Gmina Budzów

- powierzchnia gminy - 74 km2
- ludność - 8 902 osób (stan na dzień 31.12.2020)
- Gmina Budzów – wsie: Jachówka, Baczyn, Bieńkówka, Budzów, Palcza, Zachełmna

Miejscowości wchodzące w skład obecnej gminy Budzów zostały założone w XIV lub na pocz. XV w. Aż do upadku I Rzeczypospolitej pozostawały w granicach województwa krakowskiego. Po I rozbiorze Polski obszar ten znalazł się w obrębie Cesarstwa Austriackiego i do zakończenia I wojny światowej należał do Królestwa Galicji i Lodomerii. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w okresie dwudziestolecia międzywojennego obszar obecnej gminy Budzów wchodził ponownie w skład województwa krakowskiego, będąc częścią powiatu z siedzibą w Wadowicach. Podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945 tereny te zostały włączone do Generalnego Gubernatorstwa i należały do powiatu krakowskiego w dystrykcie krakowskim. Po II wojnie światowej miejscowości obecnej gminy powróciły do województwa krakowskiego, ponownie wchodząc w skład powiatu wadowickiego, a w okresie 1956-1975 – suskiego. Po reformie administracyjnej i likwidacji powiatów w 1975 r. omawiany obszar znalazł się w granicach województwa bielskiego. Od reformy samorządowej w 1990 r. gmina Budzów funkcjonuje w nie zmienionym kształcie. Od 1999 r. gmina ponownie wchodzi w skład powiatu suskiego w województwie małopolskim.   

DOROBEK GMINY W OKRESIE 30-LECIA 1990-2020

Jedne z najtrudniejszych dni w swojej historii gmina Budzów przeżyła pod koniec lipca 2001 r. Katastrofalna powódź zniszczyła wówczas, oprócz wielu prywatnych domostw, również budynki użyteczności publicznej, a także wszystkie mosty i większość dróg. Odbudowa zniszczonej infrastruktury, dzięki działaniom samorządu i pomocy płynącej z wielu źródeł, zakończyła się sukcesem i dzisiaj gmina ma zupełnie nowe oblicze.
Budzów jest gminą o dużym potencjale rozwojowym, w jej skład wchodzi sześć wsi: Baczyn, Bieńkówka, Budzów, Jachówka, Palcza i Zachełmna.

INWESTYCJE KOMUNALNE

Sieć drogowa

Podstawowy układ komunikacyjny w gminie stanowią:

 1. Droga przebiegająca przez Budzów, Baczyn, Palczę oznaczona nr 956 jako droga wojewódzka, której właścicielem jest Urząd Marszałkowski a administratorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wojewódzka nr 956. Droga wojewódzka jest remontowana również przy udziale środków z budżetu gminy. Na całej długości wybudowano chodniki dla pieszych również z udziałem środków budżetu gminy.
 2. Drogi powiatowe o długości 20.731 km.
  • droga powiatowa Budzów – Bieńkówka  K 1689 (na długości 2,08 km),
  • droga powiatowa Baczyn – Glinnik K 1707 (2 km),
  • droga powiatowa Budzów – Zachełmna K 1706 (3,95km),
  • droga powiatowa Brody – Palcza K 1707 (2,701 km)

Przy drogach powiatowych w ostatnich  latach wybudowano z udziałem środków gminy 12 km chodników. Przy udziale środków gminnych, wykonane zostały remonty nawierzchni:

  • drogi powiatowej Budzów – Bieńkówka ,
  • drogi powiatowej Baczyn – Glinnik,
  • drogi powiatowej Budzów – Zachełmna

oraz mosty i przepusty na drogach  powiatowych w miejscowości Bieńkówka, Jachówka, Baczyn

3. Drogi gminne to drogi prowadzące do przysiółków, określone w uchwale podjętej przez Radę Gminy w 2003 roku. a pozostałe drogi to drogi wewnętrzne, wspólnotowe lub nieposiadające oznaczonego stanu prawnego. Do wszystkich przysiółków i osiedli prowadzą obecnie drogi asfaltowe. Wykonane zostały także dwie drogi łączące sąsiednie gminy: drogę w Bieńkówce łączącą się z drogą z Harbutowic oraz drogę w Jachówce łączącą się z drogą z Makowa Podhalańskiego. Tworzą one ważne, alternatywne połączenie komunikacyjne dla gminy. Najdobitniej taka ich funkcja sprawdziła się podczas powodzi w 2001 r., gdy zostały zniszczone główne szlaki komunikacyjne i cały transport z pomocą dla mieszkańców gminy odbywał się tymi górskimi drogami.

Gmina ma w planie budowę ważnego ciągu komunikacyjnego, łączącego Maków Podhalański z Budzowem.
W gminie Budzów są 32 obiekty mostowe, które zostały odbudowane po powodzi w 2001 roku.

Gospodarka komunalna

W ciągu ostatnich 30 lat zamontowano 830 punktów świetlnych we wszystkich sołectwach gminy, wybudowano 55 zatok autobusowych, w tym 22 wiat  autobusowych szklanych oraz 18 wiat drewnianych. Wybudowano 7 studni głębinowych zaopatrujące w wodę budynki użyteczności publicznej: w Zachełmnej, Bieńkówce , Budzowie, Palczy, Baczynie Od roku 2003 prowadzi się systematyczną selektywną gospodarkę odpadami. Dla poprawy czystości powietrza zainstalowano ogrzewania olejowe: w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 w Budzowie, Przedszkolu Samorządowym w Budzowie, Ośrodku Zdrowia w Budzowie, Szkole Podstawowej w Jachówce, Szkole Podstawowej w Baczynie, Szkole Podstawowej w Palczy, Szkole Podstawowej w Bieńkówce, Domu Wiejskim w Bieńkówce, Gminnym Ośrodku Kultury w Jachówce, budynek rekreacyjno–turystyczny w Palczy. Wymiana instalacji efektywnie wpływa na stopień zanieczyszczenia powietrza w całej okolicy.

W 2020 roku zrealizowano następujące zadania dot. gospodarki wodno-ściekowej:

– budowa oczyszczalni ścieków w Budzowie wraz z infrastruktura techniczną,

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów etap 1 o łącznej długości 19.251,02 mb.

Oświata

Prowadzenie zadań oświatowych samorząd gminy przejął w 1994 roku. Obecnie na terenie gminy działa 7 szkół podstawowych, 2 Przedszkola Samorządowe . Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ostatnim 20-leciu zaliczyć można:

 • wybudowanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Budzowie wraz z salą gimnastyczną, które w roku 1999 zostały zaadaptowane na Gimnazjum,
 • salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Jachówce (1992),
 • salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 2 w Budzowie (1996),
 • salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Bieńkowce (2003),
 • dobudowę do istniejącej w Szkole Podstawowej w Palczy sali gimnastycznej z zapleczem – zadanie to  zostało dofinansowane ze  środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (2006),
 • wybudowanie  Szkoły Podstawowej w Budzowie wraz z salą gimnastyczną (2010),
 • przeprowadzenie generalnych remontów i modernizacji wszystkich obiektów oświatowych, polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ociepleń budynków wraz z elewacją, wymianą pokryć dachowych itp.,
 • wybudowanie 7 boisk sportowych przy szkołach podstawowych: w Budzowie (SP nr 2 – o nawierzchni trawiastej), w Jachówce, Bieńkówce , Palczy, Budzowie i Zachełmnej (o nawierzchni poliretanowej),
 • założenie monitoringów w budynku  oświatowych ,
 • rozbudowę przedszkoli samorządowych w Budzowie i w Bieńkówce; w wyniku rozbudowy uzyskano dodatkowe sale dydaktyczne dla dzieci

Ochrona zdrowia

Ośrodki zdrowia zostały przejęte przez gminę w 1995 r., wcześniej należały do ZOZ Sucha Beskidzka.

Na terenie Gminy Budzów działają dwa Zakłady Opieki Zdrowotnej: Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Budzowie i Publiczny Ośrodek Zdrowia w Bieńkówce, które sprawują opiekę nad ludnością w zakresie opieki zdrowotnej. W Ośrodku Zdrowia w Bieńkówce działają poradnie ogólna, stomatologiczna. Ośrodek obejmuje swą opieką pacjentów z sołectwa Jachówka i Bieńkówka oraz innych zgłoszonych zgodnie ze złożonymi deklaracjami. W Ośrodku Zdrowia w Budzowie działają poradnie: ogólna, dziecięca, dla Kobiet, poradnia stomatologiczna Ośrodek Zdrowia w Budzowie sprawuje opiekę zdrowotną nad osobami zgodnie ze złożonymi deklaracjami przez mieszkańców sołectwa Budzów, Baczyn, Palcza, Zachełmna.

W ostatnich latach zrealizowano następujące inwestycje i zadania związane ze służbą zdrowia:

 • wykonano remonty budynków ośrodków zdrowia w Budzowie i Bieńkówce – również częściowo pod kątem likwidacji barier architektonicznych,
 • przekształcono Poradnię Stomatologiczną na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2004 r.,
 • przekształcono Ośrodek Zdrowia na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (od 1.01.2010 r.).

INFRASTRUKTURA SPORTOWO- TURYSTYCZNA 

Doceniając rolę sportu w indywidualnej i zespołowej pracy w procesie wychowania dzieci i młodzieży, jako czynnika przeciwdziałającego zjawiskom patologii społecznej, gmina wspierała i wspiera finansowo kluby sportowe i instytucje kultury. Kluby sportowe otrzymują dotacje w ramach otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez gminę na realizację zadań w zakresie  kultury fizycznej i sportu. W gminie działają 2 kluby sportowe: LKS Strzelec Budzów i LKS Bieńkówka, oba zarejestrowane w MZPN w podokręgu wadowickim.
W zakresie infrastruktury sportowej i turystycznej w okresie ostatniego 30-lecia zrealizowano następujące inwestycje:

 • wybudowano w Bieńkówce, Budzowie i Jachówce pełnowymiarowe boiska sportowe do piłki nożnej wraz z zapleczem socjalnym (są corocznie modernizowane),
 • wybudowano 2 Orliki w Baczynie ,Palczy,
 • wytyczono szlak edukacyjny na Babicę w Bieńkówce, oznakowano i zamontowano tablice informacyjne,
 • utworzono Podbabiogórskie Ekomuzeum “Szlakiem atrakcji i produktów lokalnych Podbabiogórza”, obejmujące na terenie całej gminy 6 punktów i 22 przystanki ekomuzealne, a także oznakowano 12 km tras konnych i 49,5 km tras rowerowych. Przedsięwzięcie zrealizowano przy współpracy ze Stowarzyszeniem LGD “Podbabiogórze”.

INNE

W ciągu 30 lat gmina nabyła: 4,9173 ha gruntów z przeznaczeniem pod budowę szkoły, wodociągu i oczyszczalni, budynki i grunty ośrodków zdrowia w Budzowie i w Bieńkówce, grunty pod boisko sportowe w Budzowie, w Bieńkówce i pod boisko „Orlik 2012” w Baczynie, część budynku po byłym SKR w Budzowie (nieodpłatnie), parkingi przy kościołach w Jachówce i w Budzowie, grunty pod zatoki autobusowe w Baczynie, Bieńkówce i Budzowie oraz 1,1999 ha z przeznaczeniem pod budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzów.

Na terenie gminy działa 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, każda jednostka ma swoją siedzibę w budynku remizy lub w jego części. W ostatnich latach remizy te zostały wyremontowane i zmodernizowane. Jednostki OSP posiadają 11 samochodów pożarniczych, które zakupione zostały w latach 1991-2020.  Wszystkie jednostki OSP zaopatrzone są w profesjonalny sprzęt gaśniczy ( motopompy, piły motorowe, agregaty prądotwórcze, węże, radiostacje. Na utrzymanie, szkolenia pożarnicze, wyposażenie i sprawne działanie jednostek straży zabezpiecza się w budżecie gminy co roku określone środki finansowe.

Ponadto zostały wybudowane zostały następujące gminne inwestycje służące dla mieszkańców gminy Budzów m.in.:

 • wybudowanie placów zabaw dla dzieci,
 • wybudowane siłowni zewnętrznych ogólnodostępnych,
 • wybudowanie budynku rekreacyjno- turystycznego w Palczy ,
 • wybudowanie budynku gospodarczego w Budzowie ( naprzeciw Urzędu Gminy),
 • rozbudowę Domu Wiejskiego w Bieńkówce
 • wybudowanie kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Baczynie oraz Palczy – są to kompleksy boisk wraz z zapleczami szatniowo – socjalnymi dostępnych dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą aktywnie wypoczywać; zadania te dofinansowane zostały ze środków Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego

INWESTYCJE ZEWNĘTRZNE

Wizerunek gminy, ład przestrzenny, poprawiły się dzięki dobrej współpracy z administratorami, zarządcami i realizatorami licznych inwestycji zewnętrznych, takich jak:

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, który uregulował i zabezpieczył wiele odcinków potoków: Paleczka, Jachówka, Zachełmka, na długości ,
 • Zakład Energetyczny w Wadowicach, który wymienił i wybudował kilka odcinków sieci energetycznej i stacji trafo,
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który wyremontował drogi, wybudował chodniki i odbudował mosty,
 • Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, które wyremontowało drogi, chodniki, odbudowało mosty.

Ponadto:

 • na terenie gminy działa trzech operatorów telefonii komórkowej: ORANGE, ERA, PLUS GSM,
 • Telekomunikacja Polska S.A wykonała częściowo linie światłowodowe sieci teletechnicznej.

PLANY ROZWOJU GMINY

Główne kierunki rozwoju gminy wraz z zagadnieniami ochrony środowiska i kwestiami związanymi z rozwiązywaniem problemów społecznych w gminie zostały ujęte w dokumentach o znaczeniu strategicznym, tj. w:

 • Programie Ochrony Środowiska Gminy Budzów wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Budzów,
 • Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Budzów,
 • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Budzów,
 • Strategii Rozwoju Gminy Budzów na lata 2008-2020.W 2021 r. prztsapuiono do opracowana nowej Strategii na lata 2021-2030.
  Rozwój gminy jest skierowany na stworzenie warunków do rozwoju agroturystyki, atrakcyjności, nowoczesności z pełnym zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Do realizacji  tych celów posłużą m.in:
 • budowa wyciągów narciarskich,
 • budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych,
 • budowa kanalizacji,
 • budowa wież widokowych,
 • budowa sieci szerokopasmowej,
 • wykonanie instalacji systemu słonecznego ogrzewania wody w budynkach użyteczności publicznej,
 • remont boisk sportowych,
 • dalsza budowa i modernizacja dróg, chodników oraz oświetlenia ulicznego.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY GMINY W OSTATNIM 30-LECIU

Edukacyjne

W trosce o wysoką jakość oświaty w gminie wyremontowano i zmodernizowano wszystkie szkoły i przedszkola oraz wyposażono w nowoczesną bazę dydaktyczną, co skutkuje m.in. dobrymi wynikami nauczania. Do największych osiągnięć edukacyjnych zaliczyć można zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty:

 • Szkoła Podstawowa w Jachówce – zdobycie tytułu Laureata Małopolskiego Konkursu Humanistycznego, Laureata Małopolskiego Konkursu Biblijnego,   oraz wielu finalistów,
 • Szkoła Podstawowa w Bieńkówce  – zdobycie tytułu Laureata Małopolskiego Konkursu Biblijnego, Chemicznego, Biologicznego oraz wielu finalistów,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Budzowie – zdobycie tytułu finalisty  Małopolskiego Konkursu Chemicznego, Małopolskiego Konkursu Ekologicznego
 • Zespól Szkolno- Przedszkolny w Baczynie – tytuły finalistów Małopolskiego Konkursu Biblijnego, udział ucznia w etapie wojewódzkim: Informatyczny Konkurs Tematyczny „Od algorytmu do programu” dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego, liczni finaliści konkursu  informatycznego „Małopolskie Baltie”  oraz liczni finaliści  Międzynarodowego Konkursu Programistycznego “Baltie „
 • Zespól Szkolno-Przedszkolny w Palczy – tytuł laureata Małopolskiego Konkursu Matematycznego,
 • Szkoła Podstawowa w Zachełmnej – tytuły  laureata  Małopolskiego Konkursu Biblijnego”, Małopolskiego Konkursu Informatycznego „Małopolskie Baltie , Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego oraz  liczni finaliści min. ; Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego,  Języka Angielskiego,  Małopolskiego Konkursu Matematycznego, Biblijnego, Chemicznego,, Biologicznego, Informatycznego „Małopolskie Baltie”.
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Budzowie  – tytuły  laureatów Małopolskiego Konkursu Humanistycznego, finaliści Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego                             i humanistycznego.

Oprócz osiągnięć w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty szkoły poszczycić się mogą osiągnięciami w innych konkursach:

 • uzyskanie przez ucznia Szkoły Podstawowej w Jachówce tytułu. Laureata I stopnia w Ogólnopolskiej Olimpliadzie Archimedes Plus – Linqua Plus z j. angielskiego oraz wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie “Morze Bałtyckie – morze przyjaźni”.Szkoła posiada liczne certyfikaty.
 • Uzyskanie przez uczniów Szkoły Podstawowej w Bienkówce : I miejsce w wojewódzkim konkursie “Na tropie przyjaznej energii”, wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie Ministra Edukacji Narodowej” Mam sześć lat i potrafię”, II miejsca w wojewódzkim konkursie ekologiczno- przyrodniczym., I miejsca w literackim konkursie wojewódzkim “Na Tatrzańskim Szlaku”,    uzyskanie certyfikatu przez szkołę “Civis et Patria” ( szkoła promująca regionalizm), uzyskanie tytułu laureatki wojewódzkiego konkursu Kuratoryjnego “Nasz Bohater Tadeusz Kościuszko” , wyróżnienie w Wojewódzkim Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży “Bajdurek, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o królowej Jadwidze “O Lilię Jadwigi Andegaweńskiej”, w Turnieju wiedzy pożarniczej – I miejsce powiat, I miejsce województwo,7 miejsce finał ogólnopolski , I,  II, III miejsce w wojewódzkim konkursie ekologicznym” Na ratunek Ziemi”, uzyskanie “Bardzo dobrego” wyniku w konkursie matematycznym “Kangur”, nagroda specjalna w konkursie on-line “35 lecie Bajdurka”,  nagroda specjalna w konkursie “W 100-lecie urodzin Jana Pawła II”,  I miejsce w wojewódzkim konkursie kuratoryjnym “Czysta Małopolska”,
 • Uzyskanie przez Szkołe Podstawową Nr 2 w Budzowie I,II,II miejsca w Międzynarodowym Konkursie „Mieszkam w Beskidach”, I miejsca w Powiatowym Festiwalu Ekologicznym „EKO2019” I miejsca w Powiatowym Konkursie „Babiogórska Szopka Regionalna” oraz zdobycie certyfikatów : EDUSCIENCE, Szkoła Promująca Zdowie, Eko-szkoła, Odblaskowa szkoła ( dwukrotne wyróżnienie), Rekord dla Niepodległej, Profesjonalny system wspomagania szkól województwa małopolskiego.
 • Uzyskanie przez Szkołę Podstawowa Nr 1 w Budzowie tytułu laureata                       w Wojewódzkim konkursie plastycznym organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy „Wiem, umiem, rozumiem – jestem superbohaterem”, w konkursie Czysta Małopolska, zdobycie w konkursie „OSE Wyzwanie ”– nagrody w postaci mobilnej pracowni  multimedialnej, Uzyskanie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ Jan Paweł II w oczach dziecka”.
 • Uzyskanie przez Zespól Szkolno- Przedszkolny w Baczynie nagrody głównej              w ogólnopolskim konkursie fotograficznym  w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – „Tymek i Tola na ekologicznej ścieżce” , zdobycie w konkursie „OSE Wyzwanie ”– mobilnej pracowni  multimedialnej , pierwsze miejsce ucznia w konkursie algorytmicznym Centrum Mistrzostwa Informatycznego w rejonie uczelni partnerskiej AGH, jednocześnie 3 miejsce w kraju , I miejsce w  Wojewódzkim Konkursie Plastycznym – „Stanisław Moniuszko – obrazy muzyką malowane”,            I miejsce w  Wojewódzkim Etapie  Konkursu Plastycznego KRUS – „Bezpiecznie na wsi” . Uczniowie biorą udział w licznych programach i uzyskują certyfikaty dla szkoły min. „Matematyka innego wymiaru” – „Szkoła matematycznych innowacji”, „Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń”,  „Cybernauci-kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”, „Mistrzowie kodowania” i wiele innych.                                        
   
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baczynie pozyskał granty:
 • Centrum Mistrzostwa Informatycznego w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 – ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.
 • W OTOCZENIU ANGIELSKIEGO” realizowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach Programu „English Teaching- small grants”, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida” oraz dodatkowy grant  na dodatkowy projekt wakacyjny- półkolonie        z j. angielskim,
 • Grant finansowany przez Fundację mBanku  “Z matematyką na Ty” – rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania matematyki .
 • Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Palczy uzyskali : tytuł laureata– konkursu ogólnopolskiego „Laur Michała Anioła” –  w kategorii kreatywna                 i innowacyjna szkoła, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur – wynik bardzo dobry i wyróżnienie, „Czysta Małopolska” – konkurs MEN –  tytuł finalisty 6 uczniów, Międzynarodowy Konkurs Mieszkam w Beskidach – I, II, III miejsce            i wyróżnienie, ogólnopolski konkurs matematyczny „Leon” – laureat, Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny – tytuł laureata, Ogólnopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej – tytuł laureata, Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej – II miejsce.
  Zespól Szkolno-Przedszkolny w Palczy pozyskał granty :
 • „ Tutoring rówieśniczy w nauczaniu matematyki” na realizację projektu matematycznego finansowany z mBanku, 
 • „Myślenie ma przyszłość” – na realizację projektu matematycznego finansowany z mBanku,
 • „Mikrodotacja z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich”  na utworzenie ogrodu sensorycznego dla przedszkolaków ,
 • „Lekcja.enter” grant – darmowe szkolenia dla nauczycieli z zakresu nowoczesnej TIK.

Szkoła prowadzi również EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY „Kompetencje matematyczne drogą do sukcesu – wsparcie nauczania matematyki w szkole podstawowej oraz  uzyskała liczne certyfikaty min.: Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” „Szkoła Promująca Zdrowie”,  „Szkoła Odkrywców Talentów” ,  „Szkoła dobrego Wychowania” ,  „Matematyka innego wymiaru” ,  „Przedszkole Talentów” i wiele innych.

 • Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej uzyskali :tytuł Finalisty- II m. Ogólnopolskiego Konkurs Bonus TIK?-TAK! – Zaczaruj z Baltie , wyróżnienia w Międzynarodowym  konkursie  Kangur Matematyczny, tytuł  laureata                      w Wojewódzkim konkursie  na projekt edukacyjny „Jan Paweł II – człowiek wielu pasji”, III miejsce w  Ogólnopolskim Konkursie  fotograficzno – filmowy „NASZ ELITMAT TEAM” w ramach projektu „Matematyka Innego Wymiaru”, 3 Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Plastyczny „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii Solidarności mojego regionu” organizowany w ramach projektu „Historia Solidarności w Małopolsce”, W Wojewódzkim  Konkursie  na prezentację multimedialną na temat „Wykorzystanie izb    regionalnych w praktyce szkolnej” –             I miejsce, W Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym  „Na ratunek Ziemi – tajemnice ziół”- II     miejsce, tytuł  Laureata XIX Małopolski Konkurs Plastyczno-Etnograficzny Wycinanka Wystrzyganka Ludowa, corocznie liczni Laureaci Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach” Małopolskim Konkursie  Plastycznym „Dbajmy o czyste powietrze, glebę i wodę”- tytuł finalisty oraz wiele innych.   Uczniowie maja  liczne osiągniecia teatralne : I miejsce                w I Przeglądzie Teatralnym „O Smocze Jajo”, organizowanym przez Teatr Groteska   w Krakowie, Grand Prix w VIII Regionalny Przeglądzie Przedstawień Jasełkowych   w Zatorze, Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „BAJDUREK” – II miejsce  ,             I Przegląd Teatrów Szkolnych Polski Południowej Felicjan 2013- III miejsce ,            XX Wojewódzki Przegląd Teatrów Anglojęzycznych – Konkurs „BLIŻEJ ŚWIATA” III    miejsce .                                                                                                                   .                                                                                                                                             Szkoła Podstawowa w Zachełmnej –jest Laureatem Nagrody Starosty Suskiego za rok 2018 za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Posiada liczne certyfikaty min. : certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, certyfikat CIVIS ET PATRIA w ramach projektu „Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna”, certyfikat SZKOŁY upowszechniającej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych i wiele innych.

W latach działalności Gimnazjum w Budzowie uczniowie zajmowali wysokie miejsca             w konkursach organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty, zdobywali wyróżnienia w finałach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Teatrze, zajęli III miejsce        w konkursie „Sabałowe Bajania” , III miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie”.

Również przedszkola samorządowe biorą udział  w konkursach  i mają  wysokie osiągnięcia m.in. takie jak: I miejsce w etapie  wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu plastycznego           „ Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastyczno – technicznym „ Pamiątka z podróży po Europie”,  I miejsce ogólnopolskim konkursie plastycznym „ Na wiosennej łące”,  II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „ Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje, II i III miejsce w konkursie ogólnopolskim plastycznym „ Jesienny kolaż” , Laureat i wyróżnienie            w ogólnopolskim  konkursie plastycznym „ Ubierzmy choinkę dla Jana Pawła II” ,  Laureat   w ogólnopolskim konkursie plastycznym „ Kartka wielkanocna do Papieża Franciszka” . Przedszkola również posiadają wiele certyfikatów min.:  Certyfikat UNICEF Społecznie odpowiedzialna placówka ,  Piękna nasza Polsk cała , wzorowa placówka małego misia, certyfikaty za udział w programie „ Czyste powietrze wokół nas”,  Przyjaciel (nie) potrzebnej książki  i wiele innych.

 

Gmina sukcesywnie pozyskuje środki    na  realizację projektów unijnych w szkołach:

 • „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Budzów,”
 • „Mosty do wiedzy- wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Budzów”
 • „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”,
 • „Przedszkolaki nasza przyszłość”.

 Pozyskano  środki  z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na doposażenie wszystkich bibliotek szkolnych,
– uzyskano środki na realizację projektu „Już pływam” „Uczeń  na wsi” ,
– pozyskano środki na realizację programu „Odkrywam Małopolskę”,

– pozyskano środki na utworzenie w każdej szkole gabinetu pielęgniarki,

– wyposażono szkoły w pracownie przedmiotowe , tablice interaktywne,

– pozyskano środki na zakup 74 laptopów z grantu „Zdalna szkoła”  i „ Zdalna szkoła +”

 -uzyskano środki  z programu  „Posiłek w szkole i w domu” i wyremontowano dwie stołówki szkolne.

Sportowe

 • zdobycie I miejsca w województwie w rzucie oszczepem i pchnięciu kulą przez Gimnazjum w Budzowie,
  – zdobycie Mistrzostwa Małopolski Zachodniej przez trampkarzy starszych i młodszych klubu LKS Strzelec Budzów oraz awans do Małopolskiej Ligi Trampkarzy ,
 • zdobycie Pucharu Prezesa Wojewódzkiego Zrzeszenia LKS w Krakowie w kategorii juniorów młodszych przez LKS Strzelec Budzów ,
 • awans seniorów LKS Strzelec Budzów do klasy A ,
 • powstanie klubu sportowego LKS w Bieńkówce ,
 • udział LKS Bieńkówka – Sekcja Piłki Siatkowej dziewcząt w międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej ,
 • zajęcie przez LKS w Bieńkówce III miejsca w rozgrywkach o Mistrzostwo Klasy C

W LKS „STRZELEC” w Budzowie działają drużyny: Skrzaty, Żaki, Orliki, Młodzicy, Juniorzy młodsi, Seniorzy osiągając corocznie wiele sukcesów i wyróżnień.

W LKS Bieńkówka działają drużyny : Trampkarze, Juniorzy, Seniorzy.

Kulturalne

 • powstanie i działalność Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy, która pełni zadania ośrodka kultury w gminie. W skład organizacyjny instytucji wchodzi: Gminna Biblioteka w Palczy i jej 5 filii bibliotecznych w: Baczynie, Bieńkówce, Budzowie, Jachówce i Zachełmnej. Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami dysponuje księgozbiorem liczącym ponad 91 686 t woluminów. Biblioteka od lat zajmuje pierwsze miejsce w powiecie pod względem zakupu nowości wydawniczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców, jak również pierwsze miejsce w powiecie wśród gmin wiejskich pod względem liczby czytelników i wypożyczeń. Prowadzone są stałe warsztaty plastyczne, muzyczne i taneczne. BiOAK upowszechnia i wspiera rozwój amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego, poprzez sprawowanie opieki nad twórcami ludowymi, Kołami Gospodyń Wiejskich i orkiestrami dętymi.
 • utworzenie przy wszystkich bibliotekach czytelni z bezpłatnym dostępem do internetu,
 • organizacja, od 6 lat, cyklicznej imprezy o zasięgu powiatowym pn. “Powiatowy Konkurs Potraw i Palm Wielkanocnych” dla  Kół Gospodyń Wiejskich i szkól gastronomicznych powiatu suskiego,
 • organizacja cyklicznej imprezy “Dni Gminy Budzów” przeznaczonej dla mieszkańców gminy Budzów, której towarzyszą występy zespołów regionalnych, wystawy twórczości ludowej oraz degustacje potraw regionalnych,
 • organizacja konkursów pt. “Babiogórska Szopka Regionalna” (etap gminny) oraz “Światy, Podłaźniki i Pająki”, przeznaczonych dla rodzin oraz dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem konkursów jest kultywowanie i popularyzacja tradycji ludowych,
 • utworzenie Gminnej Izby Regionalnej,
 • utworzenie Zespołu Regionalnego “Budzowskie Kliszczaki” (2008).

Nagrody, wyróżnienia

 • I miejsce i tytuł Najlepsza Gmina „Platynowa Płyta Chodnikowa” za lata 2002-2007 w I Konkursie Bezpieczne Drogi w Małopolsce – budujemy chodniki (2008).
 • Od roku 2002 Urząd Gminy w Budzowie uzyskuje wysokie miejsca w rankingu najmniejszych wydatków bieżących poniesionych na administrację w kategorii gmin wiejskich.

Położenie gminy na mapie

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content