełczówka, a kolejny jest obecnie w budowie,
- wspólnie z Nadleśnictwem z Suchej Beskidzkiej zaprojektowano i wybudowano nowy most na potoku Sikorówka, do przysiółka Za Polaną,
- zaprojektowano i wykonano gruntowną przebudowę mostu na rzece Skawicy obok remizy OSP w Zawoi Centrum,
- Starostwo Powiatowe odremontowało most na rzece Skawica w Zawoi Gołyni,
- na podstawie opracowanego projektu gruntownie przebudowano most na rzece Skawicy, do przysiółka Sitkówka,
- nową nawierzchnię betonową otrzymał most na rzece Skawicy, u Uperta w Skawicy Górnej,
- odremontowano kładki piesze: obok szkoły w Zawoi Centrum, u Sałaciaków oraz do przysiółka Sitkówka.
Gmina wybudowała również w ostatnich latach nowe parkingi:
- w Zawoi Centrum, obok cmentarza,
- w Skawicy, obok kościoła,
- w Zawoi Wilcznej, na miejscu dawnej Jakubówki,
- miejsca postojowe na terenie starej szkoły w Skawicy.

Gospodarka wodno-ściekowa (komunalna)

Pierwsze projekty związane z budową kanalizacji w gminie Zawoja opracowano w latach 80. Władze gminy pierwszej kadencji mimo różnych trudności i dylematów postanowiły ukończyć rozpoczętą budowę oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły, dodatkowo zbudowano 8 km kolektora. W następnych latach przystąpiono do budowy kolektorów ściekowych w Zawoi Górnej. Część z nich wybudowano w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne na projekty:
1. "Budowa kanalizacji sanitarnej Zawoja Podryżowane", wsparcie z programu SAPARD, w wysokości 143.448,52 zł., wykonano 850 m kanalizacji i 16 przyłączy.
2. "Budowa kolektora sanitarnego Małe Widły", wartość projektu 80.377,35 zł, wsparcie w ramach Sapard 59 881,13 zł; wykonano 386 m kolektora i 6 przyłączy.
Powstała również biologiczna oczyszczalnia ścieków w Zawoi Centum, a następnie kolektor ściekowy. Po oddaniu do użytku hali sportowej oczyszczalnia została rozbudowana o kolejny bioblok. W latach 1990-1994 wybudowano od podstaw nowe ujęcie wody pitnej w Zawoi Czatoży. W kolejnych latach rozbudowywano sieć wodociągową, również na to zadanie pozyskano środki zewnętrzne, umożliwiające realizację projektów:
1."Budowa wodociągu Małe Widły", wartość projektu 52.905,72 zł, wsparcie w ramach programu SAPARD w kwocie 39.414,76 zł; 530 m sieci wodociągowej.
2. "Budowa wodociągu wiejskiego Zawoja Widły - Centrum etap II", wartość projektu 345.322,56 zł, wsparcie z Banku Światowego 103.596,77zł.
W 2009 r. wykonano odwierty dla pozyskania wód głębinowych w celu poprawy jakości wody na ujęciach: Zawoja Czatoża i Zawoja Centrum.

Oświata

Do szkół podstawowych w gminie uczęszcza 680 uczniów. Uczą się w sześciu szkołach podstawowych i 2 filiach. Do trzech gimnazjów chodzi 388 uczniów. Ponadto gmina prowadzi liceum ogólnokształcące dla 85 osób i przedszkole samorządowe dla 60 dzieci. Opieką przedszkolną objętych jest ogółem 166 dzieci.
Po przejęciu przez gminę zadań oświatowych energicznie przystąpiono do poprawy warunków pracy dla nauczycieli i nauki dla uczniów. Najważniejsze ze zrealizowanych zadań to:
1. Przy Zespole Szkół w Skawicy wybudowano pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z przewiązką. Zmieniono dach płaski na dwuspadowy, ocieplono stropy i ściany, wymieniono stolarkę okienną i drzwi wejściowe do budynku, położono nową elewację. Uporządkowano otoczenie szkoły: przebudowano boisko do piłki ręcznej i nożnej, urządzono parking dla nauczycieli i rodziców uczniów, postawiono nowe ogrodzenie, powstały nowe chodniki i schody główne do budynku. Przeprowadzono remont generalny kotłowni, zastępując kotły koksowe na kotły spalające ekogroszek. Odnowiono także sale lekcyjne i korytarze szkolne. Wszystkie te prace były możliwe dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Na przebudowę dachu z Banku Światowego otrzymano 104.864 zł, na remont kotłowni również z Banku Światowego 54.450,00 zł, a 280.148,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

2. W punkcie filialnym w Suchej Górze wykonano łazienki, przeprowadzono gruntowny remont sal lekcyjnych, uporządkowano otoczenie szkoły.
3. W budynku filii w Zawoi Wełczy wykonano: nowe pokrycie dachu, wymianę okien na parterze budynku i drzwi wejściowych, przebudowę kotłowni.
4. Przeprowadzono gruntowny remont budynku szkoły w Zawoi Mosorne. Płaski dach zastąpiono dwuspadowym, ocieplono stropy i ściany, wymieniono okna i drzwi wejściowe do budynku, wymieniono kotły centralnego ogrzewania. Zmieniło się otoczenie szkoły powstały nowe chodniki i boisko wielofunkcyjne. Rozwiązano problem odprowadzenia nieczystości płynnych. Część budynku zaadaptowano na przedszkole samorządowe.
5. W Zespole Szkół w Zawoi Centrum przeprowadzono gruntowne prace remontowe. Zmieniono pokrycie dachu, wymieniono stolarkę okienną, przeprowadzono remont sal lekcyjnych. Wielkie nakłady pochłonął drugi budynek, w którym wymieniono ściany zewnętrzne, okna, pomalowano ściany wewnątrz, ocieplono budynek z zewnątrz i położono nową elewację, a także wybudowano nowy mur oporowy, zabezpieczający teren przed osuwaniem. Przeprowadzono gruntowny remont kotłowni.
6. W Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej położono nowe pokrycie dachowe z ociepleniem stropu, założono rynny ogrzewane elektrycznie. Przebudowano salę gimnastyczną, uzyskując dodatkowe pomieszczenie do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, a także widownię z miejscami stojącymi. Przeprowadzono remont świetlicy i korytarza na parterze budynku.
7. Największą inwestycją w dziedzinie oświaty była budowa nowoczesnej pełnowymiarowej hali widowiskowo-sportowej w Zawoi Centrum.
Ponadto gmina przygotowała projekt i ma pozwolenie na budowę szkoły z basenem. Obecnie trwają starania o pozyskanie na ten cel środków finansowych.

Ochrona zdrowia

Po przejęciu przez gminę ośrodków zdrowia przyjęte zostały dwa kierunki działań. Z jednej strony przystąpiono, z powodzeniem, do przekształcenia Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w niepubliczne. Równolegle przeprowadzono gruntowne remonty ośrodków zdrowia w Skawicy i  Zawoi, obejmujące wykonananie nowych pokryć dachów, nowych elewacji, wymianę drzwi i okna, wymianę kotłów centralnego ogrzewania. W Skawicy remont połączony był z likwidacją barier architektonicznych. W Zawoi część pomieszczeń przeznaczono na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Infrastruktura sportowo-turystyczna
W ostatnich 20 latach zrealizowano następujące inwestycje sportowe:
- wybudowano halę sportową w Zawoi Centrum i boiska o nawierzchni bitumicznej przy szkołach w Skawicy i na Mosornem,
- wspólnie z klubem wybudowano boisko do piłki nożnej wraz z zapleczem dla LZS Huragan w Skawicy; w bezpośrednim sąsiedztwie boiska powstała skocznia narciarska K-20,
- ogrodzono boisko do piłki nożnej w Gołyni,
- wybudowano budynek zaplecza sportowego dla LKS Watra w Zawoi, odremontowano i oświetlono płytę boiska, urządzono trybunę,
- oddano do użytku kompleks sportowy "Moje boisko - Orlik 2012" w Zawoi Wilcznej.

W zakresie infrastruktury turystycznej zrealizowano następujące zadania:
- wybudowano nowoczesną stację narciarską Ośrodek Turystyczno-Narciarski "Mosorny Groń" (w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego),
- wytyczono i oznakowano turystyczny Szlak ks. Kardynała Karola Wojtyły,
- powstał Szlak Borówkowy (jeden ze Małopolskich Szlaków Owocowych),
- ustawiono tablice informacyjne Szlaku Architektury Drewnianej,
- wytyczono i oznakowano 4 ścieżki rowerowe.

Inne

W gminie działa 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, każda ma swoją remizę. Jednostki OSP posiadają 11 samochodów pożarniczych i 1 lekki samochód do ratownictwa technicznego. Trzy jednostki włączono do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.


INWESTYCJE ZEWNĘTRZNE


Dobra współpraca władz samorządowych z firmami i instytucjami prowadzącymi na terenie gminy swoją działalność przyczyniła się do realizacji nowych inwestycji:
1. Poczta Polska i Bank Spółdzielczy w Jordanowie wybudowały na terenie gminy swoje placówki.
2. Zakład Energetyczny w Wadowicach, przy finansowym wsparciu gminy, zaprojektował i wybudował nowy odcinek sieci energetycznej, doprowadzając prąd do przysiółka Opaczne.
3. Telekomunikacja Polska S.A.wykonała w latach 90. sieć światłowodową, poprawiło to znacznie jakość połączeń telefonicznych i umożliwiło podłączenie nowych abonentów.
4. Przy Babiogórskim Parku Narodowym powstał nowoczesny Ośrodek Edukacyjny.

Na bieżące funkcjonowanie gminy i wzrost jej potencjału rozwojowego znaczący wpływ mają  także przedsięwzięcia realizowane przez prywatne podmioty gospodarcze. W ostatnich latach powstały lub rozwinęły swoją dotychczasową działalność m.in.:
- stacja paliw "Zarus",
- placówki handlowe: "Delikatesy Centrum", "Groszek", "Euro",
- placówki gastronomiczne, zwłaszcza karczmy regionalne: "Zbójnicka", "Styrnol", "Tabakowy Chodnik" i "Koliba",
- rozwinęły działalność firmy drogowe "Transdróg" i "Drogbud",
- powstał nowoczesny ośrodek hodowli pstrąga "Pstrąg Zawojski",
- rozwija swoją działalność "Cukiernia Beskidzka".
- zakład produkcji okien "Marand",
- powstał Ośrodek Jazdy Konnej "Dyzma",
- zmodernizowano wyciągi narciarskie w Zawoi Czatoży, działają tam serwisy narciarskie i szkoła narciarsko-snowboardowa "Ski Art",
- rozbudowana została baza noclegowa, powstał m.in. pierwszy trzygwiazdkowy hotel - "Lajkonik".


PLANY ROZWOJU GMINY


Główne zadanie i przedsięwzięcia inwestycyjne, które zamierza zrealizować gmina, to:
- zaprojektowanie i wykonanie w całej gminie sieci kanalizacyjnej, uzupełnianej przez małe oczyszczalnie osiedlowe i przydomowe,
- uporządkowanie zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez modernizacje istniejących ujęć wodnych i wykonanie nowych w oparciu o studnie głębinowe,
- wybudowanie nowej szkoły z basenem w Zawoi i racjonalizacja sieci szkolnej,
- utworzenie gminnego funduszu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
- zagospodarowanie, w oparciu o środki zewnętrzne, centrów miejscowości oraz utworzenie w Zawoi Wilcznej parku gminnego,
- zapewnienie mieszkańcom szerokopasmowego, powszechnego, darmowego dostępu do internetu,
- dalsza budowa i modernizacja dróg gminnych,
- przygotowywanie projektów pod przebudowę kolejnych mostów,
- budowa i modernizacja oświetlenia w miejscowości Zawoja,
- zagospodarowanie terenów wokół pomnika Hugo Zapałowicza i Władysława Szafera w Zawoi Widły.


NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY GMINY W OSTATNIM 20-LECIU


Edukacyjne

- utworzenie liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym w Zawoi Wilcznej,
- udział uczniów z Zespołu Szkół w Zawoi Centrum i Zawoi Wilcznej w programie Comenius,
- pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z programów: "Nasz region nasza tożsamość" i "Już pływam",
- utworzenie gminnego funduszu stypendialnego dla uczniów za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe,
- uzyskanie przez Szkołę Podstawową nr 4 w Zawoi Przysłop "Zielonej Flagi" - międzynarodowego wyróżnienia dla szkół za działalność ekologiczną,
- pozyskanie w ramach projektu "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich" następujących urządzeń: 10 komputerów, biurek, krzeseł, drukarki, kserokopiarki, faksu, telewizora, monitora oraz kompletu słowników.

Sportowe

- powstanie Ludowego Klubu Sportowego Huragan i wybudowanie dla niego zaplecza sportowego,
- powstanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Zawojak" i odnoszenie przez jego członków znaczących sukcesów sportowych,
- udział młodzieży w Sportowym Turnieju Miast i Gmin i zajmowanie w nim czołowych lokat.

Kulturalne

- organizowanie od 25 lat "Babiogórskiej Jesieni",
- założenie orkiestry dętej w Zawoi Centrum i w Skawicy Suchej Górze,
- organizowanie od 10 lat rajdu dla młodzieży szlakiem ks. kardynała Karola Wojtyły,
- nagrywanie w Zawoi i emitowanie przez telewizję publiczną programów dla dzieci "Teleranek",
- założenie regionalnego zespołu "Juzyna",
- założenie regionalnego zespołu "Zbójnik",
- działalność szkolnego zespołu regionalnego "Babiogórcy" (przeszło 30 lat),
- działalność Koła Gospodyń Wiejskich "Zawojanki" (przeszło 30 lat),
- utworzenie i wydawanie lokalnego pisma "Pod Diablakiem",
- rokrocznie organizowany przez parafię p.w. Matki Bożiej Nieustającej Pomocy "Konkurs Szopek Babiogórskich",
- organizowanie Gminnych Dożynek w Skawicy,
- opracowanie i wydanie monografii Zawoi oraz monografii Skawicy.

Inne

Powstanie i działalność stowarzyszeń:
- Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych,
- Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Przysłop” w Zawoi,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Zawoi,
- Stowarzyszenie Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Zawoi,
- działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK "Babia Góra".
Przyjęcie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Zawoja" przez tak zacne i zasłużone osoby, jak:
- Lech Wałęsa - Prezydent Rzeczypospolitej,
- Ks. Kardynał Franciszek Macharski
- Ks. Kardynał Marian Jaworski
- Prof. dr hab. Krzesław Stokłosa.

Nagrody i wyróżnienia

- tytuł "Zawoja Lider Bezpieczeństwa" w plebiscycie Euro-Gmina 2008/2009,
- Certyfikat Turystyczny Tygodnika "Wprost" 2004 za najlepsze polskie miejsce trekkingowe,
- wyróżnienie w plebiscycie "Wielkie Odkrywanie Małopolski" w kategorii "Miejscowość",
- wyróżnienie przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w konkursie "Bezpieczna Gmina 2005",
- tytuł „Lider Edukacji” w Plebiscycie Euro-Gmina 2005/2006.

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572