Gmina Lanckorona

- powierzchnia gminy - 40 km2
- ludność - 6 225 osób (stan na dzień 31.12.2020)
- Gmina Lanckorona - wsie: Izdebnik, Jastrzębia, Lanckorona, Podchybie, Skawinki

Pierwsza pewna wzmianka źródłowa o Lanckoronie pochodzi z 1359 r. W 1366 r. otrzymała ona prawa miejskie i do końca istnienia I Rzeczypospolitej stanowiła ośrodek rozległej królewszczyzny – starostwa lanckorońskiego, w skład którego wchodziły także wszystkie inne miejscowości obecnej gminy. Pod względem administracyjnym miasto i jego okolice należały do województwa krakowskiego. Po I rozbiorze Polski obszar ten znalazł się w granicach Cesarstwa Austriackiego i do zakończenia I wojny światowej należał do Królestwa Galicji i Lodomerii. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w okresie dwudziestolecia międzywojennego obszar obecnej gminy Lanckorony wchodził ponownie w skład województwa krakowskiego, będąc częścią powiatu z siedzibą w Wadowicach. W 1934 r. Lanckorona utraciła prawa miejskie. Podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945 Lanckorona i okolice zostały włączone do Generalnego Gubernatorstwa i należały do powiatu krakowskiego w dystrykcie krakowskim. Po II wojnie światowej miejscowości obecnej gminy powróciły do województwa krakowskiego, ponownie wchodząc w skład powiatu wadowickiego. Po reformie administracyjnej i likwidacji powiatów w 1975 r. omawiany obszar znalazł się w granicach województwa bielskiego. Od reformy samorządowej w 1990 r. gmina Lanckorona funkcjonuje w niezmienionym kształcie. Od 1999 r. gmina ponownie wchodzi w skład powiatu wadowickiego w województwie małopolskim.

Gmina Lanckorona, którą tworzy pięć wsi: Lanckorona, Izdebnik, Skawinki, Jastrzębia i Podchybie i zamieszkuje około 6200 osób, ma znaczny potencjał rozwojowy, zwłaszcza turystyczny, wzmacniany dodatkowo bliskim sąsiedztwem takich ośrodków, jak: Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska czy Kraków. Sama Lanckorona jest uroczą miejscowością wypoczynkową, o unikatowym w skali kraju małomiasteczkowym układzie urbanistycznym. Gmina nieustannie się rozwija, wykorzystując przy tym finansowe środki zewnętrzne, pozyskiwane na realizację różnych projektów. W ciągu 20 lat wykonanych zostało wiele inwestycji zmniejszających wcześniejsze zapóźnienia cywilizacyjne i przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców.

INWESTYCJE KOMUNALNE

Sieć drogowa 2015 -2021

Długość dróg gminnych stanowiących własność mienia komunalnego gminy wynosi 86 km, natomiast we władaniu gminy jest 35 km dróg. Infrastruktura drogowa podlega ciągłym remontom w miarę dostępnych środków. Gmina Lanckorona stara się pozyskać fundusze na remonty infrastruktury drogowej w ramach proponowanych przez Rząd programów pomocowych sukcesywnie poprawiając stan dróg, poboczy, przejść dla pieszych i oświetlenia przy drogach na terenie gminy.

Gospodarka wodno-ściekowa (komunalna) 2015 -2021

 

Zadania w zakresie użyteczności publicznej w zakresie gospodarki komunalnej realizuje na terenie Gminy Lanckorona Gminny Zakład Budżetowy, którego działalność obejmuje m.in.:

-zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną;

-prowadzenie gospodarki ściekowej;

-utrzymanie czystości i porządku dróg, ulic, placów oraz cmentarzy;

-pielęgnację terenów zielonych.

 

Oświata 2015 -2021

Gmina Lanckorona jako organ prowadzący żłobek, przedszkola i szkoły podstawowe dokłada wszelkich starań, aby rokrocznie podnosić poziom oświaty dbając zarówno o infrastrukturę, jak i poziom nauczania i wpajane uczniom wartości. Duże znaczenie ma wychowanie patriotyczne uczniów poprzez wyraźne akcentowanie świąt narodowych, rocznic wielkich wydarzeń historycznych oraz zamontowanie tablic pamiątkowych i pomników.

Do największych inwestycji, oprócz bieżących remontów infrastruktury szkolnej należą m.in.:

  • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jastrzębi;
  • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izdebniku;
  • Gruntowny remont budynku przedszkola w Izdebniku;
  • Oddanie do użytku nowego budynku Przedszkola Samorządowego w Lanckoronie;
  • Uruchomienie Gminnego Żłobka w Lanckoronie;

Ochrona zdrowia 2015 -2021

Do bardzo ważnych zadań związanych z ochroną zdrowia doszła ogłoszona w Polce epidemia koronawirusa i w związku z powyższym podjęto działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.

Najważniejszymi z punktu widzenia mieszkańców gminy osiągnięciami na polu ochrony zdrowia jest usprawnienie i rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych w POZ Lanckorona.

Infrastruktura sportowo-turystyczna 2015-2021

a)      Infrastruktura sportowa

Budowa obiektu sportowego w Skawinkach obejmującego stadion do piłki nożnej, trybuny i budynek obejmujący zaplecze socjalne dla sportowców.

b) Infrastruktura turystyczna

Wójt Tadeusz Łopata powołał w 2015 r. komitet złożony z ekspertów z dziedziny historii, archeologii i historii wojskowości, którego celem jest praca nad rewitalizacją wzgórza zamkowego. Obecnie Gmina Lanckorona własnym sumptem dba o utrzymanie ruin zamku lanckorońskiego i rynku, które są główną atrakcją turystyczną. W 2021 roku rozpocznie się budowa parkingu w Lanckoronie i szaletów publicznych, co będzie znacznym ułatwieniem dla turystów odwiedzających tą urokliwą miejscowość. W rękach prywatnych znajdują się liczne pensjonaty, hotele, restauracje i kawiarnie, które w sezonie turystycznym zapełniają się licznie turystami. Na szeroką skale jest również zakrojona działalność kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury oraz licznych organizacji pozarządowych, które działają na terenie Gminy Lanckorona. W weekendy rynek lanckoroński – turystyczne centrum gminy-  zapełnia się wystawcami i turystami. Na płycie rynku można kupić produkty lokalne i rękodzieło. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi również Izbę Regionalną im. prof. A. Krajewskiego, gdzie zwiedzający mogą zobaczyć jak wyglądało dawne wyposażenie chat lanckorońskich oraz mogą zwiedzić salę poświęconą Konfederacji Barskiej.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIECIA I SUKCESY GMINY 2015-2021

–Nowowybudowany budynek OSP Łaśnica;

-Rozbudowę cmentarza w Skawinkach;

-Wykonanie oświetlenia przy drodze Lanckorona-Kopań;

-Wykonanie prac konserwatorskich i częściowy remont w zabytkowym „Domu Golonki” przy lanckorońskim rynku;

-Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lanckorona;

-Wykonanie remontów konserwatorskich kapliczek św. Walentego w Izdebniku oraz kapliczki słupowej św. Alojzego w Lanckoronie;

-Modernizacja i remont pomieszczeń przy ul. 3 Maja w Lanckoronie z przeznaczeniem na siedziby: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publiczna, Gminnego Zakładu Budżetowego oraz Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych;

-Zakup dwóch zestawów motopomp wraz z wyposażeniem dla OSP Lanckorona i OSP Izdebnik;

-Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Lanckorona;

-Modernizacja 3 przejść dla pieszych na drodze krajowej w Izdebniku;

-Zmiana organizacji ruchu w obrębie lanckorońskiego rynku i przyległych ulic;

-Wykonanie oznakowania parkingów na terenie Lanckorony oraz wykonanie oznakowania poziomego miejsca parkingowego dla inwalidy;

-Prace porządkowo-konserwatorskie na ruinach zamku w Lanckoronie;

-Zakup umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej w Lanckoronie;

-Wykonanie nowoczesnej sali prób muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Lanckoronie;

-Zamontowanie solarów na dachu budynku remizy OSP Lanckorona oraz na budynku Szkoły Podstawowej w Izdebniku i Przedszkola w Lanckoronie;

-Uruchomienie Klubu Senior+;

-Zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED i montaż na ścianie budynku w lanckorońskim rynku;

-Nawiązanie współpracy z partnerską gminą Edeleny na Węgrzech;

PLANY ROZWOJU GMINY

Gmina Lanckorona od 15 lipca 2003 r. posiada nowy plan zagospodarowania przestrzennego, który w rozdziale trzecim „Zasady ochrony wartości kulturowych i krajobrazowych” uwzględnia politykę ochrony i kształtowania środowiska kulturowego. Ogólne zasady postępowania dla całego obszaru zobowiązują do: kształtowania atrakcyjnego wizerunku gminy oraz zwiększania atrakcyjności turystycznej poprzez zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego, decydujących o tożsamości kulturowej i wkomponowanie ich we współczesne struktury; zachowania krajobrazu otwartego o wybitnych wartościach przyrodniczych i kulturowych, przy równoczesnym uwzględnieniu potrzeby wszechstronnego rozwoju gospodarczego oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Realizacja tych zadań będzie polegała na:

– współdziałaniu ze służbami ochrony zabytków w podejmowaniu działań ochronnych dotyczących obiektów i zespołów zabytkowych prawnie chronionych i postulowanych do objęcia ochroną (odnowa obiektów zabytkowych),

– zachowaniu historycznej struktury przestrzennej i kompozycji urbanistycznej obszaru centrum Lanckorony w powiązaniu z zespołem zamkowym,

– wyeksponowaniu obiektów zabytkowych i historycznych szlaków komunikacyjnych oraz wzbogaceniu tradycyjnej usługowo handlowej funkcji rynku, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi turystów,

– utrzymania tradycyjnych kierunków rozwoju podstawowej struktury osadniczej,

– utrzymaniu, w miarę możliwości, przysiółkowego charakteru struktury obszarów peryferyjnych w nawiązaniu do historycznej sieci drożnej i rozłogu łanowo-leśnego,

– ochronie przedpola zespołów i obiektów zabytkowych i ich ekspozycji poprzez zakaz działań ograniczających pole widoczności (szczególnie sylweta zespołu staromiejskiego z Górą Lanckorońską),

– ścisłej ochronie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,

– ochronie otwartego krajobrazu pól, kompleksów leśnych, dolin rzek i potoków (ochrona zasobów przyrodniczych),

– zachowaniu i ochronie terenów otwartych w obrębie terenów osadniczych oraz ochronie zieleni w sąsiedztwie obiektów zabytkowych,

– kształtowaniu współczesnej zabudowy w nawiązaniu do skali i istotnych cech zabudowy tradycyjnej,

– ochronie stanowisk archeologicznych,

– promowaniu walorów kulturowych gminy przez różnorodne formy działalności informacyjnej i eksponowaniu ich atrakcyjności dla turystyki krajoznawczej m.in. przez utworzenie szlaku dziedzictwa kulturowego oraz adaptację obiektów zabytkowych na cele usługowe związane z obsługą turystyki,

– uwzględnieniu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Położenie gminy na mapie

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content