Mikroprojekt „Wokół Babiej Góry”

Euroregion Beskidy

14 lutego 2022 roku  Marek Listwan Przewodniczący i Halina Zielonka Skarbnik Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich podpisali w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej umowę na realizację mikroprojektu o nazwie „Wokół Babiej Góry”. 

Będzie on realizowany przy ścisłej współpracy ze słowacką  gminą Zubrohlava. Jest to kontynuacja, rozszerzenie i utrwalenie współpracy pomiędzy ww. gminą a Stowarzyszeniem Gmin Babiogórskich. Przygotowany pod koniec ubiegłego roku wspólnie z partnerem słowackim projekt „Wokół Babiej Góry” został w dniu 17 stycznia 2022 roku zatwierdzony do dofinansowania w ramach kolejnego naboru z Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Celem nadrzędnym projektu jest promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego. Cel ten będzie osiągnięty miedzy innymi poprzez  wydanie mapy „Wokół Babiej Góry ”w nakładzie 20 tys. egz. Mapa zawierać będzie informacje o położeniu, przyrodzie, historii, zabytkach, parkach, skansenach itp., czyli prezentować będzie kompleksowo ofertę turystyczną dla obszaru na którym funkcjonuje Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich i Združenie Babia hora. Informacje będą w języku słowackim i angielskim. Skumulowanie na jednej mapie atrakcji turystycznych i kulturowych 24 gmin  (13 polskich, 11 słowackich) ułatwi turystom i mieszkańcom pogranicza wybór miejsc odpoczynku i zwiedzania. Tereny po obu stronach granicy mają bogatą i różnorodną kulturę i historię, zabytki folklor itp.. Elementy te nadają kierunek ruchowi turystycznemu i kształtują jego strukturę, a także są główną siłą przyciągania turystów i one będą wyszczególnione w rewersie mapy.

Pośrednio projekt  większe zainteresowanie terenami przygranicznymi, wpłynie na zwiększenie ruchu turystycznego po polskiej i słowackiej stronie, integrację i zmniejszenie barier w kontaktach społeczności transgranicznej, a także ułatwi nawiązanie stosunków społeczno-ekonomicznych. Podczas spotkań promujących projekt zapewne nastąpi wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na temat rozwoju i promocji potencjału turystycznego i kulturowego pogranicza. Promować będzie walory przyrody i kultury po obu stronach granicy, co pośrednio wpłynie na ich pełniejsze wykorzystanie. Na zakończenie projektu zostanie przeprowadzona akcja promująca mikroprojekt , która odbędzie się na zamku w Suchej Beskidzkiej z udziałem przedstawicieli partnera słowackiego, mieszkańców i zaproszonych gości. W trakcie spotkania odbędzie się wykład, którego celem będzie zaprezentowanie atrakcji turystycznych, kultury i tradycji gmin PL i SK. Przeprowadzi  go profesjonalny przewodnik górski, historyk i kulturoznawca. Po wykładzie zebrani zwiedzą wystawy prezentowane przez Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej oraz ciekawe obiekty – zabytki miasta.

Projekt realizowany będzie do 30 czerwca br. Planowany budżet to 16 538,58 euro, z czego 85% stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 5% z budżetu państwa, 10 % to wkład własny Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Gmin  Babiogórskich. 

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content