Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
 
Budzów      BudzówBystra-Sidzina   Bystra-SidzinaJabłonka       JabłonkaJordanówMiasto JordanówKoszarawa     KoszarawaLanckorona    LanckoronaLipnica Wielka   Lipnica WielkaMaków Podhalański Maków PodhalańskiMucharz       MucharzStryszawa      StryszawaSucha Beskidzka Sucha BeskidzkaZawoja         ZawojaZembrzyce     Zembrzyce

Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie
Wydarzenia
Członkowie
Publikacje
Galeria
Promocja
Dane kontaktowe
  Jesteś tutaj strona główna członkowie Zembrzyce
GMINA ZEMBRZYCE


Gmina Zawoja
34-210 Zembrzyce 540 
tel. (33) 874-60-02
tel. (33) 874-60-40
fax: (33) 877-07-00

gminazembrzyce@interia.pl
zembrzyce.pl


STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665-053-572
info@sgb.org.pl
www.sgb.org.pl


ZEMBRZYCE
Najstarsza wzmianka o istnieniu Zembrzyc pochodzi z 1333 r., w tym samym wieku w źródłach wymieniane są Śleszowice, pozostałe miejscowości gminy powstały później, w XV-XVII w. Niemal cały obszar obecnej gminy wchodził początkowo w skład księstwa oświęcimskiego, a następnie zatorskiego, które w 1564 r. zostały ostatecznie inkorporowane do Rzeczypospolitej i do 1772 r. pozostawały w granicach województwa krakowskiego. Po I rozbiorze Polski obszar ten znalazł się w obrębie Cesarstwa Austriackiego i do zakończenia I wojny światowej należał do Królestwa Galicji i Lodomerii. W okresie II Rzeczypospolitej obszar obecnej gminy Zembrzyce wchodził w skład powiatu wadowickiego w województwie krakowskim. Podczas II wojny światowej Zembrzyce i Marcówka znalazły się w granicach Generalnego Gubernatorstwa, będąc częścią powiatu krakowskiego w dystrykcie krakowskim, natomiast Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna i Śleszowice, zostały włączone do Rzeszy Niemieckiej (okręg bialski, rejencja katowicka, prowincja Górny Śląsk). Te ostatnie trzy miejscowości należały wówczas do gminy Mucharz. Od 1945 r. obszar obecnej gminy Zembrzyce ponownie znalazł się w województwie krakowskim, pozostając w granicach powiatu wadowickiego (1945-1956) i suskiego (1956-1975). Po reformie administracyjnej i likwidacji powiatów w 1975 r. omawiany obszar znalazł się w granicach województwa bielskiego. Od reformy samorządowej w 1990 r. gmina Zembrzyce funkcjonuje w niezmienionym kształcie. Od 1999 r. gmina ponownie wchodzi w skład powiatu suskiego w województwie małopolskim.


DOROBEK GMINY ZEMBRZYCE W OKRESIE 20-LECIA 1990–2010

Na dzisiejsze oblicze gminy największy wpływ ma ogromna państwowa inwestycja, jaką jest budowa zbiornika wodnego "Świnna Poręba". Prace z nią związane powodują, że od wielu lat znaczna część gminy jest wielkim placem budowy. Wielkim wstrząsem dla mieszkańców gminy, szczególnie Zembrzyc, była katastrofalna powódź w 2001 r. Zniszczeniu uległa wtedy część gminnej infrastruktury, m.in.: 2 mosty, 5,7 km dróg, ujęcie wody. Uszkodzonych zostało 105 prywatnych budynków oraz obiekty gminne: pawilon sportowy, lecznica zwierząt, budynek OSP, szkoła (straty na kwotę 2.313.000 zł). Bez pomocy z zewnątrz, której udzieliły różne instytucje i organizacje oraz Kościół i osoby prywatne, odbudowa zniszczeń, w tak szerokim zakresie, jaki został zrealizowany, nie byłaby możliwa. Duże nadzieje na przyszły rozwój gminy, do której należy 5 wsi: Marcówka, Śleszowice, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna i Zembrzyce, stwarzają perspektywy turystycznego zagospodarowania obszarów wokół powstającego jeziora.
W ciągu ostatnich 20 lat gmina zrealizowała wiele znaczących inwestycji, z których najważniejsze podane są poniżej.


INWESTYCJE KOMUNALNE


Sieć drogowa

Główny układ komunikacyjny gminy tworzą:
1. Droga krajowa nr 28 Wadowice - Skomielna Biała (aktualnie w przebudowie na terenie Tarnawy Dolnej).
2. Droga wojewódzka nr 956 Zembrzyce - Biertowice, przy której w 2004 r. wybudowano około 1,9 km chodnika. Obecnie trwa budowa obwodnicy Zembrzyc wraz z nowym mostem na rzece Skawie.
3. Drogi powiatowe: Tarnawa - Kuków, Mucharz - Kuków, Zembrzyce - Marcówka. Przy drogach powiatowych wybudowano w 2004 r. około 150 mb chodnika w Tarnawie Dolnej, a w latach 2007-2008 100 mb chodnika w Tarnawie Dolnej i 480 mb chodnika w Śleszowicach.
4. Drogi gminne: w latach 1999-2009 wybudowano i wyremontowano łącznie około 40 km dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Po powodzi w 2001 r. odbudowano 2 obiekty mostowe. Wszystkie te drogi utrzymywane są na bieżąco i znajdują się w dobrym stanie.

Infrastruktura komunalna

W przedstawianym dwudziestoletnim okresie najwięcej uwagi poświęcono budowie wodociągów i kanalizacji oraz sieci gazowej, czyli działaniom związanym bezpośrednio z ochroną środowiska naturalnego. Do najważniejszych zrealizowanych inwestycji należą:
- po wcześniejszym przygotowaniu dokumentacji wybudowano wodociąg dla miejscowości Zembrzyce, wykonując: sieć 10,5 km, przyłącza 9,1 km, podłączono 495 budynków (1993-1996),
- wybudowano sieć gazową w miejscowości Marcówka (1994-1995),
- wybudowano sieć gazową w Zembrzycach, podłączono do niej 351 budynków (1995-1996),
- wykonano oświetlenie rynku w Zembrzycach oraz parking koło cmentarza w Zembrzycach (1999),
- wybudowano oświetlenie uliczne w Tarnawie Dolnej (do cmentarza) i przy drodze Sale - Kamieniołom (2000-2002),
- wybudowano oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej w Marcówce i w Śleszowicach (2001),
- wybudowano wodociąg w Tarnawie Dolnej (2001-2002),
- odbudowano ujęcie wody wraz z umocnieniem brzegów w Zembrzycach na Paleczce, całkowicie zniszczone w czasie powodzi w 2001 r. (2002),
- wybudowano ujęcie ze źródła „Grabnik” w Zembrzycach (2003),

- opracowano dokumentację na budowę kanalizacji i oczyszczalni w Zembrzycach, zakupiono działki przy oczyszczalni oraz ogrodzono teren byłego wysypiska (2004),
- w Zembrzycach, za prawie 11 mln złotych, wybudowano nowoczesną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków typu SBR o przepustowości 300m³/d oraz kanalizację grawitacyjną o łącznej długości 19 km (17 km kolektory główne i sięgacze oraz 2 km przyłącza), do której podłączono 500 budynków. Odbudowano drogę wojewódzką z kanalizacją opadową i chodnikami oraz drogę Kobyłeckiego. Wykonano remonty dróg oraz prawie 2 km kanalizacji opadowej (2005-2006),

- rozpoczęto budowę wodociągu Leskowiec i kanalizacji sanitarnej w Tarnawie Górnej i Śleszowicach (2006),
- wybudowano oświetlenie uliczne przy drodze Kamieniołom - Patrysiaki w Tarnawie Dolnej (2006),
- wykonano infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną w miejscowościach: Tarnawa Górna, Śleszowice i Tarnawa Dolna (2007),
- rozpoczęto rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zembrzycach (2007),
- wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną w miejscowości Śleszowice, w części Tarnawy Dolnej oraz dokończono rozbudowę oczyszczalni ścieków (2008),
Łącznie w latach 2006-2008 wykonano: ujęcie wody ze źródła Leskowiec, zbiornik i stację uzdatniania o pojemności 250 m³, sieć wodociągową o dł. 32,4  km, sieć kanalizacyjną grawitacyjną o dł. 16,8 km, sieć kanalizacyjną ciśnieniową o dł.13,4 km, 17 przepompowni ścieków, 3 hydroforownie, rozbudowano oczyszczalnię ścieków, zwiększając jej przepustowość o 300 m3, przyłączono 282 budynki, a inwestycje te kosztowały 23 mln zł.

Oświata

Zadania oświatowe zaczęły być prowadzone przez samorząd gminny od 1994 r. Na terenie gminy aktualnie działają dwa Zespoły Szkół: Zespół Szkół w Zembrzycach, obejmujący Szkołę Podstawową, Gimnazjum i Przedszkole oraz Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.  W miejscowościach Śleszowice i Marcówka działają szkoły podstawowe. Do 2008 r. funkcjonowała Szkoła Podstawowa w Tarnawie Górnej, która z dniem 1 września 2008 r. uległa likwidacji z powodu małej liczby uczęszczających tam dzieci.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w okresie 20-lecia należą:
- budowa Szkoły Podstawowej w Śleszowicach (1992-1995),
- budowa sali gimnastycznej w Tarnawie Dolnej oraz modernizacja szkoły (wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego, budowa kotłowni olejowej) (1994-1996),
- modernizacja szkoły w Zembrzycach (wymiana stropów, wymiana stolarki okiennej i kapitalny remont stolarki drzwiowej) (1996),
- modernizacja szkoły w Marcówce (wymiana konstrukcji dachowej, pokrycia dachowego nad szkołą i nadbudowa 2 sal lekcyjnych, docieplenie budynku) (1996-1997),
- budowa boiska przyszkolnego i ogrodzenia w Śleszowicach (1996-1997),                       
- budowa zaplecza sali gimnastycznej oraz rozbudowa szkoły w Zembrzycach (1997-1999),

- nadbudowa szkoły w Tarnawie Dolnej, przewiązka, ocieplenie i remont elewacji (1998-1999),
- remont pokrycia dachowego starej szkoły i boisko przyszkolne w Śleszowicach (2000),
- remont Szkoły Podstawowej w Tarnawie Górnej (1999-2000),
- wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Marcówce oraz odnowa elewacji (2000),
- wymiana stolarki w starym budynku szkoły w Tarnawie Dolnej, budowa przewiązki (2001),
- usuwanie szkód powodziowych w szkole w Zembrzycach, wykonanie ogrodzenia szkoły i wymiana części okien (2001),
- budowa boiska przyszkolnego w Tarnawie Dolnej (2003),
- wymiana okien w szkole w Marcówce, zakup pieca c. o. (2005-2006),
- remont szkoły w Tarnawie Dolnej (2006),
- remont szkoły w Tarnawie Dolnej (2007-2008).                                                                          
Łącznie na inwestycje i inne prace wydano w tym okresie kwotę ok. 12 mln zł. 

Ochrona zdrowia

Prowadzenie ośrodków zdrowia gmina przejęła w 1995 r. Wcześniej administrowane były przez ZOZ Sucha Beskidzka. W poszczególnych latach wykonane zostały następujące prace remontowe i modernizacyjne:
- remont Przychodni Zdrowia w Zembrzycach (1997),
- adaptacja parteru Przychodni Zdrowia w Zembrzycach, wymiana stolarki (2000),
- remont dachu na Przychodni Zdrowia w Śleszowicach, wymiana okien (2001-2002),
- remont Przychodni Zdrowia  w Zembrzycach (2002-2004),
- modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Śleszowicach (przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych) (2002-2004),
- remont budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach (w tym wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych) (2008).
Na poprawienie warunków pracy w przychodniach zdrowia wydatkowano kwotę 320,9 tys. zł.

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna i turystyczna

Znaczne nakłady finansowe zostały poniesione przez gminę na budowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. W tym zakresie zrealizowano:

- budowę budynku dla OSP i LKS w Marcówce (2000-2001),
- budowę hali sportowej w Zembrzycach przy Zespole Szkół (2000-2002),
- usuwanie szkód powodziowych w pawilonie sportowym w Zembrzycach (2001-2003),
- remont dachu sali gimnastycznej i nawierzchni boiska w Marcówce (2002),
- budowę boiska sportowego wraz z mostem w Tarnawie Dolnej, oraz ogrodzenie  boiska sportowego (2003-2006).
Łącznie nakłady na te zadania wyniosły kwotę 2.439.200 zł.

W zakresie infrastruktury turystycznej :
- wytyczono na terenie gminy przebieg Bursztynowego Szlaku „Greenways” - szlak ten ma inicjować i wspierać działania społeczności lokalnych, łączyć ciekawe miejsca ludzi i ich inicjatywy, dzięki czemu można wspierać praktyczne działania na rzecz dziedzictwa kulturowego, ekoturystykę i produkt lokalny,
- w ramach projektu "Turystyka, Kultura i Produkt Lokalny największą wartością Podbabiogórza",  wyznaczone i oznakowane zostały przystanki Ekomuzeum.

Inne :

Ważnym zadaniem było wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy oraz remonty budynków stanowiących ich siedziby:
- zakup samochodów dla: OSP Śleszowice (2004), OSP Marcówka (2005), OSP Tarnawa Dolna (2006),  OSP Zembrzyce (2009),
- usuwanie szkód powodziowych w budynku OSP Zembrzyce (2001-2004),
- remont budynku OSP w Śleszowicach (2002-2006),
- remont budynku OSP w Tarnawie Dolnej (2004-2006),
- remont budynku klubu w Tarnawie Górnej (2004-2006),
- remont remizy OSP w Zembrzycach (2007).
Z innych zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę Zembrzyce wymienić można jeszcze wykonanie stabilizacji osuwiska "Cudziki" w Tarnawie Dolnej - nakłady 1.484.300 zł. (2007-2008).


INWESTYCJE ZEWNĘTRZNE

1. Gaz wysokoprężny Stryszów - Zembrzyce - Sucha Beskidzka (1992-1994).
2. Inwestycje związane z budową zbiornika "Świnna Poręba".
3. Budowa urządzeń teletechnicznych (główne linie, światłowody wraz z siecią rozdzielczą w miejscowościach: Zembrzyce, Śleszowice, Tarnawa Dolna i Tarnawa Górna (2000-2006).
4. Budowa stacji trafo wraz z siecią elektryczną dla części Tarnawy Dolnej (Starczały).
5. Częściowa regulacja Skawy, Paleczki i Tarnawki ze środków RZGW (2002-2005).


PLANY ROZWOJU GMINY


Plany rozwoju Gminy Zembrzyce zostały ujęte:
- w Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zembrzyce               
(1998),
- w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013,
- w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sołectw wchodzących w skład gminy,
- w Strategii Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009-2015,
- w opracowanych dla każdej miejscowości Planach Odnowy na lata 2008-2015.
Główne kierunki rozwoju mają przyczynić się do utworzenia gminy nowoczesnej, atrakcyjnej dla turystów, w której zachowane zostaną walory dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Misję gminy Zembrzyce określono następująco: "Gmina Zembrzyce - obszar zrównoważonego rozwoju, ośrodek o charakterze rolniczym i turystycznym, z dobrą infrastrukturą sprzyjającą rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości. Gmina z dobrą ofertą turystyczną i agroturystyczną, miejsce rozwoju gospodarczego. Bezpieczny samorząd zapewniający komfort życia i wypoczynek jej mieszkańcom".


NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY GMINY W OSTATNIM 20-LECIU

Edukacyjne

Zespół Szkół  w Zembrzycach:
- IV miejsce w Polsce w Konkursie Krajoznawczo-Turystycznym (1996),
- I i II miejsce w pchnięciu kulą oraz II miejsce w sztafecie podczas międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych Euroregionu Beskidy (2001).
Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej:
- VIII miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej (2005),
- wyróżnienia w konkursie na szczeblu województwa w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (2001-2008),
- wyróżnienie w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z języka niemieckiego (2008). 
Szkoła Podstawowa w Śleszowicach:
- VII miejsce w województwie w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (2005),
- I miejsce w powiecie w Turnieju BRD (2004-2005),
- wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” (2009),
- II miejsce w powiecie w Turnieju Wiedzy Pożarniczej (2009).
Szkoła Podstawowa w Marcówce:
- certyfikat "Szkoła z klasą" (2003),
- Ekoprzyjaciel: "Szkoła Przyjazna Środowisku"(2006),
- "Szkoła bez przemocy" (2009),
- I miejsce w rejonie małopolsko-świętokrzyskim (2004-2009) i III miejsce w ogólnopolskim konkursie "SKO" (2004, 2007, 2009).

Sportowe

Wielkim piłkarskim świętem było towarzyskie spotkanie narodowych reprezentacji juniorów do lat 18 Polski i Rumunii, rozegrane na stadionie Garbarza w Zembrzycach w 2001 r. Innymi dużymi zawodami, które odbyły się na terenie gminy, były:
- kolarski Puchar Świata UCI Trias Word Cup Poland (2003),
- kolarskie Mistrzostwa Polski w Trialu (2004, 2006),
- drużynowe Mistrzostwa Polski w Trialu (2007).
W gminy działają 3 kluby sportowe:
- Ludowy Klub Sportowy Garbarz w Zembrzycach, gra w V lidze, sukcesem klubu są występy w IV lidze w latach 1999-2007,
- Ludowy Klub Sportowy Błyskawica w Marcówce, gra w B klasie, sukcesem klubu są występy w V lidze w latach  2005-2007,
- Ludowy Klub Sportowy Tarnawianka w Tarnawie Dolnej, gra w C klasie.

Kulturalne

Na terenie gminy prężnie działają:
- orkiestra dęta „Rytm” w Zembrzycach, założona w 1922 r., nagradzana wieloma nagrodami              w konkursach orkiestr dętych, w tym m. in. za III miejsce w przeglądzie orkiestr "Echo Trombity" i I miejsce za przemarsz paradny (2002), za III miejsce w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych i II miejsce w przeglądzie orkiestr "Echo Trombity" w Naprawie (2004),
- orkiestra Stowarzyszenia Muzycznego Śleszowice, założona w 2001 r.; na swym koncie ma liczne nagrody i wyróżnienia, w tym m.in.: I miejsce w eliminacjach powiatowych  festiwalu "Talenty Małopolski" i wyróżnienie w etapie wojewódzkim (2007, 2008), udział w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Lasse, w Austrii (2007),
- Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawie Dolnej, założone w 2002 r.: zajęło I miejsce w konkursie wieńca (kategoria: wieniec współczesny) na Dożynkach Powiatowych (2007, 2008), otrzymało nagrodę specjalną (2006), zajęło I miejsce w Konkursie Potraw Wielkanocnych (2007),
- Zembrzyckie Koło Mioduszyna, założone w 2007 r., wśród swoich osiągnięć ma: I miejsce w kategorii wieniec tradycyjny na Dożynkach Powiatowych (2008), I miejsce w Powiatowym Konkursie Potraw i Palm w Budzowie (2008), II miejsce w Powiatowym Konkursie Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych "Babiogórskie Posiady" (2009),
- zespół "Wesołe Struny" z Zembrzyc, założony w 1990 r. i prowadzony przez Barbarę Cyganik, może pochwalić się licznymi osiągnięciami, z których najważniejsze to: II (w 2007 r.) i III (w 2006 r.) miejsce w Małopolskim Konkursie Poezji Śpiewanej, I miejsce w Festiwalu Form Muzycznych "Talenty Małopolski" (2007), najwyższe trofeum i tytuł "Talentu Małopolski 2008", I miejsce "Talent Małopolski 2009", II miejsce w Festiwalu Pieśni Maryjnych "Ave Maryja" (2008), 
- zespół "Mirameja" z Zembrzyc, liczy 15 członków, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, gra i śpiewa od 2005, ma znaczne osiągnięcia, m. in.: wyróżnienia zdobyte w 2008 i 2009 w finale wojewódzkim Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski", I miejsce w konkursie Kolęd i Pastorałek - Ślemień 2009 (konkurs ogólnopolski), II miejsce w wojewódzkim konkursie "Śpiewam dla Ciebie Mamo" (2009),
- "Różorańczowi" - duet muzyczny, który działa od 2007 r. zajął: I miejsce w Małopolskim Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski" w 2008 i 2009, II miejsce w XV Wojewódzkim Konkursie Poezji Śpiewanej - Kraków 2007,
- "Duecento"- duet muzyczny założony w kwietniu 2009, który już ma na swoim koncie znaczące osiągnięcia: I miejsce w Małopolskim Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski" 2009, I miejsce w wojewódzkim konkursie "Śpiewam dla Ciebie Mamo" (2009).

W gminie działają również inne zespoły: "Jagódki" z Marcówki, "Renovation" z Zembrzyc, "Nothing-Mashine" z Tarnawy Górnej i "Malwinki" ze Śleszowic.

Nagrody, wyróżnienia

- "Lider Ekologii" za lata 2005/2006,
- w rankingu inwestycyjnym tygodnika "Wspólnota" za lata 2005-2007 w kategorii: gminy wiejskie, gmina Zembrzyce zajęła V miejsce (na 1581 gmin),
- w rankingu tygodnika "Wspólnota" - wydatki inwestycyjne na infrastrukturę techniczną za lata 2006 - 2008 w kategorii: gminy wiejskie, gmina Zembrzyce zajęła IX miejsce (na 1586 gmin),
- "Lider Ekologii" za lata 2008/2009.  

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572