Mikroprojekt – Wokół Babiej Góry

Tytuł projektu: Wokół Babiej Góry

Partnerzy projektu:

Partner wiodący projektu – wnioskodawca:

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
Polska

Partner mikroprojektu:

Obec Zubrohlava
Plátennícka 464/2
Zubrohlava 029 43
Słowacja

Opis projektu:

Tereny, które obejmuje SGB (13 gmin), jak i tereny ZBH (11 gmin) do którego przynależy gmina Zubrohlava wyróżniają się bogatym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym, maja duży potencjał do rozwoju i uprawiania turystyki w różnych jej formach. Jest to możliwe ze względu na interesujący i zróżnicowany krajobraz, bogatą historię, zabytki, folklor, muzea, sporą oferta różnego typu imprez kulturalnych, tradycyjną gościnność, rozbudowaną baza noclegowa po obu stronach Babiej Góry. W chwili obecnej nie ma mapy, która obrazowałaby tak rozległy teren po stronie polskiej i słowackiej oraz wiązała by ze sobą obiekty/atrakcje turystyczne położone na tych terenach. Zwykle gminy wydają informatory lub mapę o zasięgu lokalnym, tj. własnej gminy.

Oczekiwaniem turystów jest mapa o zdecydowanie większym obszarze. Brak takiej mapy powoduje problemy z zaprezentowaniem kompleksowej/szerszej oferty turystycznej, łączącej wiele sąsiednich/mniejszych bardzo ciekawych ofert turystycznych. Wydawnictwo nasze wychodzić będzie na przeciwko takim oczekiwaniom, przyczyni ono się do promocji i rozwoju turystyki na pograniczu polsko-słowackim. Mapa posiadać będzie informacje w języku polskim, słowackim
i angielskim, co zwiększy jej atrakcyjność. Połowa wydawnictwa zostanie przekazana nieodpłatnie gminom stowarzyszonym w ZBH za pośrednictwem gminy Zubrohlava. Pozostała część wydawnictwa będzie do rozdysponowania wśród gmin stowarzyszonych w SGB oraz m.in. na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach, osób wyróżnionych Laurem Babiogórskim. Wydawnictwo będzie także pomocne uczniom i opiekunom przygotowującym się do konkursu „Leonardo” oraz samorządowcom, ich rodzinom, sympatykom SGB wędrującym po terenach obu stowarzyszeń.

Wspólne działanie gminy Zubrohlava i SGB przyczyni się niewątpliwie do pogłębienia już istniejącej współpracy, która w ostatnim czasie przerwała pandemia. Rok rocznie około 1000 mieszkańców pogranicza wraz z rodzinami, sympatyków SGB i ZBH w trakcie organizowanych złazów przemierza ww. tereny podziwiając piękno otaczającej przyrody, dyskutując i wymieniając doświadczenia na temat rozwoju terenów pogranicza, w tym rozwoju turystycznego i kulturowego.

Publikacja mapy ma posłużyć do zaprezentowanie turystom i innym zainteresowanym (mieszkańcom, odwiedzającym obszar), informacji, iż pogranicze PL/SK jest atrakcyjne pod wieloma względami i warte jest odwiedzenia. Prezentowane na mapie informacje dotyczyć będą:

   • dziedzictwa materialnego i kulturowego,
   • dziedzictwa przyrodniczego,
   • atrakcjach turystycznych,
   • tradycji i historii,
   • informacji praktycznych o obszarze i gminach.

Dzięki publikacji mapy, która zawierać będzie komplet informacji o obszarze gmin przygranicznych, pogranicze PL/SK zwiększy swoją atrakacyjność i konkurencyjność. W dłuższej perspektywie czasu przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego, wzrostu dochodu z sektora turystycznego, a co za tym idzie poprawy jakości życia mieszkańców pogranicza.

Cele projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego.

Cel powyższy chcemy osiągnąć poprzez dostarczenie narzędzia do skutecznej promocji i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w postaci wydawnictwa jakim będzie mapa „Wokół Babiej Góry”. Mapa zawierać będzie informacje o położeniu, przyrodzie, historii, etnografii, zabytkach, muzeach, parkach, skansenach, jeziorach, itp., czyli ma prezentować kompleksowo całą ofertę turystyczną dla całego obszaru na którym funkcjonują stowarzyszenia SGB i ZBH. Wydawnictwo będzie zawierało liczne zdjęcia oraz informacje w języku słowackim, angielskim i polskim. Mapa dotrze do 20 000 odbiorców poprzez biura promocji gmin (łącznie 24 gminy, z czego 11 po stronie słowackiej), konkursy dla dzieci i młodzieży, ośrodki kultury, dystrybuowana będzie podczas Międzynarodowych Złazów. Wydanie mapy w efekcie końcowym przełoży się na większe zainteresowanie terenami przygranicznymi, a tym samym spowoduje ożywienie turystyczne po obu stronach Babiej Góry i przyczyni się do rozwoju, ochrony/zachowania i promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, tak materialnego jak i niematerialnego. Mamy nadzieję, że przekazane informacje i wiedza w formie przedmiotowego wydawnictwa przyczynią się do rozwoju obszaru zgodnie z zasadami równowagi, uwzględniając potrzeby gospodarcze i społeczne, ale równocześnie szanując dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.

Skumulowanie atrakcji turystycznych i kulturowych 24 gmin na jednej mapie ułatwi turystom, mieszkańcom pogranicza wybór miejsc odpoczynku i zwiedzania. Obcowanie z babiogórską przyrodą, podziwianie walorów przyrodniczych i kulturowych będzie wpływać pozytywnie na obszary życia, taki, jak zdrowie, relacje międzyludzkie, współprac. Realizacja projektu transgranicznego umożliwi przedstawienie i wypromowanie walorów przyrody i kultury z obu
stron granicy.

Okres realizacji:

od styczeń 2022 roku do końca czerwca 2022 roku

Wartość projektu:

Budżet projektu zgodnie z umową dofinansowania:

Koszty w całości: 16 538,58 €, w tym, 

   • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 14 057,79 € (85%)
   • Budżet Państwa: 826,92 € (5%)
   • Wkład własny: 1 653,87 € (10%)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Polska - Słowacja 2014 - 2020 oraz z budżetu państwa

Zobacz najnowsze i archiwalne wydarzenia:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content