Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sgb.org.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-06-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-01

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Pomimo wielu starań i pracy ze strony redaktorów strony internetowej, zamieszczone na stronie internetowej informacje w różnej postaci artykuły lub załączniki mogą być niedostępne lub niezgodne cyfrowo w całości lub części z następujących przyczyn:

 1. publikacja treści miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej, w szczególności materiały pochodzące z archiwalnej strony internetowej, ponadto;
 2. niektóre treści , które nie zostały wytworzone lub nie zostały nabyte przez właściciela przedmiotowej strony internetowej (pochodzą z różnych źródeł) lub których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymagało by modyfikacji, do których Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich nie jest uprawniona,
 3. ich struktura nie daje możliwości integracji lub ingerencji w treść,
 4. niektóre skanowane dokumenty nie posiadają warstwy tekstowej,
 5. niektóre treści, multimedia nie posiadają opisów alternatywnych,
 6. materiały wideo nie posiadają transkrypcji oraz audiodeskrypcji,
 7. niektóre treści redaktorskie lub dokumenty posiadają niepoprawnie wyedytowana warstwę tekstową, tj. niezgodną z zasadami formatowania tekstu z zakresu “dobrych praktyk redaktorskich”.

Wyłączenia (na podstawie Ustawy)

 1. multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 roku,
 2. materiały nadawane na żywo,
 3. materiały mapowe.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-06-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-06-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

 • Maria Mazur
 • e-mail: info@sgb.org.pl
 • telefon: 665 053 572

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Rada Starszych Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
 • Mickiewicza 19
 • 34-200 Sucha Beskidzka
 • poczta elektroniczna: info@sgb.org.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich (biuro) zlokalizowane jest w budynku Urzędu Miasta Sucha Beskidzka przy ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, pokój nr 47, drugie piętro, którego właścicielem jest Gmina Sucha Beskidzka (Stowarzyszenie wynajmuje pomieszczenia od Gminy Sucha Beskidzka). Budynek spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • pomieszczenia biurowe Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich znajdują się na 2 piętrze budynku, pokój nr 47,
 • osoby z trudnościami w poruszaniu się w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą dostać się do budynku (parter) od frontu budynku przez rampę podjazdową do drzwi wejściowych, dalej na parter budynku. Brak jest windy do komunikacji pionowej między wyższymi kondygnacjami 1 i 2,
 • zapewnienie informacji oraz możliwości kontaktu z biurem Stowarzyszenia odbywa się poprzez kontakt z pracownikiem punktu informacji w Biurze Obsługi Mieszkańca lub wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod nr telefonu 665-053-572,
 • z boku budynku znajduje się ogólnodostępny, bezpłatny parking dla klientów, z wydzielonymi trzema miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • w budynkach i przed nimi brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych,
 • istnieje możliwość wstępu z psem asystującym,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W biurze Stowarzyszenia  nie ma możliwości bezpośredniego skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. Możliwość taka istnieje po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w biurze Stowarzyszenia, w terminie co najmniej na 7 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w biurze), z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać w następującej formie:

 • pocztą elektroniczna na adres: info@sgb.org.pl
 • telefonicznie na nr tel. 665-053-572
 • listownie (7 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez biuro)

INFORMACJE DODATKOWE

Ułatwienia

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wysoki kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • odwrócony kontrast,
 • jasne tło,
 • możliwość zmiany (zmniejszanie/powiększanie) rozmiaru tekstu,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
 • mapa strony,
 • podkreślone linki,
 • czytelna czcionka,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • skala szarości.

Inne informacje i oświadczenia

Strona internetowa aktualizowana jest na bieżąco. Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na jak najwyższym poziomie, a stwierdzane bariery w dostępności cyfrowej były niezwłocznie usuwane/korygowane.

APLIKACJE MOBILNE

Brak aplikacji mobilnych

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

telefon: 665-053-572
email: info@sgb.org.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
(z dopiskiem: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich)

Obserwuj nas na:

Facebook

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content