Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem internetowym: sgb.org.pl (dalej „Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich z siedzibą ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, zwane dalej „Administratorem”.
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy w formie pisemnej, poprzez adres:
  Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej
  ul. Mickiewicza 19
  34-200 Sucha Beskidzka
  (z dopiskiem: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich)
  lub w formie elektronicznej, poprzez adres: info@sgb.org.pl
 4. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ RODO”).
 5. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

CEL, PODSTAWA I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe nie są poddawane profilowaniu przez Administratora.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników Serwisu:
  w odniesieniu do użytkowników formularza kontaktowego:
  • imię i nazwisko
  • adres poczty elektronicznej
  w odniesieniu do użytkowników usługi newsletter:
  • adres poczty elektronicznej
 3. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
  w odniesieniu do użytkowników formularza kontaktowego:
  • udzielenie odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO)
  w odniesieniu do użytkowników usługi newsletter:
  • realizacja usługi newsletter (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą)
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.1 jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizowania usługi za pomocą formularza kontaktowego lub usługi newslettera.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty ich zebrania, natomiast dane użytkowników newslettera – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Zebrane dane mogą być udostępniane dostawcom usług informatycznych, w tym serwerów oraz programów informatycznych służących do obsługi działalności Administratora danych. Dane mogą być także udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

PLIKI COOKIES

Administrator przetwarza automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania z Serwisu. Zakres i cel przetwarzania plików cookies określa osobny dokument „Polityka cookies” – dokument opublikowany w Serwisie.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Właściciele przetwarzanych danych osobowych maja prawo do:
• dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
• żądania sprostowania danych,
• usunięcia danych,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych,
• cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W celu realizacji powyższych uprawnień wymagany jest kontakt z Administratorem – dane kontaktowe znajdują się w pkt 1.3 niniejszej polityki prywatności.

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content