Klauzula RODO

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19 reprezentowanym przez Przewodniczącego Stowarzyszenia.

 1. DANE KONTAKOWE ADMINISTRATORA

 Może się Pani/Pan skontaktować z nami w stępujący sposób:

 • na adres siedziby: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
 • pod nr tel.: 665-053-572
 1. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 Dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach prawa w celu prawidłowej realizacji zadań określonych w Statucie Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH – POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego – poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym wykazem rzeczowym akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRE DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych.

 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody.
 • Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content