Miasto Jordanów

- powierzchnia gminy - 21 km2
- ludność - 5 152 osób (stan na dzień 31.12.2020)
- Miasto Jordanów

Miasto Jordanów jest gminą miejską wchodzącą w skład Województwa Małopolskiego i będącą częścią Powiatu Suskiego. Miasto zlokalizowane jest w dolinie rzeki Skawy, na styku grup górskich: Beskidu Wyspowego, Beskidu Makowskiego (Średniego) i Beskidu Żywieckiego (Pasmo Babiogórskie). Miasto stanowi dogodny punkt wyjściowy w otaczające pasma górskie. Centrum miasta jest położone na wzgórzu wypiętrzającym się ponad dolinę rzeki Skawy. Sąsiaduje z gminami wiejskimi: Bystra-Sidzina, Jordanów oraz Raba Wyżna.

Powierzchnia Miasta Jordanowa wynosi ok. 21 km². Ponad 90% zajmują stoki górskie pocięte kotlinami i dolinami potoków. Użytki rolne stanowią 56,3 % ogólnej powierzchni gminy, lasy i grunty leśne 34,2 %, wody 1,3 %, pozostałe grunty i nieużytki 8,2 %.

Miasto Jordanów charakteryzuje regularna zabudowa, a jego centrum stanowi duży rynek, położony na wysokości 485 m n.p.m.

W mieście znajduje się wiele cennych i pięknych zabytków. Najciekawsze zabytki to:

  • Ratusz Miejski zlokalizowany na środku jordanowskiego Rynku, zaprojektowany przez Jana Sas Zubrzyckiego i oddany do użytku w 1911 r. Budynek jest siedzibą władz samorządowych Miasta oraz Urzędu Miasta Jordanowa,
  • budynek byłego Sądu Grodzkiego, zlokalizowany przy Rynku był również zaprojektowany przez Jana Sas Zubrzyckiego,
  • Kościół Parafialny pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy, a zarazem Sanktuarium Matki Bożej Trudnego Zawierzenia – Pani Jordanowskiej. Wybudowany został w 1913 r. W świątyni znajduje się wiele cennych zabytkowych obrazów i szat liturgicznych,
  • pochodząca z XVII w. figura Św. Jana Nepomucena, znajdująca się na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych w centrum Rynku. Św. Jan Nepomucen jest patronem „dobrej sławy” oraz opiekunem dróg i mostów, a także orędownikiem w czasie powodzi,
  • zabytkowy drewniany dworek na Chrobaczem z początku XVIII w.,
  • budynek „Poczekaj” przy ulicy Kolejowej, pochodzący z początku XVIII w.,
  • przydrożne kapliczki pochodzące z XVII i XVIII w., znajdujące się przy poszczególnych ulicach miasta.

Najważniejsze inwestycje

Miasto Jordanów, które jest jednym z głównych centrów gospodarczo-edukacyjnych w powiecie suskim, stara się realizować wszystkie zadania służące poprawie standardu życia mieszkańców. W ciągu ostatnich lat działalności samorządu udało się systematycznie podnosić poziom infrastruktury społecznej i technicznej realizując szereg inwestycji, z których najważniejsze przedstawione są poniżej.

1. Sieć wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów

„Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów. Część 1 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych Wrzosy wraz z budową kanału ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków Wrzosy” została przekazana do użytkowania w 2020 roku.

„Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” w trakcie realizacji

2. Inwestycje drogowe

W tym zakresie zrealizowane zostały liczne zadania inwestycyjne, w tym jedno z większych wykonane przy współfinansowaniu pozyskanym wraz z Powiatem Suskim, remont ul. Gen. Maczka.

Został podniesiony poziom bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz częściowo zostały one przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

przy ul. Piłsudskiego zamontowano słupki wyłączeniowe, dzięki którym zwiększona została widoczność przy wyjeździe z dróg podporządkowanych.

Wykonana została całościowa modernizacja odcinka ulicy Mickiewicza, Spytka Jordana.

Remonty nawierzchni dróg m. in. ul. Dańkowskiego, ul. 3 Maja – boczna, ul. Przemysłowa – boczna oraz liczne prace w zakresie napraw bieżących, odwodnienia oraz oznakowania dróg.

3. Renowacja plant jordanowskich oraz budynku Rynek 2

 „Renowacja plant Jordanowskich z budową siłowni plenerowej” realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach zadania: „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich” planowane zakończenie realizacji 2021 – Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

4. Ekologia

Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w mieście Jordanów – zakończono w 2021 – Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie Miasta Jordanowa i Gminy Jordanów” – zakończono w 2019 r. – Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

5. Budżet obywatelski

Od 2016 roku jest realizowany w mieście Budżet obywatelski, który ma na celu partycypację mieszkańców w decydowaniu o mieście i realizowanych potrzebach. W ostatnim czasie w ramach Budżetu Obywatelskiego został wykonany remont świetlicy przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. pn. „Świetlica dla Naszych Dzieci”.

Strategia rozwoju Miasta

Zgodnie z przyjętymi dokumentami strategicznymi Miasta Jordanowa wizja rozwoju Miasta została skonstruowana przy uwzględnieniu następujących założeń:

  • Wizja obrazująca stany i procesy pożądane przez mieszkańców Jordanowa,
  • Wizja składająca się z elementów wzajemnie się wspomagających a jednocześnie możliwych do zrealizowania,
  • Wizja stanowi bazę dla wypracowania priorytetów i celów strategicznych istotnych z punktu widzenia mieszkańców Jordanowa.

Strategia Rozwoju Miasta Jordanowa na lata 2015-2022 z horyzontem długoterminowym do 2030 r. powstała także w oparciu o podejmowanie inicjatyw przez organizacje pozarządowe, jednostki podległe Urzędowi Miasta, przedsiębiorców oraz grupy mieszkańców.

Kulturalnie:

Miejski Ośrodek Kultury organizuje wiele imprez, w tym corocznie, nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat, Dni Ziemi Jordanowskiej. Placówka ta zajmuje się kultywowaniem tradycji regionalnych oraz rozwija zainteresowania dzieci i młodzieży w różnego rodzaju kołach twórczych. Na stałe w MOK-u znalazł miejsce punkt informacji turystycznej, prężnie działają grupy Turystyki Górskiej, Wspinaczki Skałkowej, a także Grupa Turystyczno–Krajoznawcza Seniorów. MOK zajmuje się także promocją miasta.

Przy Zespole Szkół im. H. Kołłątaja działa chór “Bel Canto”, który powstał w styczniu 2000 r. Dyrygentem chóru jest Pani Ksenia Miśkiewicz, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Chór podczas swojej długoletniej działalności zdobył wiele nagród, wyróżnień promując miasto w licznych wydarzeniach kulturalnych. W ostatnim czasie powstała młodsza sekcja dziecięca „Wiolinki”.

Od 2020 roku na terenie miasta Jordanowa prężnie działa oddział Związku Podhalan, który uczestniczy w licznych uroczystościach organizowanych przez miasto oraz prowadzi liczne warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Bogaty księgozbiór, z którego korzysta szeroki krąg czytelników, posiada Biblioteka Miejska.

Położenie gminy na mapie

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content